Dronefoto av nitrogenrenseanlegget i Nordlandsdalen. Foto: Statens vegvesen
Dronefoto av nitrogenrenseanlegget i Nordlandsdalen. Foto: Statens vegvesen

Lovende resultater for nitrogenrensing av sprengstein

En rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) viser at nitrogenrenseanlegget for sprengstein som er etablert ved E16-prosjektet Bjørum-Skaret, kan gi en rensegrad på hele 82 prosent.

Det skriver Statens vegvesen i en artikkel.

Vegvesenet og entreprenøren Skanska bygger 8,4 kilometer ny firefelts E16 mellom Bjørum og Skaret i Viken. I Nordlandsdalen ved Sollihøgda er det etablert et fullskala renseanlegg for nitrogenavrenning fra sprengstein i veiprosjektet. Hensikten med renseanlegget er å redusere utslipp av nitrogen til nærliggende vassdrag.

– Formålet med å etablere rensetrinnet for nitrogenavrenning er også å innfri kravene fra Statsforvalteren i utslippstillatelsen, samtidig som vi vil bidra med økt kunnskap om nitrogenrensing. Vi jobber for å finne gode rensetiltak, i vårt tilfelle et renseanlegg. Kunnskapen fra prosjektet er overførbar til infrastrukturprosjekter som har utfordring med nitrogenavrenning, uttalte Ida Viddal Vartdal, ytre miljø-koordinator i Statens vegvesen, i fjor sommer.

Ida Viddal Vartdal, ytre miljø-koordinator i Statens vegvesen. Foto: Kjell Wold.
Ida Viddal Vartdal, ytre miljø-koordinator i Statens vegvesen. Foto: Kjell Wold.

Forskningsprosjekt

Renseanlegget er en del av et forskningsprosjekt som gjennomføres av Statens vegvesen, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Skanska, og ViaNova.

Nå har NIBIO kommet med en rapport som viser at nitrogenrenseanlegget i Nordlandsdalen kan gi en rensegrad på hele 82 prosent.

– De foreløpige resultatene er lovende, men vi ser også at det er utfordrende å lage renseløsninger som gir god rensing gjennom hele året, og spesielt perioder med intenst regn og stor vannføring høst og vinter. Det er noe vi må jobbe videre med. Til nå viser resultatene at renseanlegget fungerer aller best i sommerhalvåret, opplyser Vartdal i en sak fra Statens vegvesen.

Her finner du NIBIO-rapporten som både oppsummerer erfaringene med nitrogenrenseanlegget hittil, og som foreslår flere forbedringstiltak for renseresultatene fra anlegget.

Etterspør billigere og enklere renseanlegg

Statens vegvesen opplyser at renseanlegget består av et forkammer, en sedimentasjonsdam og to rensefiltre, samt et system av kummer, overløp og ventiler for overløp og tilpasset hydraulisk belastning av de to rensefiltrene. Rapporten foreslår at man bør prøve å finne en metode for å etablere billigere og enklere renseanlegg som også tar mindre fysisk plass, opplyser Vegvesenet.

Rapporten konkluderer også med at prinsippet med å bruke et filtermateriale av lokalt flishogd virke av løvtrær i blanding med skjellsand eller knust kalkstein, synes å være en bærekraftig og fornuftig tilnærming, som kan optimaliseres og utvikles videre, skriver Statens vegvesen.

Jobber videre

Rapporten beskriver i detalj hvordan oppfølgingen av renseløsningen har bidratt til en løpende dokumentasjon av utvaskingsdynamikk fra deponert sprengstein under og etter nedbør.

Undersøkelsene har også vist at renseløsningen kun tilføres nitrat fra sprengsteinsfyllingen. Ammonium fjernes og holdes tilbake ved binding og nitrifikasjon under utvaskingsprosessen fra fyllingen, opplyser Vegvesenet.

– Vi skal jobbe videre med renseløsningen for nitrogen fra sprengsteinsfyllinga i Nordlandsdalen i 2023 og 2024, noe som vil gi oss enda mer kunnskap om renseløsningens potensial og gi oss muligheter for enda flere optimaliserende tiltak, sier Vartdal.