– Vi er selvsagt ikke negative til at Statens vegvesen effektiviserer, men erfaringsmessig vet vi at slikt arbeid er krevende og at det kan være vanskelig å forutse når besparelsene kommer, sier Stein Gunnes sjeføkonom i MEF.

- MEF kritisk til satsingen på veivedlikehold

Handlingsprogrammet er en del av statens plan for gjennomføring av Nasjonal transportplan 2014-2023. De kommende fire årene skal det brukes 147 milliarder kroner på riksveiene. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er tilfreds med den overordnede satsingen, men stiller spørsmålstegn ved innsatsen rettet mot å stanse forfallet på det offentlige veinettet.

– Uforutsigbare rammer

– Det legges i handlingsprogrammet opp til at veksten i forfallet på veinettet vil stoppe tidlig i perioden 2014-2023. Denne målsettingen kommer imidlertid med et betydelig forbehold - skal veksten i forfallet stanses forutsetter det at Statens vegvesen er i stand til effektivisere minst 10-15 prosent av kostandene knyttet til intern virksomhet. Eventuelle besparelser av effektiviseringen skal kanaliseres inn mot styrking av vedlikehold, heter det i en melding fra MEF.

– Vi er selvsagt ikke negative til at Statens vegvesen effektiviserer, men erfaringsmessig vet vi at slikt arbeid er krevende og at det kan være vanskelig å forutse når besparelsene kommer. Vi mener derfor det er svært uheldig at et såpass viktig område som vedlikehold gis så uforutsigbare rammer som presentert i handlingsprogrammet, ved at det knyttes til interne besparelser på denne måten. Vedlikehold har i lang tid vært en salderingspost på de offentlige budsjettene, noe som har resultert i det store behovet vi ser i dag, sier Stein Gunnes sjeføkonom i MEF.

– Besparelsene må dokumenteres

MEF har i lang tid vært opptatt av det de mener er manglende satsing på vedlikehold av det offentlige veinettet. Statens vegvesen anslår at det vil koste 76-122 milliarder kroner å innhente forfallet og gjøre nødvendige oppgraderinger på riks- og fylkesveiene.

– I handlingsprogrammet anslås det at effektiviseringstiltakene vil gi besparelser på to milliarder kroner de kommende fire årene, hvorav kun 100 millioner kroner er estimert å komme i løpet av 2014. I handlingsprogrammet konstateres det at midlene til vedlikehold ikke vil dekke behovet de første årene, og forfallet vil øke, heter det i meldingen.

– Skal veibrukere og anleggsbransjen ha tiltro til målsettingen om å stanse forfallet er det viktig at Statens vegvesen fortløpende rapporterer effekten av besparelsestiltakene, og dokumenterer hvor mye som kanaliseres inn til vedlikehold, avslutter Gunnes.