Konsernsjef Marianne Bergmann Røren i Mesta.
Konsernsjef Marianne Bergmann Røren i Mesta.Foto: Hampus Lundgren

– Klimaendringer spiser opp veiene våre

– Vi trenger en ekstraordinær klimainnsats på fylkesveiene, for klimaendringer spiser opp veiene våre, sier Marianne Bergmann Røren, konsernsjef i Mesta.

Mesta, landets største bedrift innen drift og vedlikehold av veinettet, slår klimaalarm. Økt regn og mer ekstremvær gir mer stein- og jordras og vasker vekk veiene, skriver selskapet i en pressemelding.

– Det trengs en ekstraordinær klimainnsats i årene fremover skal vi ta vare på de veiene vi har, sier Røren.

Hun er glad for regjeringens budsjettsignaler som nettopp sier at vi «skal ta vare på de veiene vi har», men viser til at det krever budsjettposter langt utover det som ligger i det foreslåtte statsbudsjettet.

Spredt næringsliv og bosetting gjør Norge helt avhengig av en godt fungerende infrastruktur, skriver Mesta i meldingen.

– Vi må opprettholde sikre veier og god framkommelighet over hele landet, sier Røren.

Mesta har levert notat til både transport- og kommunikasjonskomiteen og til kommunal- og forvaltningskomiteen for å løfte signalene inn til Stortinget.

Skade på bruer og manglende asfalt
Bergmann Røren viser til at statsbudsjettet omtaler skader på bruer, manglende asfaltdekke og økt behov for drenering som totalt gir et økt behov for innsats i årene som kommer, men uten at det ifølge Mesta følger med nok midler som kan gjøre noe med dette.

Fylkeskommunene har selv et ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveiene, og har fått ansvar for flere veier i de senere årene. Og statsbudsjettet har både en tilskuddsordning for fylkesveinettet og et tilskudd til kommuner som er rammet av naturskader, skriver Mesta.

– Fylkene må gjøres i stand til å heve standarden og opprettholde eksisterende veinett og til det trengs økte budsjetter, argumenterer Røren.

Forbi punkt for tidlig innsats
Det er et velkjent problem at vedlikeholdsetterslepet på veiene er enormt, og at tidlig innsats kan redusere framtidige skader på vei og infrastruktur.

– Når etterslepet nå akselererer grunnet klimaendringene er vi snart forbi mulighetene for tidlig innsats på veiene. Og det innebærer dessverre også en økt fare for flere personskader, sier Røren.

Vedlikehold framfor nybygg
Mesta støtter argumentasjonen om at det å bygge nye veier har enorme kostnader for klima og natur, at det å vedlikeholde allerede bygde veier er god samfunnsøkonomi og det beste vi kan gjøre for å redusere klimabelastningen.

– Budsjettet må ta klimaansvar, redusere klimarisiko gjennom å øke postene til vedlikehold av veiene, konkluderer Røren.