Slik vil Lillehammer kino og kunstmuseet framstå når utbyggingen er ferdigstilt. (Ill. Snøhetta)

Klarsignal for Snøhetta-prosjekt på Lillehammer

Det er gitt klarsignal for full utbygging av kino og kunstmuseum på Lillehammer etter at kommunen utvidet kostnadsrammen fra 53 til 78,5 millioner kroner.

Det har en stund vært stor lokal usikkerhet hva som ville skje med utbyggingen av Lillehammer kino og Lillehammer kunstmuseum. Utbyggingen er sårt tiltrengt  for å utvikle kino- og kulturtilbudet i byen. 

Vinnerprosjekt krevde mer penger

I februar 2013 vedtok formannskapet i Lillehammer kommune å utlyse en plan- og designkonkurranse med en kostnadsramme på 53 millioner kroner og arkitektkontoret Snøhettas forslag ble kåret til vinner.

På nyåret ble det klart at det ikke var mulig å realisere det planlagte totalprosjektet innenfor opprinnelig kostnadsramme.

Utbyggingen omfatter blant annet to nye kinosaler, en ny Weidemannsal og et verksted for barneaktiviteter i kunstmuseet.

Gd.no skrev 3. januar at Snøhetta hele tiden har presisert at utbyggingen med de ønskede løsningene ikke lar seg gjøre for 53 millioner kroner.

- Vinnerprosjektet er ikke endret, men bearbeidet. Forslaget skal fungere både for kinoen og for museet, uttalte prosjekteringsleder Sigrun Aunan fra Snøhetta da.

- Mer omfattende enn antatt

I sakspapirene skriver kommunen:

«Gjennom arbeidet med forprosjektet har fremkommet at det ikke har vært mulig å oppfylle kommunestyrets vedtak om å komme innenfor en ramme på kr 53 mill. Årsaken til dette er blant annet at ombyggingen av kinoen viser seg å være mer omfattende enn først antatt. Spesielt gjelder dette arealer for tilgang til de nye salene, samtidig som brannforskrifter og rømning blir ivaretatt. Toalettanlegget må rives, og nytt og større etableres i det gamle tilfluktsrommet.

For kunstmuseets del utgjør den nye gjennomgangen fra kunstmuseet en merkostnad i forhold til det første estimat. I prosjektet viser det seg også at etablering av nytt verksted/undervisningsrom krever mer areal og blir etablert som et tilbygg og ikke lagt inn i eksisterende malerisamling.»

Perspektivtegning av Lillehammer kunstmuseum med den nye Weidemannsalen (illustrasjon: Snøhetta og MIR).

På torsdagens kommunestyremøte ble de folkevalgte bedt om å ta stilling til fire alternativ. Full utbygging til 78,5 millioner kroner, kun bygge kunstmuseum, kun bygge kino eller ingen utbygging, men rehabilitering av kinoen.

Full utbygging ble vedtatt, men rådmannen legger som en klar forutsetning for gjennomføringen av prosjektet for kunstmuseet at Oppland fylkeskommune og Kulturdepartementet øker sitt tilskudd tilsvarende, subsidiært at det finnes annen ekstern finansiering som kan oppveie for økt kapitalbehov.

Tilbudsfrist 20. juni

Det planlegges detaljprosjektering og ferdig konkurransegrunnlag innen 1. mai 2014 og innlevering av tilbud innen 20. juni 2014 med oppstart på byggeplass i september 2014. Museet skal i henhold til fremdriftsplanen være ferdigstilt i april 2015, mens kinobygget skal stå klart november 2015.