LHL-sykehuset Gardermoen

Selv om prosjektering og bygging har gått på rekordfart, blir LHL- sykehuset til 1,5 milliarder kroner et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming.

Fakta

Sted: Gardermoen

Prosjekttype: Sykehus

Bruttoareal: 28.500 kvadratmeter

Byggherre: GCU AS (Gardermoen Campus Utvikling)

Kostnadsramme: 1,4 milliarder kroner

Totalentreprenør bygningsmessige arbeider: HENT

Totalentreprenør tekniske fag: GK Norge

Arkitekt: Nordic - Office of Architecture (med Arkitema Architects som uavhengig kontrollør)

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIBR, RIG, RIM, RIVA, RiByFy: Norconsult l RIB: Bright l RIAKU: Brekke og Strand

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhus: Nordby Maskin l Prefab: Contiga l Heis: Schindler l Oppmåling: Solli Hoff l Betong: Turboconstroi l Betongsaging: Mimax l Badekarbiner: Parmarine l Lås og beslag: DormaKaba l Sandwichvegger teknisk. rom: Bøttger & Co lSolskjerming: Vental Hunter Douglas l Maler: Malermester Buer l Røykluker og branngardiner: Bramo l Tekkearbeider: Protan l Vinduer i fasader: Gilje l Glass og aluminium: Profilteam l Taksikring: Noracon l Storkjøkken: Maestro l Fast innredning: Idema l Tømrer fasade senge- og hotellbygg, alle innv. tømmerarbeider: EFC Norge l Tømrer fasade i midtbygg og produksjonsbygg: Ergane l Porter: Assa Abloy l Blikkenslager: Storo Blikkenslager l Mur- og flisarbeider: Mjøndalen Mur & Puss l Tynnavretting: Epoxy Betongservice l Påstøp gulv: Gauksås l Karuselldør: Boon Edam l Gulvbelegg: Oslo Tapet & Gulvbelegg l Himlinger, systemvegger og datagulv: Oslo Bygginnredning l Dører: Swedoor / Norlock l Matter: MatteCompagniet l Parkett: ABS Parkettgruppen l Epoxybelegg: Hesselberg Bygg l Taktil merking: Infratek Norge l Gulvbelegg: Acrylicon l Smed: Sias l Spilevegger: Atrium: Otretek l Innvendige vinduer, blyglassvinduer: Norgesvindu l Fuging: Norfug

Ved å samlokalisere klinikkene på Feiring og i Hakadal får Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) nå et viktig verktøy for å etablere nye og bedre tilbud, samt å øke kapasiteten for behandling av hjerte- og lungesyke betraktelig og andre pasient-grupper.

500 LHL-ansatte vil innenfor et bygningsvolum på 28.500 kvadratmeter kunne tilby et midtbygg med atrium, og fløyer med pasienthotell, sengeposter og et operasjonsbygg. Til sammen 1.749 rom fordelt på 13 operasjonsstuer, 35 poliklinikkrom og 237 ordinære sengeplasser. Foruten de arealene som kreves både før og etter behandling; terapirom, opptreningsfasiliteter, SPA- og bassengtilbud, kjøkken og restaurant. For å nevne noe.

Bak byggherrenavnet Garder-moen Campus Utvikling AS (GCU) finner vi Aspelin Ramm Eiendom AS og svenske Hemfosa Fastigheter AB. HENT AS har bidratt med mer enn «kun» å være totalentreprenør.

– Vi inngikk tidlig en prosjektavtale med Aspelin Ramm Eiendom, i et typisk prosjektutviklingsløp som vi i HENT kjører enkelte ganger sammen med noen byggherrer. Det var en fase over cirka to år der vi hadde ansvaret for å utvikle prosjektet. Det var et verdifullt samspill mellom byggherre, Nordic Office of Architecture og etter hvert rådgivere og underentreprenører. Ut av denne fasen leverte HENT et forprosjekt sammen med et bindende pristilbud for hele prosjektet. Dette resulterte så i en totalentreprisekontrakt, forteller HENTs prosjektutvikler Geir Saltvik.

Aspelin Ramm Eiendom har lenge hatt høye miljøambisjoner, det var derfor en forutsetning fra første dag at det nye sykehuset skulle ligge helt i toppen når det gjelder energi og miljø. Gardermoen har landets største grunnvannsreservoar, og byggherren la ned store summer i å nyttiggjøre denne ressursen. Nå er det grunnvannet og varmepumpeteknologi som via en energisentral ikke bare leverer varme og kjøling til dette sykehuset, men som også er dimensjonert for eventuelle kommende utbygginger.

Norges grønneste

Enova har karakterisert prosjektet som Norges grønneste sykehus, og fant de tekniske løsningene så innovative at de har gått inn med om lag 30 millioner kroner i investeringsstøtte. De tekniske løsningene med elementer fra passivhusbygging, omfatter blant annet aktiv solskjerming med persienner og sonestyrte ventilasjonsanlegg. Dette er for så vidt kjente løsninger fra kontorbygg, men som aldri har tidligere vært brukt i sykehusbygg.

– I et sykehus er det ulike driftstider på ulike funksjoner. Vi ønsket å unngå ventilasjonsaggregater som må gå hele døgnet, fordi kun ett rom var i bruk. Inndelingen sørger for at temperatur og inneklima kan inndeles etter ulike pasienters behov. Gjenvinningsgraden på energi er opp imot 85 prosent, sier Trond Erik Sveen, direktør Prosjekt og utbygging i Aspelin Ramm Eiendom.

