Til sammen 13.000 intervjuer ble gjennomført i løpet av 48 timer under tidenes største kartlegging av godstransport. Foto: Asplan Viak

Lastebiltrafikken mellom Øst- og Vestlandet øker - stikk i strid med NTP-mål

Vestlandsrapporten, som Asplan Viak og NORCE har utarbeidet på vegne av Statens vegvesen, viser en godsutvikling stikk i strid med målsetningen i Nasjonal transportplan (NTP).

Asplan Viak melder om funnene i en pressemelding torsdag.

Rapporten er, ifølge pressemeldingen, utformet på grunnlag av den største godskartleggingen som er gjort i Norge. Her kommer det frem at det er lastebilene som står for hele veksten i godsvolumet til Vestlandet, med en økning på 100.000 turer på syv år. I transporten på bane og sjø har det omtrent ikke vært noen vekst, skriver Asplan Viak.
Dette er stikk i strid med målene i Nasjonal transportplan (NTP) om en mer effektiv og miljøvennlig godstransport.
– Om jeg skal trekke frem en enkeltårsak, så er det utviklingen som har skjedd over lang tid med mindre lagerhold lokalt på Vestlandet og bygging av store sentrallagre på Østlandet, sier seniorrådgiver Øyvind Sundfjord i Asplan Viak.
Som et ledd i undersøkelsen utførte Asplan Viak ei rekke dybdeintervjuer for å få svar på hva det er som bestemmer valget av transportform.
– Vi hadde 25 dybdeintervju med sentrale aktører i bransjen, og svaret var ganske entydig: Kvalitet styrer valg av transportform, deretter pris, sier Sundfjord.

Det er, ifølge pressemeldingen, mange tiltak som må virke sammen for at det skal kunne skje en endring slik at mer av godstransporten går over til sjø og bane.

– For jernbanen vil det blant annet være viktig å utbedre infrastrukturen, med raskere bane med flere kryssingsspor, slik at tidsluker for levering blir tilpasset etterspørselen i markedet, det vil si transport over natten med levering tidlig morgen, sier Sundfjord.