To nye Statsbygg-rapporter har ført til nye diskusjoner om konstorløsningene i det nye regjeringskvartalet. Illustrasjon: Team Urbis/Statsbygg

Krangler om kontorløsninger i regjeringskvartalet: - Arrogant av Statsbygg

Det er ikke grunnlag i forskningen for å si at åpne kontorløsninger gir økt sykefravær eller høyere risiko for uføretrygd, sier Statsbygg og viser til to nye rapporter. Tolkningen får kraftig kritikk fra både fagforening og forskningsdirektøren i Stami.

Bjørn Halvorsen i Norsk tjenestemannslag sentralforvaltningen (NTL) mener Statsbygg opptrer arrogant. Foto: Marius Helgå/NTL

I det nye regjeringskvartalet skal departementene kunne velge mellom to arbeidsplasskonsepter – åpne kontorløsninger med faste plasser, eller aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept.

Men Statsbyggs ønsker om å plassere 5.000 departementsansatte i åpne kontorløsninger, har over flere år møtt sterk motstand fra de ansattes fagforeninger.

Nå møter Statsbyggs tolkning av to nye rapporter om kontorløsningene ny motbør fra flere hold.

– Vi er langt fra betrygget av Statsbyggs rapporter, og synes dette er en merkelig måte å fremstille saken på, sier Bjørn Halvorsen fra Norsk Tjenestemannslag Sentralforvaltningen (NTL) til Byggeindustrien. NTL er en fagforening for ansatte i staten.

Også Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) reagerer. Forskningsdirektør Stein Knardahl sier de er opprørt over Statsbyggs tolkninger. Intervjuet med Knardahl og Statsbyggs tilsvar til kritikken kan du lese lenger ned i saken.

Støy om sykefravær og kontorløsninger

Bakgrunnen for reaksjonene er at Statsbygg på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har presentert to delrapporter om kontorløsninger i regjeringskvartalet.

Den ene ser på hvor stor del av de ansatte som kan være stede i lokalene gitt dagens anbefalinger om smittevern, mens den andre har kartlagt forskningen på forholdet mellom arbeidsplassløsninger og sykefravær.

Det er spesielt den sistnevnte rapporten som har skapt støy.

En arbeidsgruppe sammensatt av deltakere fra Statsbygg, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), Arbeidstilsynet, Høyskolen i Vestland, SINTEF og STAMI har gjennomgått forskning om kontorkonsepter og sykefravær og uførepensjonering.

Statsbygg sier at et tydelig funn er at det er forsket lite på sammenhengen mellom økt sykefravær og uføretrygd og åpne kontorløsninger.

«Gruppen har bare funnet sju forskningsrapporter som omhandler arbeidsplasser og sykefravær, og tre som omhandler aktivitetsbaserte arbeidsplasser og sykefravær. Videre har gruppen vurdert kvaliteten på forskningen, og hvorvidt man kan trekke konklusjoner på grunnlag av den. Rapporten viser at det kan forekomme økt sykefravær i noen kontorkonsepter, men funnene er så usikre at forskningen ikke kan brukes til å konkludere. Man kan derfor ikke si sikkert at man blir mer eller mindre syk av for eksempel fritt setevalg enn faste plasser i enekontor, eller at fritt setevalg gir høyere eller lavere grad av uførepensjonering», skriver Statsbygg.

– Trygge rammer

Harald V. Nikolaisen i Statsbygg. Foto: Statsbygg

Statsbyggs administrerende direktør Harald V. Nikolaisen uttalte samtidig til Statsbyggs egne nettsider at rapportene viser at arbeidsplasskonseptene gir trygge rammer for de ansattes arbeidshverdag.

– De to rapportene gjør det klart at konseptene vi har valgt for det nye regjeringskvartalet er robuste, og at det ikke finnes noe grunnlag i forskningen for å endre på disse konseptvalgene, sa administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg nylig i en pressemelding om rapportene.

– Statsbygg har bestemt seg på forhånd

Argumentasjonen faller ikke i god jord hos verken Norsk tjenestemannslag sentralforvaltningen eller hos Stami.

– Statsbygg sier det ikke er nok evidens i forskningen til å si at det er en sammenheng mellom økt sykefravær og økt forekomst av uføretrygd blant de som jobber i åpne kontorfellesskap. Samtidig har Stami lagt frem en stor undersøkelse med over 6.300 respondenter som påpeker at det er en sammenheng mellom sykefravær, uføretrygd og kontorlandskap. Det finnes også flere fagfellevurderte rapporter fra Sverige og Danmark som viser det samme, så det er tydelig at Statsbygg her har bestemt seg på forhånd, sier Bjørn Halvorsen i NTL Sentralforvaltningen.

Halvorsen mener Statsbygg opptrer arrogant.

– Når både norske, svenske og danske forskningsrapporter viser at det kan være en sammenheng mellom sykefravær og kontorform, så burde varsellampene begynne å blinke. Det er snakk om 5.000 mennesker som skal jobbe i departementene når regjeringskvartalet står ferdig, og Statsbygg og regjeringen kan ikke bruke dem som prøvekaniner i så stor skala. Her må man være føre var, sier Halvorsen.

