Jølstra kraftverk

Foto: Jølstra KraftKjell Johnny Kvamme er ingeniør ansatt i Eviny, og prosjektleder for utbyggingen av Jølstra Kraftverk. Han har jobbet med prosjektet siden prosjektfasen i 2012. – Det har vært faglig interessant og spennende å være med i hele prosessen fra prosjektfase til ferdig bygget anlegg, sier han.
SFE

SFE

Evinylogo

Evinylogo

SunnfjordBetong

SunnfjordBetong

VoldaMaskin

VoldaMaskin

En årlig produksjon på 252 GWh i nye Jølstra Kraftverk gir elektrisk strøm tilsvarende forbruket til 12.600 husstander årlig. Prosjektet i regi av Eviny og SFE har en kostnadsramme på 700 millioner kroner.

Fakta

Sted: Vassenden - Moskog i Sunnfjord kommune

Byggherre: Jølstra Kraft DA (eid av Eviny Fornybar 50 prosent og SFE Produksjon 50 prosent)

Hovedentreprenør bygg og anlegg: YIT Infra Norge

Prosjektkostnad: 700 millioner kroner eks. mva.

Rådgivende ingeniører: RIB miljø, konsekvensutredelse, konsesjonssøknad: Norconsult lRIB teknisk prosjektering: Multiconsult l ARK: Xform (portalbygg Moskog) lRIB kvalitetskontroll styrkeberegning: Dr. techn. Olav Olsen

Underentreprenører og leverandører: Tunneldrift, anlegg, grunnarbeid, tømrer, betongarbeid, maler, flislegger, epoxy industrigulv: YIT Infra Norge l Turbiner og forbislippingsanlegg: Rainpower Norge l Luker i vannvegen, kontroll- og høyspent-anlegg: Andritz Hydro Norge l Generatorer: Indar l Trafoer: Kollektor ETRA l Traverskran: Munck Cranes l Elektro: Sunnfjord Elektro l Ventilasjon: GK l Betongelement, ferdigbetong: Sunn-fjord Betong l Grunnarbeid: Volda Maskin l Asfalt: Veidekke l Porter, adgangssystemer: Assa Abloy l Heis: Thyssenkrupp

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det var Sunnfjord Energi som i 2017 fikk konsesjon til å bygge og drive et kraftverk i øvre del av elva Jølstra. Elva renner ut av Jølstravatnet på Vassenden og munner ut i fjorden i Førde sentrum et par mil nedenfor.

Prosjektet er en videre utvikling av vannressurer i eksisterende Stakaldefossen Kraftverk. Det nye kraftverket nytter et fall på 132 meter mellom Tongahølen og Reinene. Her var det et betydelig kraftpotensial som ikke var utnyttet i det eksisterende kraftverket. Av det samlede fallet ble bare deler av vannet og cirka 40 meter fall nyttet. Prosjektet innebærer at utbygger Jølstra Kraft DA kjøpte det eksisterende vannkraftverket, og driver det videre parallelt med det nye.

Koblet til eksisterende linjenett

Totalt vil det nye kraftverket produsere 252 GWh. Samlet effekt er 62 MW. To Francis-turbiner sørger for kraftproduksjonen. Den nye kraftstasjonen har knyttet seg til eksisterende linjer og til Moskog transformatorstasjon med jordkabel.

Det er bygget en om lag 4,5 kilometer tunnel i fjellet mellom Tongahølen og kraftstasjonen på Moskog, like ved avkjøringen til Gaularfjellet. Tunnelen går videre forbi kraftstasjonen og slipper vannet ut igjen en kilometer nedenfor. Det er lagt vekt på en skånsom utbygging. Inntaket er blant annet lagt inn i en fjellhall, for å unngå store konstruksjoner på utsiden.

– Sunnfjord Energi har drevet vannkraftproduksjon i Jølstra i over hundre år. I Stakaldefossen har det vært vannkraftverk siden 1950-tallet. Dette kraftverket har store flomtap, og fall over og under som skånsomt kunne nyttes til produksjon i et nytt kraftverk. Planene for et prosjekt mellom Jølstravatnet og Movatnet lå inne i politisk rammeverk fra 1980-tallet. De siste tiårene har det vært utviklet flere forprosjekt om potensialet. Etter at Sunnfjord Energi var ferdig med utbyggingen i Kjøsnesfjorden i 2010, begynte vi for fullt med planlegging av Jølstra Kraftverk, forteller prosjektleder Kjell Johnny Kvamme i Jølstra Kraft DA. Han har fulgt prosjektet fra 2012 og frem til det står ferdig i dag.

Storørretbestand

Det er en storørretbestand i Jølstravatnet som var viktig å ta hensyn til. Elva er lakseførende fra Førde sentrum til Brulandsfossen. Tiltak som er gjort er at inntaket er flyttet to kilometer ned i elva, til like nedenfor Jølstraholmen Camping. Dette for å ivareta viktige gyteområder for ørretbestanden.

I tillegg er det brukt 60-70 millioner kroner på et forbislippingsanlegg. Her er det bygget en parallell tunnel på om lag 300 meter. Tunnelen deler seg rett før kraftstasjonen.

