Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: RIF

Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: RIF

– Krav og løsninger må baseres på kunnskap

– Skal vi sikre at klimakravene som stilles til næringen er kunnskapsbaserte, må vi aktivt bidra med vår innsikt og kompetanse overfor myndighetene.

Det sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF foran toppledersamlingen i SAMMEN2030 neste uke.

Hansteen er leder for styringsgruppen for SAMMEN2030 som er et samarbeidsinitiativ for næringen under BAE-rådet. På den kommende toppledersamlingen skal over 100 toppledere og kommunikasjonsledere diskutere hvordan BAE-næringen kan bidra til at Norge når sine klimamål. Man har gjennom SAMMEN2030 definert tre områder som krever spesielt fokus, og på toppledersamlingen skal innholdet i disse utvikles videre:

* Konkurransefortrinn: Hvordan BAE-næringen kan bidra til at det stilles strengere og mer kunnskapsbaserte klimakrav, slik at de som bidrar mest får et konkurransefortrinn.
* Kompetanse: Hva BAE-næringen må gjøre for at næringens beste kompetanse og innovasjon tas i bruk.
* Forutsigbarhet: Hvordan BAE-næringen kan bidra til at det skapes større forutsigbarhet for investeringene.

– Budskapet fra både toppledere og de unge i BAE- næringen er at det haster med å løse klimakrisen og at vi som næring både kan og vil være en del av løsningen. Men i en tid som også er preget av mye usikkerhet, geopolitiske uroligheter, tøffe prioriteringer og et mindre økonomisk handlingsrom, vil åpen dialog og klokt lederskap fra både topplederne i næringen og myndighetene være helt avgjørende for om vi sammen skal lykkes i klimakampen, sier Hansteen via en pressemelding.

– Vi som næring skal bidra med faktabasert innsikt og kompetanse. Myndighetene på sin side, må bidra med å utforme rammevilkår som både er forutsigbare og fremmer konkurransekraft for de som bidrar positivt, legger Hansteen til.

SAMMEN2030 har invitert 12 toppledere til å dele sine tanker rundt BAE-næringens fokusområder, og Hansteen ser frem til både innleggene og den påfølgende diskusjonen.

Målet med samlingen er todelt. På den ene siden ønsker vi å høre om hvordan ulike virksomheter jobber i dag med klimareduksjoner, slik at vi kan lære av hver andres beste praksis. I tillegg vil innsikten fra toppledersamlingen legges til grunn for den videre dialogen med myndighetene. Vi har tidligere formidlet BAE-næringens fokusområder til regjeringen. En naturlig oppfølging er nå å gi myndigheten våre råd og innsikt om konkrete hindringer og muligheter slik at myndighetene kan bli en enda bedre positiv medspiller i klimakampen, utdyper Hansteen.

Hansteen ser også frem til å høre hvordan kommunikasjonsgruppen til SAMMEN2030 tenker om næringens faktagrunnlag. Leder for Strategisk råd for kommunikasjon for samarbeidsinitiativet, Hege Njå Bjørkmann, vil på toppledersamlingen legge frem kommunikasjonsgruppens tanker om hvordan næringen kan videreutvikle et felles faktagrunnlag for BAE-næringen, og hvilke hovedbudskap BAE-næringens kan samle seg om.