Stami-direktør: – Prøver å tulle bort det forskningen faktisk viser

Forskningsdirektør Stein Knardahl i Stami. Foto: Stami

Forskningsdirektør i Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami), Stein Knardahl, har vært en del av arbeidsgruppen som har vurdert forskningen for Statsbygg.

Han reagerer også på byggherrens konklusjoner.

– Hvorvidt regjeringskvartalet får robuste løsninger og hvordan det innredes, kan ikke jeg uttale meg om. Jeg har ikke sett Statsbyggs planer. Men vi ble opprørt over at Statsbygg prøver å tulle bort det forskningen faktisk viser. I vår gjennomgang av forskningen har vi konkludert at det er økt risiko for sykefravær og for uførepensjonering for dem som jobbet i kontorløsninger der flere ansatte deler et rom, sammenlignet med dem som hadde cellekontor, sier Stein Knardahl til Byggeindustrien.

Han mener at det er mulig å misforstå evidenskvalitet i vitenskap og at Statsbygg må ha brukt en feiltolking til å bagatellisere funnene i rapporten.

– Vanskelig å forstå

Ifølge Knardahl er det i forskning om arbeidslivet sjelden at man når en evidenskvalitet som er sterkere enn «begrenset» fordi det er umulig å eliminere alle feilkilder.

– Forskning om kontorkonsepter er basert på observasjonsstudier og slike studier graderes som begrenset evidenskvalitet. Begrenset evidenskvalitet er vanligvis tilstrekkelig for å tenne varsellamper etter observasjonsstudier om arbeidsforhold. Det er vanskelig å forstå at Statsbygg påstår at begrenset evidens er ingen evidens, sier Stein Knardahl.

– Når arbeidsgruppen konkluderer med at det er begrenset evidenskvalitet for at det er en forhøyet risiko for sykefravær kontorløsninger der flere ansatte deler et rom, så er det faktisk en ganske sterk konklusjon.

Han legger til at det i vitenskap nesten er helt umulig å si med sikkerhet at en faktor A er årsak til B.

– Det er bare i små laboratoriestudier og undersøkelser av medisinske behandlinger man har høy evidenskvalitet, sier Knardahl.

Statsbygg: Ikke nok forskning til å rokke ved det valgte konseptet

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg. Foto: Statsbygg

Statsbyggs kommunikasjons-direktør Hege Njaa Aschim står fast på at dagens forskning ikke er tilstrekkelig for å endre konseptet med aktivitetsbaserte arbeidsplasser og åpne kontorløsninger med faste plasser i regjeringskvartalet.

– Vi har levert en av to delrapporter der vi som arbeidsgruppe, inkludert Stami, har sett på hvilke studier som finnes på dette området i dag. Den felles konklusjonen til gruppen er at det er mangelfull forskning på området og at det trengs mer, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til Byggeindustrien.

– Stami sier de opprørt over Statsbyggs konklusjoner, hva tenker du om det?

– En av rapportene som gruppen har sett på er den som Stein Knardahl og Stami har laget, men denne studien alene er ikke nok til å endre på de konseptene som er valgt i regjeringskvartalet. Vi må se det totale bildet, og i dag er forskningsmaterialet mangelfullt, sier Aschim.

– Når det er sagt, så betyr ikke det at vi ikke tar med oss funnene fra Stami-rapporten inn i det videre arbeidet. Den blir ikke gjemt bort, og forskning som finnes i dag vil være med å legge grunnlaget for hvordan vi løser og utvikler kontorløsningene slik at arbeidstakerne får en god arbeidshverdag. Men hovedpoenget er at det ikke vil rokke ved det overordnede konseptet som er valgt med aktivitetsbaserte arbeidsplasser og åpne kontorløsninger med faste plasser, legger Aschim til.

– Opptrer ikke arrogant

Til tross for uenighetene som nå kommer frem, sier Aschim at dialogen i arbeidsgruppa er god.

– Vi har all mulig respekt for både Stein Knardahl og for Stami, og det er viktig at vi har et godt samarbeid både i arbeidsgruppa og på et høyere nivå. Det har vi også,sier Aschim.

Statsbygg sier fleksibilitet blir et viktig stikkord for arbeidet videre med kontorløsningene.

– Vi har valgt konsepter som møter regjeringsapparatets mål om effektivitet og gode arbeidsplasser for den enkelte. Dette skal være en slags beslutningsmaskin, og det krever at vi utvikler kontorkonsepter som ivaretar både arbeidsmetode og arbeidsmiljø, sier Hege Njaa Aschim.

– NTL, som representerer de ansatte, mener dere opptrer arrogant?

Nei, vi opptrer ikke arrogant. Det har vi ikke grunnlag for å gjøre. Vi har fått i oppdrag å svar på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og da er det vi som må uttale oss om hva vi har funnet. Dette er et arbeid som er gjort sammen med viktige institusjoner, men vi kan ikke la være å formidle den konklusjonen som arbeidet har ført til. Vi er avhengige av et godt samarbeid med de ulike fagforeningene og de ulike grupperingene i dette prosjektet, og dette tenker jeg er gjensidig slik at vi får til de beste løsningene, sier Hege Njaa Aschim.