Lille Åsgaten 3

Lille Åsgaten 3 i Svelvik, fotodato 5.3.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLille Åsgaten 3 i Svelvik, fotodato 5.3.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLille Åsgaten 3 i Svelvik, fotodato 5.3.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLille Åsgaten 3 i Svelvik, fotodato 5.3.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLille Åsgaten 3 i Svelvik, fotodato 5.3.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLille Åsgaten 3 i Svelvik, fotodato 5.3.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLille Åsgaten 3 i Svelvik, fotodato 5.3.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLille Åsgaten 3 i Svelvik, fotodato 5.3.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLille Åsgaten 3 i Svelvik, fotodato 5.3.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLille Åsgaten 3 i Svelvik, fotodato 5.3.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLille Åsgaten 3 i Svelvik, fotodato 5.3.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLille Åsgaten 3 i Svelvik, fotodato 5.3.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLille Åsgaten 3 i Svelvik, fotodato 5.3.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLille Åsgaten 3 i Svelvik, fotodato 5.3.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

For å avhjelpe behovet for omsorgsboliger har Drammen kommune, med Byggfokus som totalentreprenør, investert i 15 leiligheter midt i Svelvik sentrum.

Fakta

Sted: Svelvik

Prosjekttype: Omsorgsboliger

Bruttoareal: 1.515 kvadratmeter

Byggherre: Drammen kommune (tidl. Svelvik kommune)

Byggeledelse: HR Prosjekt

Totalentreprenør: Byggfokus

Kontraktsum uten merverdiavgift: 36,5 millioner kroner

Arkitekt: Flux Arkitekter (forprosjekt) / Sør Arkitekter (gjennomføringsfase)

LARK: Sør Arkitekter

Rådgivere: RI Rør og utførende: Thon & Co l RIV: Rambøll Norge l RIE og utførende: Irby Elektro l RIBR: Roar Jørgensen l RIB: Flaget l RIB Trekonstruksjoner: Pretre l RIG: Løvlien Georåd l RIAKU: Brekke & Strand l RI Energi: Evotek

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Brevik l Utomhusarbeid: Mimax l Radonsikring: Radonmannen l Tekking og beslag: Mester Blikk & Tak l Ventilasjon: GK Inneklima l Innmåling og stikking: Stener Sørensen l Maler: Buskerud Malerforretning l Tømrer: Drammen Byggtjenester l Blåseisolasjon: Flaget l Armering: Celsa Steel Service l Precut vegger og tak: Pretre l Betong: Hokksund Betong l Trafo: Skagerak Nett l Trelast: XL Bygg Smørgrav Sag l Brannsikring: Bygg og Brannsikring Buskerud l Lås/beslag: Certego l Heis/løfteplattform: TKS Heis l Transport: Asbjørn Dalen Transport

Prosjektet ble initiert av Svelvik kommune, men er overtatt og fullført av Drammen kommune etter kommunesammenslåingen fra nyttår. Forprosjektet og reguleringen er utarbeidet av Flux Arkitekter, mens Sør Arkitekter har hatt ansvaret i gjennomføringsfasen.

Prosjektet består av tre frittliggende småblokker, to av dem er på tre etasjer med i alt tolv leiligheter. For disse boenhetene er kommunens prioriteringer vanskeligstilte på boligmarkedet, personer med rus / psykiske utfordringer, funksjonshemmede og eldre.

Det tredje bygget (Hus C) har avlastningsleiligheter øremerket beboere med spesielle behov. Det er på to etasjer og inneholder tre leiligheter samt fellesareal for beboere og areal for våken og hvilende nattvakt.

Tomta inneholdt tidligere en barnehage, som innebar en omregulering til boligformål.

– En utfordring var å omregulere til tre etasjer i et nabostrøk der det tidligere kun har vært tillatt med to etasjer. Det ga selvsagt noen reaksjoner. Men i en god dialog med naboene har vi forsøkt å løse det ved å endre litt på boligene sin plassering på tomta, og sette opp gjerder og beplanting. Målet er at nabobyggene får minst mulig innsyn og best mulige solforhold, forteller rådgiver Roar Lindberg Strøm i Utbygging og infrastruktur i Drammen kommune.

