Må finne gode tvisteløsningsmekanismer

Tvistenivået i byggenæringen ser dessverre ikke ut til å gå nedover. Fortsatt er det stor uenighet i en rekke prosjektgjennomføringer - både innen bygg og anlegg.

Og dette rammer ikke kun de store infrastrukturprosjektene - også en rekke både mindre og større prosjekter innen bygg-sektoren rammens av uoverensstemmelser som medfører betydelig økonomiske uenigheter mellom byggherre og utførende. Dette rammer både private og offentlige prosjektgjennomføringer men ifølge en undersøkelse Samfunnsøkonomisk Analyse har gjort for Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), viser denne viser at de største konfliktene i bygge- og anleggsnæringen oppstår når byggherren er en statlig aktør. Analysen viser at samfunnet påføres en årlig kostnad tilsvarende 2,2 milliarder kroner som følge av slike saker.

Ifølge EBA har fem av deres medlemmer alene over fem milliarder kroner utestående i omtvistede krav. Totaltallene bli dermed enorme - og ser ut til å øke i omfang. Noe av årsaken til dette kan skyldes at enkelte av prosjektene øker i både størrelse og kompleksitet – noe som medfører at omtvistede beløp også blir større. Dette har vi ikke minst sett i flere store veiutbygginger der entreprenørene og Vegvesenet krangler om beløp på mange hundre millioner kroner.

Slik kan det selvsagt ikke fortsette - og det er det naturligvis heller ingen av partene som ønsker. Alle er enige i at konfliktnivået må ned – og nå er det på høy tid at man finner frem til mekanismer som kan bidra til å redusere problemet. Ikke minst må man bli enige om et sett regler som medfører at man i større grad kan løse opp i uenighetene før de utvikler seg til uløselige konflikter som kan virke uoverstigelige – ikke minst i en hektisk prosjekthverdag.

Derfor håper vi nå at de store byggherrene og entreprenørene kan finne frem til noen omforente kjøreregler som kan bidra til dette. For verktøyene finnes - men de blir ikke i tilstrekkelig grad tatt i bruk. EBA har nå satt i gang et arbeid for å redusere tvistenivået. Blant annet har de gjennomført undersøkelser, samlet informasjon - og de har presentert problemets omfang og de har bedt om et møte med samferdselsministeren for å belyse problematikken. De er også i ferd med å sette i stand en tvisteløsningskonferanse for hele næringen, som finner sted 29. november.

Det er tidligere gjennomført flere møter mellom byggherresiden og entreprenørene for å finne frem til gode samhandlingsløsninger – men det ser ikke ut til å ha gitt en ønsket effekt - i hvert fall ikke ennå. Blant verktøyene som nå løftes frem for å i større grad kunne bli tatt i bruk omfatter oppmannsløsning, KLR (konfliktløsningsråd) og PRIME (prosjektintegrert megling). Alle disse tre konseptene fungerer på noenlunde samme måte – men er forskjellige i omfang og er tilpasset ulike gjennomføringskonsepter.

Forhåpentligvis er dette ordninger som i større grad vil kunne innlemmes i kontraktene. Bare det at man i større grad tar i bruk standardkontrakter som er fremforhandlet vil kunne ha en positiv effekt.

Det er nå på høy tid at man sammen klarer å snu denne utviklingen – det kan ikke fortsette som i dag.

Man er enige om at konfliktnivået er for høyt - nå er det på tide i større grad å se på hvordan man skal løse problemet.