Medarbeidere knutepunktutvikling – byplanlegger/arkitekt/landskapsarkitekt - InterCity

Jernbaneverket tilbyr togselskapene i Norge et sikkert og effektivt trafikksystem. Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanenettet, inkludert stasjoner og godsterminaler samt har ansvaret for den daglige styringen av togtrafikken. Med 60 millioner årlige personreiser på jernbanenettet og frakt av betydelige godsmengder over lengre distanser, bidrar jernbanen til å løse transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte. Jernbaneverket har over 4 000 høyt kvalifiserte medarbeidere innenfor en rekke fagområder som telekommunikasjon, elektro- og byggfag, samfunnsplanlegging, ruteplanlegging og trafikkstyring. Jernbaneverket er en statsetat underlagt Samferdselsdepartementet.

FirmaJernbaneverket
FylkeOslo
Søknadsfrist09.11.2014

Jernbaneverket står for planlegging og bygging av InterCity-strekningene. IC-prosjektets oppgave er å sørge for effektiv planlegging av 200 kilometer moderne dobbeltsporet bane med 21 sentralt lokaliserte stasjoner, tilrettelagt for et nytt togtilbud med kortere reisetid og høy frekvens. Effektiv planlegging sikres gjennom at flest mulig valg gjøres enhetlig og én gang, i enheten “Teknikk og konsept”, gjennom et bredt samarbeid med de andre aktørene innenfor planområdet og gjennom en enhetlig tilnærming til knutepunktutviklingen.

Det fysiske planområdet er de delene av jernbanestrekningene mellom Oslo og Lillehammer/Skien/Halden der moderne jernbane ikke er bygget eller er under bygging. Konsept og mulig ferdigstillelsesår for Ringeriksbanen utredes nå. Bestillingen i Nasjonal transportplan er at den nye banen skal være klar til Hamar og Tønsberg i 2024 og til Sarpsborg i 2026, og at det skal planlegges med sikte på fullføring av hele IC-nettet i 2030.

Enheten knutepunktutvikling skal bidra til at IC-prosjektet har en enhetlige tilnærming til stasjonsprosjektene og hvordan de kan bli utgangspunkt for lokal knutepunktutvikling og bærekraftig byutvikling. Enheten vil ha tett dialog med andre offentlige og private aktører. Hensikten er å etablere felles framtidsbilder og felles mål, og legge til rette for forpliktende samarbeidsavtaler om knutepunktutvikling. Enheten vil utforme strategier og føringer for planarbeidet på strekningene, og bistå planleggingslederne i det konkrete planarbeidet.

Vi søker derfor etter engasjerte medarbeidere som ønsker å jobbe i et tverrfaglig team, som har arealplanfaglig kompetanse og interesse for samferdselsprosjekter i komplekse bysituasjoner.

Stillingen rapporterer til Leder knutepunktutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • utarbeide felles strategier/føringer for planarbeidet på strekningene
 • planlegge og delta i møter med eksterne aktører ang plansamarbeid
 • gjennomføre parallelloppdrag om knutepunktutvikling; utforme tilbudsgrunnlag, evaluere tilbud og velge team
 • bistå planleggingslederne med planlegging etter plan- og bygningsloven, stasjonsutforming, knutepunktutvikling og samarbeidsavtaler
 • samarbeide med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger

Kvalifikasjoner

 • master i landskapsarkitektur/arkitektur/by-og regionplanlegging eller tilsvarende
 • erfaring fra offentlige planprosesser og tverrfaglig samarbeid
 • erfaring med planlegging etter plan- og bygningsloven, inkl KU-forskriften
 • erfaring fra utforming eller gjennomføring av stasjonsprosjekter

Personlige egenskaper

 • Du har erfaring fra areal- og samferdselsplanlegging i byområder og ønsker å jobbe tverrfaglig for å utvikle framtidsrettede løsninger. Du er en strukturert lagspiller med god rolleforståelse. Du samarbeider godt, både internt og eksternt, og du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Jernbaneverkets etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • personalbillett med NSBs tog

Stillingen lønnes etter stillingskode 1087 overingeniør/1181 senioringeniør, i lønnstrinn 60–80, som for tiden utgjør fra kr 509 100 til kr 779 600.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Søk stilling

Kontaktinfo: Marianne Hermansen, Leder knutepunktsutvikling 957 54 213

Vis flere stillinger: