Jørgen Leegaard i BNL. Foto: Moment Studio /BNL

Leegaard om koronasituasjonen: - Må satse på kompetansebygging

Samarbeidsprosjektet Den digitale fagarbeideren lar fagarbeiderne tilegne seg økt digital kompetanse, og tilbyr muligheten til utbygging i en vanskelig situasjon for mange i bygg- og anleggsnæringen. Nå er det opp til fagskolene å tilby det modulbaserte utbyggingsløpet digitalt.b

Det skriver samfunnspolitisk direktør i BNL, Jørgen Leegaard i et innlegg fra BNL tirsdag denne uken.

– Partene i frontfaget og byggenæringen har vist at vi raskt kan rulle ut et treffsikkert utdanningsopplegg for byggenæringen og industrien. Sammen med industrien ønsker BNL nå at flere skal kunne ta slike moduler i bruk i utdanningen. Derfor ønsker vi at flere fagskoler tilbyr modulene, at mer av innholdet blir gjort tilgjengelig digitalt, og at det blir utviklet nye tilbud som kan tas helt digitalt eller i kombinasjon med bedriftsintern opplæring, sier Jørgen Leegaard, direktør samfunnspolitikk i BNL.

Fagskolen Oslo har sammen med Fellesforbundet og BNL, utviklet Den digitale fagarbeideren. Denne modulbaserte etterutdanning gir fagarbeiderne økt kompetanse til å ta i bruk digitale verktøy i produksjonen på byggeplass. Skal byggenæringen lykkes med den digitale omstillingen næringen skal gjennom må de ansatte få tilført ny kompetanse som gjør at de kan ha flere typer roller avhengige av typen prosjekt.

På kort sikt trenger vi tilbud som kan tilbys til permitterte, arbeidsledige eller som alternativ til permitteringer i virksomhetene. Derfor haster det med å gjennomføre korte utdanningstilbud ved fagskolene. Disse må gjøres digitale slik at de blir lett tilgjengelige over hele landet.

NAV har unntak som gjør at man kan kombinere korte utdanningstilbud med dagpenger. Men slik det er i dag må man søke NAV om å få et slikt unntak. Vi ber nå om at man gir et midlertidig unntak fra denne søkeplikten slik at saksbehandlingen i NAV ikke blir en propp i systemet.

Fellesforbundet og BNL anbefaler at fagskolene som allerede er i gang med bransjeprogrammet, får anledning til å tilpasse og eventuelt forenkle tilbudene.

Dette kan finansieres gjennom bransjeprogrammets bevilgninger, og gjerne suppleres med for eksempel BIO-midler.

Fagskolene er en sentrale utdanningsaktør og de kan rulle ut tilbudet i store deler av landet. Slik kan vi unngå å miste dyktige fagfolk, unngå permitteringer og stå godt rustet for restart i samfunnet, skriver Leegaard.