De mange kost-nytte-vurderingene i utviklingsfasen skulle bidra til å kartlegge hvorvidt de forskjellige tiltakene med ulike energialternativer og -løsninger faktisk ville gi en gevinst når sykehuset sto ferdig. – Vi utredet solcellepaneler, endog vindmøller, før vi landet på den løsningen vi har nå. Lungepasienter er svært vare på luftkvaliteten, så bruken av lavemitterende materialer har også vært i fokus. Inneklimaet har faktisk vært en viktig parameter i prosjektet, understreker Saltvik.

GK Gruppen har vært totalteknisk entreprenør og levert ventilasjon, rør, elektro, byggautomasjon og dataromkjøling. GK har med Norconsult prosjektert de tekniske anleggene. Elektroarbeidene er utført i et samarbeid mellom GK Elektro og AR Elektroprosjekt. GK har jobbet tett sammen med prosjektadministrasjonen fra HENT og deres tekniske ressurser og ITB’er for å få til dette.

– Dette har vært et spennende prosjekt, sier Arne Dahl, som er regionsdirektør i GK og overordnet ansvarlig for leveransen. Foruten å være en av de største leveransene gjennom tidene, har det også vært krevende med tanke kompleksitet. Det er lagt ned betydelig innsats for å samordne de ulike tekniske løsningene slik at det blir mulig å drifte alt energieffektivt når det tas i bruk, sier Dahl.

Totalt har GK levert teknikk for cirka 300 millioner kroner, og GK har høstet mye verdifull erfaring fra prosjektet.

– Sykehus er noe av det mer avanserte man kan bygge, sier prosjektsjef Per Abelsen.

Vi har fått testet våre systemer og rutiner til det ytterste. God samhandling og forståelse for helheten er en nøkkel i alle større prosjekter, men sykehus er helt spesielt på sin måte. Å få overlevert et så komplekst prosjekt på tid med null feil og mangler er selvfølgelig svært hyggelig. Det skal bygges mange sykehus fremover i Norge, avslutter han.

Kan utvides

Plasseringen av det nye sykehuset, kun snaue ti minutter unna Gardermoen, gir også en betydelig økt tilgjengelighet for pasienter fra hele landet. LHL hadde i forkant en egen konkurranse om plasseringen, som altså GCU med sitt tomtealternativ vant. – Gardermoen Campus kan utvikles med inntil 126.000 kvadratmeter. Den tomten vi besitter står for halvparten. Nå har vi bygget på cirka 30.000, og kan derfor bygge på 30.000 kvadratmeter til, sier Sveen.

Oppvarmingen av bygningsmassen i byggeperioden ble også satt i et miljøperspektiv. I stedet for å fyre med diesel eller gass, ble løsningen et vannbårent system med bioenergi som energikilde. 650 tonn med pellets gikk med for å få varmt vann til å sirkulere i radiatorer rundt i bygget. Pelletsløsningen sparte miljøet for et CO 2-utslipp tilsvarende 400 dieselbiler på veien i ett år.

Potensialet for å skape en kompetansepark innen helse og omsorg er stort – og for så vidt i gang. Vegg i vegg med sykehuset ferdigstiller HENT, i en egen entreprise, også et nytt interkommunalt helsehus for Øvre Romerike. Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker slår sine helsetilbud sammen i det 8.000 kvadratmeter store bygget.

– Det å bygge sykehus er krevende, det er teknisk komplisert og ikke minst mange forskjellige faggrupper som skal arbeide der. LHL har deltatt tidlig og aktivt med brukergrupper for å avklare problemer og løsninger underveis. Er det noe LHL kan så er det effektivitet, pasientflyt og logistikk. Nordic Office of Architecture viktige grep er å samle funksjoner i de ulike bygningskroppene, ikke spre dem, sier Sveen. – Det gir effektiv arealbruk og korte avstander.

Billigere og raskere

Ambisjonene var å utvikle og bygge et sykehus for LHL til 25 prosent lavere kostnad enn et konvensjonelt sykehus – på halve tiden – og til den mest krevende brukergruppen som finnes.

– Vi startet for fire og et halvt år siden med en stor tomt, uten vann, avløp og strøm, men med en byggherre og en bruker. Gjennom denne tiden er det levert et skisseprosjekt, forprosjekt og det er bygget 28.500 kvadratmeter. Det er raskt i forhold til tiden det tar å planlegge og bygge et offentlig sykehus, påpeker Saltvik. I tillegg ble prosjektet overlevert byggherre med null feil.

Mye av innsparingen er gjort gjennom kortere prosjekteringstid, men også gjennom det å finne byggevennlige løsninger underveis. Prosjektet får da også mye oppmerksomhet i fagmiljøet.

– Jo, nysgjerrigheten har vært stor. Sykehusbyggere og offentlige byggherrer lurer på hva vi har gjort for å få til et prosjekt så raskt og til en slik kostnad. Jeg får spørsmål om hva vi har gjort billig. Svaret er prosessen. Dette er et fullgodt sykehus, uten kompromisser på løsninger eller kvaliteter. Vi jakter hele tiden byggbarheten og de smarte løsningene. Det gjelder både for byggfagene og de tekniske fagene, avslutter Saltvik.


Flere prosjekter