– BNL skal ta seg tid til å gå grundig gjennom rapporten og delta i høringen, sier Jon Sandnes.

Klimakur 2030: - Dialog med næringen avgjørende for å lykkes

- Byggenæringen er en viktig aktør for å få ned klimagassutslippene. Klimakur 2030 peker blant annet på offentlige innkjøp og elektrifisering. Gode gjennomtenkte bestillinger i dialog med næringen vil være viktig for en raskt og forutsigbar utvikling, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

Fredag 31. januar la Miljødirektoratet fram Klimakur 2030 sammen med Statens vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova. Målet er 40 prosent kutt i 2030 og klimanøytralitet i 2050, som i EU.

Klimakur er en analyse over potensialet for å redusere klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor og tiltak som øker opptaket og reduserer utslipp fra skog og annen arealbruk.

Ikke-kvotepliktig sektor innbefatter utslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg. Størsteparten av industriens, olje- og gassektoren og flyindustrien er kvotepliktige, og er derfor ikke med i denne analysen. En rekke ulike tiltak er analysert og kostnadsberegnet, blant dem flere som er sentrale for byggenæringen.

– Innenfor områder som er av spesiell interesse for bygg og anlegg er det sett på hvordan man kan redusere utslippene fra ikke-veigående maskiner og utstyr (fossilfrie/utslippsfrie byggeplasser), kutt i utslipp fra oppvarming av bygg (for eksempel fossil gass), reduserte utslipp fra HFK-gasser i varme- og kjøleanlegg, reduserte utslipp fra varetransport mm. I den industrien som er omtalt (herunder ikke-kvotepliktig byggevareindustri og asfaltindustri) er konvertering av energi fra fossil til fornybar et av de viktigste tiltakene samt energieffektivisering og utvikling av ny teknolog for å få ned prosessutslippene. Karbonfangst og lagring er også omtalt. Økt tilgang og pris på den mest bærekraftige biobaserte energien vil bli viktig i en overgangsfase fra fossilt i utslippsfritt, spesielt for tunge anleggsmaskiner og kjøretøy, sier Sandnes i en kommentar på BNLs nettsider.

En tredjedel av kuttene som ekspertene har funnet fram til, handler om elektrifisering.

- Det er fortsatt også behov for teknologisk utvikling spesielt på batterifronten til maskinparken. Dette kommer ikke uten at det blir i større grad etterspurt enn det gjør i dag, sier Sandnes videre.

Klimakur 2030 skal på høring. Deretter vil regjeringen komme med sin plan for utslippskutt.

– BNL skal ta seg tid til å gå grundig gjennom rapporten og delta i høringen, legger Sandnes til.