Meget viktig å se på følgene av ekstremvær

Norge skal sørge for at det senest i 2010 vil foreligge en spesialrapport om hvordan verden skal forberede seg og reagere på forskjellige klimakatastrofer.

FNs klimapanel har for lengst slått fast at verden må forberede seg på mer ekstremvær. Sammen med sekretariatet for The International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) har Norge tatt initiativ til denne spesialrapporten. Som ledd i arbeidet i FNs klimapanel deltar denne uka over 100 eksperter på et møte i Oslo hvor man skal trekke opp linjene for hvordan landene skal håndtere og redusere risikoen for katastrofer som følge av klimaendringene.

- Arbeidet for å se på følgene av ekstremvær er meget viktig. Vi vet jo at klimaendringer vil føre til flere sykloner, flere flommer og andre former for ekstremvær, og fremfor alt må vi forberede oss på hvordan vi skal hindre disse formene for katastrofer, sier miljøvernminister Erik Solheim (SV) til NTB. Solheim åpnet det internasjonale møtet.

En guide for tiltak
Statens forurensningstilsyn (SFT) samordner Norges arbeid med FNs klimapanel. SFT-direktør Ellen Hambro sa under åpningen mandag at rapporten vil styrke bevisstheten om de dramatiske følgene av global oppvarming.

- Men viktigst av alt skal rapporten være en veileder for hvordan man kan komme i gang med praktiske tiltak i land som er sårbare for klimaendringene, sa SFT-direktør Ellen Hambro.

Miljøvernminister Solheim sier at verden også må se på hvor godt forberedt den er når noe inntreffer.
- Et eksempel på dette er skogbrannene vi nettopp har sett i Australia, eller den gigantiske syklonen som rammet Burma for vel et halvt år siden og hvor 140.000 mennesker omkom, sier Erik Solheim til NTB.

Humanitære katastrofer
De humanitære katastrofene kan være alt fra flere og kraftigere oversvømmelser, via tørkeperioder til stormer og ekstreme temperaturer.

SFT er opptatt av at klimaendringene både kan gi flere humanitære katastrofer og gi utviklingsland svekket evne til å håndtere dem. Spesialrapporten skal gi viktig kunnskap om hva som nytter i slike situasjoner.
Norge og norske humanitære organisasjoner gir viktige bidrag ved humanitære katastrofer i utlandet, men miljøvernminister Erik Solheim minner om at også her hjemme må vi forberede oss.

- Norge er et robust land som trolig i langt mindre grad vil bli rammet i forhold til fattige land som Burma og Bangladesh. Men også vi må forberede oss på et villere og våtere klima, som havnivåstigning, flere snø- og leirras og juleflommer på Østlandet, sier Solheim til NTB.