Trang adkomst

Den eksisterende bebyggelsen består av småhusbebyggelse og hager, organisert i en kvartalsstruktur. Nabobygg forholdsvis tett inntil og et smalt vegsystem var ikke de beste forutsetningene for en utbygging da Byggfokus hadde fysisk oppstart i oktober 2018.

– Det skapte utfordringer for leveransene, spesielt da vi skulle ha inn semitrailere med taksperrer. Da ble det mye logistikk som skulle planlegges godt. Eneste adkomstvei inn – som i tillegg var enveiskjørt – er Lille Åsgaten. I et lengre tidsrom ble den også delvis stengt fordi kommunen skulle etablere et nytt VA-anlegg der, sier Byggfokus´ prosjektleder Jan Ove Gudem, som legger til:

– Vi må berømme naboene for den tålmodigheten de har vist oss, og kommunen som har hatt dialogen med dem underveis.

Fordrøyningsbasseng

Grunnforholdene tilsa enten peling eller utgraving med kompenserte masser som kompensasjon for byggenes laster. Hvert bygg står nå på en betongsåle over løs Leca.

– Det gir et fordrøyingskammer under hvert bygg, der rør dem imellom sørger for utjevning, før det slippes ut på overvannsnettet. Denne overvannshåndteringen fungerer meget bra, slår Strøm fast. På tomta ble det også etablert tre geobrønner for vannbåren varme til leilighetene.

– Vi har brukt mye prefabrikasjon i dette prosjektet. Alt av bæresystem med yttervegger, sperrer og innvendige vegger kommer fra Pretre. For oss er det helt topp. Det gir vesentlig bedre kontroll på fuktighet, det gir både mindre svinn og håndtering av tunge elementer, sier Gudem. Byggfokus har i egen regi utført tømrer-, forskalings- og noe betongarbeider, i tillegg til gulvsparkling og flisarbeider.

For å gi mer liv og bryte flatene i fasadene er det lagt lektepaneler med varierende dimensjoner, og med en viss overlapp. Det royalimpregnerte treverket har fått en leirgrå farge.

– Jeg var nok i utgangspunktet noe skeptisk, men synes nå i ettertid at fasadeuttrykket har blitt veldig fint, sier Strøm.

Hver av de 15 leilighetene inneholder stue/kjøkken, soveværelse, gang og overbygget balkong. Hver boenhet har også en større bod, i tillegg til den uteboden hver leietaker disponerer på bakkeplan.

For å tilfredsstille Husbank-kravet er hver leilighet på romslige 52 kvadratmeter. I to av byggene er det en mer standard innredning med laminat på gulv og flis på baderom, og med løfteplattform i hver oppgang. I Hus C kan det forventes noe hardere bruk, det er lagt linoleum på alle gulvflater, inkludert baderommene. I oppgangen er det montert sengeheis.

Alle tre som passivhus

I følge Byggfokus sin kontrakt med kommunen skulle ett bygg leveres med passivhusstandard og to bygg med lavenergiklasse 1.

– Vi så ikke noe poeng i å skille utførelsen, det ville bare være uhensiktsmessig i byggeperioden. Selv om det ikke står i kon-trakten, så har vi har levert også de andre to byggene som passivhus. Det kostet oss noe, men kommunen vil spare en del på driftsutgifter i ettertid, slår Gudem fast.

Utomhusarbeidene var ikke med i den opprinnelige kontraktsummen til Byggfokus.

– Det ble laget et første utkast til rammesøknaden som ble endret litt underveis. Den var ikke med i kontrakten da vi sendte ut konkurransegrunnlaget, sier Strøm. Disse arbeidene er kommet som et tillegg i kontrakten til Byggfokus og vil bli utført så snart værforholdene tillater det. Gjennomføringsmessig har dette prosjektet gått veldig bra, oppsummerer Strøm.


Flere prosjekter