MEF: Første steg i riktig retning - men savner satsing på yrkesfagene

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er fornøyd med økte bevilgninger til det offentlige veinettet, men mener regjeringen satser lite på yrkesfagene i statsbudsjettet.

– Å få redusert den negative utviklingen i forfallet på det offentlige veinettet har vært en viktig sak for MEF over mange år. En styrket satsing på dette området er etterlengtet. Forfallet på veinettet i dag svekker både trafikantenes sikkerhet og konkurranseevnen til norsk næringsliv. Med dette budsjettet tar regjeringen første steg i retning av å innfri løftet fra Sundvolden-erklæringen om å innhente vedlikeholdsetterslepet på infrastrukturen, påpeker Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

I sin pressemelding om statsbudsjettet trekker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fram fylkesvegene som en budsjettvinner. Regjeringen foreslår 2,1 milliarder kroner statlige bevilgninger til fylkesveiene - en økning på over 500 millioner kroner sammenlignet med 2014-budsjettet. I alt er økningen til fylkesveiene på om lag 850 millioner kroner.

Stort behov på fylkesveinettet

Regjeringen foreslår også å utvide den såkalte rentekompensasjonsordningen, noe som betyr at fylkeskommunene i 2015 samlet kan ta opp tre milliarder kroner i lån, mens staten betaler rentene. Dette er opp fra to milliarder kroner i fjor.

– Behovet for utbedringer på fylkesveinettet er enormt både når det gjelder flaskehalser og forfall på veinettet, så det er positivt at regjeringen øker de statlige bevilgningene. Når det gjelder økningen i rentekompensasjonsordningen er jeg mer usikker på hva de reelle effektene av dette blir ute på veiene. Vi vet at mange fylkeskommuner allerede i dag har svært høy gjeld og derfor er kritisk til å ta opp nye lån. Det er derfor ingen garanti for at denne utvidelsen vil gi resultater. Denne økningen vil trolig heller ikke bidra til å redusere etterslepet, som er en av hovedutfordringene på fylkesveinettet i dag, sier Trond Johannesen.

- Lite for å styrke fagutdanningen

Solberg-regjeringen har tidligere uttrykt en målsetting om å gjennomføre et yrkesfagløft, men MEF mener regjeringen gjør lite for å styrke fagutdanningen i neste års statsbudsjett.

- Med unntak av å styrke kompetanseutviklingen av yrkesfaglærere med åtte millioner kroner, følges ikke denne målsettingen opp med nødvendige bevilgninger i statsbudsjettet for 2015, mener Johannesen.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) mener at bevilgningene  ikke står i forhold til målsettingene.

– Regjeringens omtale av fagutdanningen i budsjettet kan kort oppsummeres med følgende: Fine ord, få kroner. For anleggsbransjens del er det et paradoks at regjeringen øker samferdselssatsingen uten at det samtidig satses mer på dem som skal gjøre jobben ute på anleggene i årene framover. Gevinstene av et reelt yrkesfagløft vil være et mer kompetent og seriøst arbeidsliv og redusert frafall, understreker Trond Johannesen.

Budsjettøkning for veg og bane

Høyre - FrP-regjeringens budsjettforslag innebærer om lag 55 milliarder kroner til samferdsel. Av dette går nesten 28 milliarder kroner til veg i 2015, noe som er en økning på 18 prosent sammenlignet med statsbudsjettet for 2014. 21 milliarder kroner går til jernbaneformål, en økning på over 12 prosent.

– Vi registrerer at regjeringen legger opp til en rekordhøy satsing på jernbane, påpeker Trond Johannesen.

Redusert formuesskatt

Regjeringen foreslår også å redusere formuesskatten i budsjettet for 2015 ved at satsen reduseres med 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent. Videre økes bunnfradraget til 1,2 millioner kroner for den enkelte, eller 2,4 millioner kroner for ektepar. Samtidig øker verdsettingen av næringseiendom fra 60 til 80 prosent av markedsverdien.

– MEF har i fellesskap med en rekke andre næringslivsaktører jobbet for å belyse de negative effektene av formueskatten, og vi er fornøyd med at formuesskatten reduseres. Vi opplever det som urimelig at bedriftene skatter av verdiene som er investert i maskiner og annet produksjonsutstyr, uavhengig av om bedriften går med overskudd eller ikke, og har forventninger om videre reduksjoner i neste statsbudsjett, sier Trond Johannesen.

Finansdepartementet opplyser i budsjettdokumentene at økt verdsettelse av næringseiendom kan innebære at eiere av slik eiendom likevel kan få økt formuesskatt selv om både sats og bunnfradrag nå endres.

Ønske om mer til skogsveier

Regjeringen foreslår å øke de offentlige bevilgningene til infrastrukturtiltak i skogen med 10 millioner kroner for 2015. Det vises videre til at bevilgningene har økt med 30 prosent i løpet av det siste året, til 99 millioner kroner i alt.

– Utfordringene for skognæringen har blitt gitt mye oppmerksomhet det siste året, og særlig har det vært fokus på manglende infrastruktur i skogen. Regjeringen viser selv til at samlet investeringsbehov til skogsveger vil være om lag 500 millioner kroner hvert år de neste 20 årene. I den sammenheng hadde vi gjerne sett at bevilgningene var betydelig større. Økt utbygging av skogsbilveger vil styrke hele den skogbaserte verdikjeden, og er slik en forutsetning for utnyttelse av skogen som fornybar ressurs, avslutter Trond Johannesen.