Helse Sør-Øst RHF skal bygge nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet i Oslo. Byggherren håper grunnarbeidene kan starte mot slutten av 2019. Illustrasjon: Helse Sør-Øst RHF.

Måtte avlyse totalentreprisekonkurranse i fjor – nå er sykehusprosjektet på vei ut i markedet igjen

Helse Sør-Øst RHF har lagt avlysningen av totalentreprisekonkurransen ved Radiumhospitalet bak seg, og satser nå på en trygg og velkjent modell med byggherrestyrte sideentrepriser. Håpet er oppstart mot slutten av 2019.

I fjor høst slo Byggeindustrien opp at Helse Sør-Øst RHF var ute i markedet med en stor totalentreprise for nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet i Oslo. Det var knyttet store forventninger til totalentreprisemodellen, som ikke er vanlig ved store sykehusprosjekter i Norge. Skuffelsen ble derfor stor da konkurransen måtte avlyses på grunn av at kun et selskap meldte sin interesse. Byggherren la ikke skjul på at de var overrasket over markedets lunkne interesse, som ikke sto i stil med tilbakemeldingene bransjen kom med i forkant av prosjektet.

– Tilbakemeldingene fra bransjen tilsa at totalentreprisekontrakten på rundt to milliarder var håndterbar, og det var litt ulikt syn på risikobildet i prosjektet. Det var nok en kombinasjon av risiko og stor aktivitet i markedet som gjorde at vi ikke fikk den konkurransen vi hadde trodd og håpet på, sier prosjektsjef Pål Høylie.

Gikk for kjent modell

Etter avlysningen vurderte byggherre ulike tilnærminger til prosjektet, men falt relativt fort ned på en velkjent modell med byggherrestyre sideentrepriser.

– Vi har en stram tidsakse i prosjektet og besluttet byggherrestyrte sideentrepriser. Det er et tradisjonelt valg som har gitt oss rom til å kjøre kjente prosesser som er tuftet på det som blant annet er gjort i forbindelse med utbyggingen av Sykehuset Østfold og det som planlegges for nytt sykehus i Drammen, sier Høylie.

Grunnentreprise i løpet av høsten

De siste månedene har det vært høy aktivitet med forbedrende arbeider på Radiumhospital-tomta. AF Decom er straks ferdig med rivingen av 22.000 kvadratmeter eksisterende bygningsmasse, og Marthinsen & Duvholt har utført betydelige arbeider med omlegging av teknisk infrastruktur som fjernvarme, VA og strøm.

Helse Sør-Øst RHF planlegger å gå ut i markedet med grunnentreprisen for klinikkbygget og protonsenteret i løpet av høsten, og de håper at både kontrahering, samspillsfase og oppstart skjer i årsskiftet.

– Men det forutsetter at forprosjektet blir godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 21. november, fastslår Høylie.

Han legger til at prosjektet har en omfattende og kompleks grunnentreprise, som de forventer vil pågå i cirka ett år. Tomta har leirholdige bløte masser ned til fjell, og det skal ifølge Høylie både peles, kalkstabiliseres og spuntes, før tomta er byggeklar mot slutten av 2020.

Tradisjonell oppdeling

Prosjektet vil mest sannsynlig gå for en tradisjonell oppdeling med egne entrepriser på råbygg og innvendige arbeider, i tillegg til de tekniske entreprisene. Det er ikke 100 prosent klart når de ulike entreprisene kommer ut i markedet, men byggherren jobber mot at det skal skje tidlig i 2020 med fortsettelse utover våren Det vil bli invitert til dialogkonferanser for alle fag.

Norconsult prosjekterer

Tidlig i vår signerte Norconsult en avtale med Helse Sør-Øst RHF på arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for utarbeidelsen av forprosjektet for det nye klinikkbygget og protonsenteret. I tillegg til utarbeidelse av forprosjektet inkluderer avtalen en opsjon på anbudsprosjektering for grunnentreprise, detaljprosjektering og byggefase.

Høylie er fornøyd med samarbeidet med prosjekteringsgruppen, som er ledet av Norconsult, og sier det det er mange viktige prosjekteringsdetaljer som må avstemmes.

– Det skal bygges et nytt protonbygg, som er det første i Norge. Dette er en strålebehandlingsenhet som krever en betongkonstruksjon med veggtykkelser opp til 2,5 meter. Vi henter kunnskap fra lignende prosjekter rundt i Europa, og vi samarbeider også med Bergen hvor det skal bygges et tilsvarende protonsenter, forteller Høylie.

Høylie kommer inn på konstruksjonen ved klinikkbygget hvor prefab også er et alternativ.

– Ved protonsenteret må det bli en del plasstøpt, men ved klinikkbygget ønsker vi å ha en dialog med markedet og bruke samspillsarenaen til å finne frem til den beste løsningen. Klinikkbygget er en mye mer tradisjonell bygningsmasse hvor det også kan være naturlig å bruke prefab, sier han.

Tror på god konkurranse

Høylie føler seg trygg på at det ikke blir nye konkurranseavlysninger når de nå skal ut i markedet med et oppdelt prosjekt.

– Vi opplever absolutt at det er interesse for å være med på etablering av et nytt kreftsykehus i den formen det kommer nå. Spesielt de tekniske entreprenørene gir tilbakemeldinger på at de er mer komfortable med å gå inn i prosjektet slik vi kjører det nå, sier han.

Tryggere prosjekt

– Tenker dere fortsatt at dette prosjektet burde vært gjennomført som en totalentreprise?

– Nei, vi er pragmatiske i forhold til dette. Det hadde vært spennende og sett hvordan det hadde fungert med en totalentreprise, og vi mener fortsatt at dette prosjektet hadde vært godt egnet. Når ting ble som det ble, så gjør vi det bare på en annen måte som vi kjenner bedre.Fordelen for oss med denne modellen er at vi har større frihet til å etablere en konkurranse, og vi føler at vi kan navigere prosjektet tryggere, svarer Høylie.

Ikke dyrere

Byggherre vurderer det også slik at avlysningen av totalentreprisekonkurransen og bytting av entreprisemodell verken har påvirket opprinnelig fremdrift eller kostnaden i prosjektet.

– Vi jobber i en stram tidslinje, og det kommer vi til å ha til prosjektet står ferdig. Slik det ser ut nå jobber vi fortsatt med et utgangspunkt i at prosjektet skal stå ferdig i løpet av 2023, og styringsrammen ligger samlet på ca. 4,5 milliarder kroner, opplyser Høylie.