- Målet om en skadefri næring er mulig å nå fordi det hittil aldri har skjedd en ulykke i bygg- og anleggsbransjen som ikke kunne vært unngått, sier Trond Bølviken.

- Målet om en skadefri næring er fullt mulig

Styreleder Trond Bølviken i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) sier målet om en skadefri byggenæring ikke er en fjern visjon - men noe som er fullt mulig å oppnå innenfor en relativt kort tidshorisont.

- Sikkert betyr at ingen skader seg. Dette refereres noen ganger til som 0-visjonen, men for meg er ikke dette en fjern visjon, men et konkret mål. Målet om en skadefri næring er mulig å nå fordi det hittil aldri har skjedd en ulykke i bygg- og anleggsbransjen som ikke kunne vært unngått, påpeker Bølviken.

Bølviken arbeider til daglig i Veidekke, hvor en fagarbeider i snitt jobber mellom 50 og 100 år uten å skade seg.

- Er det sikkert nok? Samtidig er det et faktum at Veidekke sett for Skandinavia under ett de siste årene har opplevd i snitt en dødsulykke i året. Det er opplagt ikke sikkert nok. SfS BA er fundert på den oppfatningen at sikkert betyr sikkert, slår han fast.

HMS-innsatsen gir resultater

Første gang
Det er første gang Bølviken kan stå foran en fullsatt sal som styreleder i stiftelsen SfS BA.

- Gjennom SfS BA etableres for første gang et samarbeid der alle i bygg- og anleggsnæringen kan delta på like vilkår, og dette er et arbeidet som er oppe og går for fullt, sier han. De har dermed allerede satt seg ut noen hovedfokusområder.

- Alle ulykker er ikke like viktige. Derfor har vi i SfS BA startet i den alvorlige enden. Opplegget for en felles grunnleggende sikkerhetsopplæring fokuserer på de store fareområdene og hvor galt det kan gå når det går riktig galt, legger styrelederen til.

Lære av andre
En viktig del av HMS-samarbeidet er deling av informasjon og læring. Dette gjelder også fra andre næringer.

- Vi skal selvfølgelig lære av andre næringer, men jeg tror at den største utfordringen vår er å forstå og ta inn over oss de spesifikke sikkerhetsutfordringene i vår næring og i vår type produksjon. Selvfølgelig skal vi også kopiere ting andre næringer har utviklet før oss, men det betinger at vi forstår hva vi skal kopiere, hvordan vi skal kopiere og hva vi ikke skal kopiere. Det er ikke talentløshet som gjør at bygg- og anleggsnæringen er en av de farligste næringene å jobbe i. Det er nok heller en del kjennetegn og rammebetingelser ved næringen. Derfor må vi forstå disse kjennetegnene for å kunne rette inn innsatsen riktig, sier han.

Bølviken peker på at god produksjon og sikker produksjon er to sider av samme sak – og at god planlegging er en helt avgjørende forutsetning for god produksjon og dermed også for sikker produksjon i byggenæringen.

- Vi må derfor utvikle en planleggingspraksis som, på en helt annen måte enn det som er vanlig i dag, integrerer planleggingen av god og sikker produksjon i en integrert og helhetlig prosess. Planleggingen av sikkerhet kan ikke være noe utenpå og i tillegg til den øvrige planleggingen, men må være en integrert del av denne, sier han.

Samarbeid
Bølviken mener det viktigste veivalget de likevel har gjort i SfS BA er at de har valgt samarbeid som strategi for å oppnå sikkerhet.

- På en måte kan dette synes opplagt, men på en annen måte er det ikke opplagt i det hele tatt. På en rekke andre områder er det jo konkurranse som er den grunnleggende tilnærmingen til å oppnå utvikling og forbedring. Hvorfor er jeg da så overbevist om at når det gjelder sikkerhet, er samarbeid den veien vi må gå? Heldigvis er det slik at sikkerhet lønner seg, men det er likevel ikke grunnen til at vi er opptatt av sikkerhet. Grunnen er at vi som mennesker har en etisk forpliktelse ovenfor hverandre. Men det finnes også andre grunner til at det er samarbeid som er veien å gå; det er umulig for noen av oss å oppnå sikkerhet alene og det er slik at byggeplassen ikke er et statisk, men et dynamisk produksjonsmiljø. Dessuten er det slik at sikkerhet i den skarpe enden er påvirket av lover og regler, av gjennomføringsmodellen, av prosjekteringen og av beslutninger truffet i tidligere faser av prosjektet. Ingen av disse rammebetingelsene kan etableres gjennom konkurranse. Vi er helt avhengige av samarbeid for å få dem på plass. Samarbeid mellom prosjekterende og utførende, mellom myndighetene og næringen, mellom byggherre og prosjekterende, mellom arbeidstakere og arbeidsgivere samt mellom entreprenørene, utdyper Bølviken.

Har vært en bedring
Avhengig av hvordan man måler, døde det i fjor mellom fire og fire personer i ulykker på norske byggeplasser.

- Det er sju for mye. Men samtidig må vi også kunne tillate oss å minne oss på at dette er halvparten av det antall døde per år av det vi typisk opplevde for ikke så veldig mange år siden. Denne forbedringen har vi oppnådd til tross for at aktiviteten er svært høy. Vi har faktisk blitt bedre. Det første delmålet på vår vei mot en skadefri næring må være at vi ikke har dødsulykker. Vi står i dag der at vi kan fastslå at dette målet ikke bare er en fjern drøm, men noe vi faktisk kan oppnå, sier Trond Bølviken.