– Teknisk har de største utfordringene i prosjektet vært å finne løsninger for best mulig å ta vare på interessene i vassdraget. For oss som utbygger er det viktig å utvikle prosjekt som er miljømessig skånsomme. I Jølstra har vi tilpasset prosjektet med å trekke inntaket ned i elva og bygd et inntak som er ulikt tradisjonelle inntak til kraftverk. Begge deler for å ta i vare storørreten i Jølstravatnet sine gyteområder. I tillegg har vi installert et svært forbislippingsanlegg i kraftstasjonen, som skal syte for jevne overganger i vannføring, også ved utfall av kraftverket. Dette er gjort for å ta i vare den lakseførende delen av Jølstra mellom Førde sentrum og Brulandsfossen. Kapasiteten i forbislippingsanlegget er på nær 50 kubikk per sekund, om lag 85 prosent av maksimal slukeevne i turbinene. Vi kjenner ikke til andre kraftverk som har tilsvarende løsning og kapasitet. Da vi foreslo dette tiltaket for konsesjonsmyndighetene, visste vi det ville bli kostbart, men det var en forutsetning for å bygge ut Jølstra på en god måte. Erfaringene så langt er gode, sier prosjektlederen.

Kraftverket er underlagt krav om minstevannføring. De skal slippe gjennom minimum 12 kubikkmeter vann i sekundet i sommerhalvåret. Middelvannføringen er ifølge Kvamme cirka 30 kubikkmeter.

Fusjonerte med Eviny

Sunnfjord Energi hadde gjennom utbyggingen av Stakaldefossen Kraftverk på 1950-tallet hånd om nær 50 prosent av fallrettene i prosjektet. De øvrige hadde et knapt 40-talls grunneiere langs Jølstra. Ifølge Kvamme får grunneierne utbetalt årlige utbytter av fallrettene. Han sier det har vært stor interesse for å realisere prosjektet, og at samarbeidet med grunneiere og kommune har vært godt.

Prosjektet er i tråd med Stortingets vedtak om å øke bruken av fornybare energikilder gjennom skånsomme vannkraftutbygginger, og spesielt vektlegge allerede utbygde og regulerte vassdrag.

Sammen med SFE Produksjon AS etablerte Sunnfjord Energi AS utbyggingsselskapet Jølstra Kraft DA og startet utbyggingen av kraftverket i 2018. Det ble satt i drift høsten/vinteren 2021, og blir formelt åpnet i høst.

Det må kunne sies å ha skjedd mye i byggefasen. Ikke bare fusjonerte konsesjonær Sunnfjord Energi med Eviny (tidligere BKK), det ble også en sammenslåing av de berørte kommunene Jølster og Førde til Sunnfjord kommune. På toppen av dette besluttet hoved-entreprenør for bygg og anlegg i prosjektet, YIT Infra Norge, å avvikle den norske aktiviteten underveis i byggeprosessen. Men ifølge Kvamme har ikke endringene rammet fremdriften.

– YIT Infra Norge har hatt en kontrakt som de har utført. Eviny Fornybar AS har tatt over eierandelen i Jøstra Kraft DA som følge av fusjonen mellom selskapene. Det har gått som planlagt. Den største utfordringen vi har hatt har vært restriksjoner som følge av Covid. Vi måtte tilpasse driften og finne løsninger sammen. Det førte til noen forsinkelser, men jeg er veldig fornøyd med at vi klarte å holde oppe full drift på anlegget gjennom pandemien, sier Kvamme.

På det meste har 100 arbeidere jobbet på anlegget.

Tre års byggetid

Prosjektet ble gjennomført med sidestilte kontrakter, uten en total- eller hovedentreprenør. Den omfattende kontrakten for bygg og anlegg var samlet, med YIT Infra Norge AS som entreprenør. Som hovedbedrift samordnet de også arbeidene.

Ifølge administrerende direktør for YIT Infra Norge Harald Rafdal fikk ikke utfasingen av den norske grenen i det store finske konsernet noe å si for utførelsen.

– Vi har bygd ferdig og overlevert, og er fornøyd med samarbeidet vi har hatt med byggherre. Vi er takknemlig for kontrakten. Arbeidet er utført. Det har gått sin gang uansett, til tross for meldingen om avvikling. Nå er vi i ferd med å avvikle vår virksomhet i Norge. Vi hadde 150 ansatte på et tidspunkt, nå er vi fem igjen, sier Rafdal. Han overlater ytterligere kommentarer om prosjektet til byggherre.

Ifølge Kvamme var byggetiden tre år. Tunnelarbeidet startet opp i slutten av august 2018. Fra 2018 til 2020 ble det bygget tunneler og kraftstasjonsbygningen i fjell. Fra 2020 til 2021 var hovedmontasjefasen med montering av teknisk utstyr i kraftstasjonen. Totalt har YIT spreng cirka syv kilometer tunnel og etablert kraftstasjon i fjell, samt innløp og utløpskonstruksjoner.

Kvamme sier det basert på erfaringer fra tidligere anlegg er grunn til å tro at om lag 20 prosent av summen brukt til utvikling av anlegget har tilfalt lokale underleverandører.


Flere prosjekter