VVS-installasjoner er ofte både godt gjemt i bygningskroppen og utelatt i klimagassregnskapet. Forskningsprosjektet Grønn VVS har vist at VVS står for betydelige utslipp. Bildet viser hvor mye VVS som ligger skjult bak fasaden i Voldsløkka skole.
VVS-installasjoner er ofte både godt gjemt i bygningskroppen og utelatt i klimagassregnskapet. Forskningsprosjektet Grønn VVS har vist at VVS står for betydelige utslipp. Bildet viser hvor mye VVS som ligger skjult bak fasaden i Voldsløkka skole.

Innlegg: VVS - den skjulte klimakjempen - Hvorfor vi må kutte utslippene fra VVS raskt

Det er stort fokus på klimagassutslipp i bygg, men det er nær ingen fokus på VVS-installasjoner. Mangel på kunnskap og krav har vært en sovepute for VVS-bransjen. Mens andre fagområder har redusert sine bundne utslipp har VVS stått stille. Dette har bidratt til at VVS nå har et av de største klimafotavtrykkene i bygg.

Innlegg av:

FoU Grønn VVS v/Anna Marwig, Anders Liaøy, Simon Utstøl, Christian Steneng (Multiconsult) og Arnkell Petersen (NMBU & Multiconsult).

VVS medtas vanligvis ikke
Klimagassberegninger for byggeprosjekter har de siste årene blitt en vanlig og viktig del av prosjekters overvåking av miljø- og klimafotavtrykk. Siden innføringen av NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygg (2018) har næringen hatt en omforent metode for beregning av klimagassutslipp gjennom byggenes livsløp. Dette har medført økende kunnskap, spesielt om bundne utslipp tilknyttet produksjon, transport og utskifting av materialer i bygningskroppen, og tiltak for å redusere disse.

Utslipp knyttet til VVS-anlegg som ventilasjon, brannslokking, oppvarming, kjøling og sanitær medtas typisk ikke i klimagassberegninger. Dette er både på grunn av manglende miljødeklarasjoner (EPDer) for VVS-komponenter, og manglende kjennskap til hvor viktige disse utslippene er for byggenes samlede klimafotavtrykk. Likevel tilsier kunnskap om materialmengder og -typer i de tekniske anleggene at et komplett klimagassregnskap for bygg burde inkludere disse installasjonene. Dette støttes av den begrensede, tilgjengelige forskningen, nasjonalt og internasjonalt. I publiserte studier og caseprosjekter utgjør VVS installasjoner som regel minst 20 % av bygningers bundne utslipp, avhengig av beregningsomfang og inkluderte livsløpsfaser.

Fakta om Grønn VVS

Prosjektets mål: Bygge kompetanse, utvikle nye tjenester og dele kunnskap​. Vise veien til 50 % reduksjon av klimagass fra VVS-installasjoner i forbildeprosjekter​

Prosjektansvarlig: Multiconsult

Partnere: Armaturjonsson, GK, Höegh Eiendom, KLP Eiendom, OsloMet, Pipelife, Swegon

Varighet: Sep 2021-Jan 2025

Innovasjonsprosjekt i næringslivet, støttet av Norges forskningsråd (NFR)

Veien til en løsning
Forskningsprosjektet Grønn VVS (2021-2024) har som mål å øke kunnskapen innen klimagassutslipp for VVS og vise veien til 50 % reduksjon. Prosjektet som har en ramme på 9,3 millioner og er støttet av Forskningsrådet, er initiert av Multiconsult sammen med en rekke industripartnere (se faktaboks).

Ved å koble VVS-komponenter i Revit med utslippsfaktorer gjør prosjektet det mulig for VVS-rådgivere å se hvilke deler av anleggene som står for størst utslipp, og dermed gjøre designtiltak for å redusere klimafotavtrykket. Vårt verktøy er benyttet i flere byggeprosjekter og resultatene bekrefter at VVS står for 20 % eller mer av det totale utslippet.

VVS kan stå for 40 % av utslippet i høyambisiøse bygg
I et typisk referansebygg står VVS for rundt 20 % av klimagassutslippet, men for høyambisiøse bygg der prosjektet har redusert utslippet på de resterende materialene, vil andelen av bundne klimagassutslipp fra VVS være betydelig større. Et eksempel på dette er ZEN-prosjektet Ydalir skole, der VVS står for 24 % av utslippet for et typisk bygg (referanse), men øker til 39 % av det totale klimagassutslippet[1] i det høyambisiøse bygget som er prosjektert og bygget.

Figur 1: VVS-installasjoner står for 39 % av klimagassutslippet i et høyambisiøst bygg
Figur 1: VVS-installasjoner står for 39 % av klimagassutslippet i et høyambisiøst bygg

VVS-komponenter på utslippstoppen
Forskningsprosjektet har benyttet Grønn VVS-metodikken i en rekke prosjekter og ser konturene av hva som typisk står for de største utslippene. Dette varierer fra bygg til bygg, avhengig av bygningstype, system- og materialvalg. Men felles for alle resultatene er at bygningsdel 36 Luftbehandling står for de største utslippene i VVS-anlegget, og er på topp 3 for alle bygningsdeler. Et av de mest påfallende funnene for Ydalir skole er at bygningsdel 33 Brannslokking står for en så stor andel. Dette har bidratt til at FOU-prosjektet har etablert et eget prosjekt som ser nærmere på optimalisering av slokkeanlegg.

Figur 2: Fordeling av utslipp per bygningsdeler for bygning og VVS (Prosjektert høyambisiøs skole) (A1-A3+B4)
Figur 2: Fordeling av utslipp per bygningsdeler for bygning og VVS (Prosjektert høyambisiøs skole) (A1-A3+B4)

For enkeltkomponenter i VVS-anlegg ser forskningsmiljøet tre gjengangere på utslippstoppen. Disse har stått for de største bidragene i alle prosjektene i Grønn VVS til nå:

  • Ventilasjonskanaler
  • Ventilasjonsaggregater
  • Sprinklerrør

I tillegg kan også tunge radiatorer, tilluftsventiler, kjølerør i metall og kombibafler trekkes frem som eksempler på utslippsdrivere i undersøkte prosjekter.

Potensialet for reduksjon er stort!
VVS-tekniske anlegg består av store mengder metall og spesielt stål. Siden det i liten grad benyttes ombrukte produkter eller består av gjenvunnet metall, står dette for store klimagassutslipp. Hyppig utskiftning over et byggs levetid er også en viktig driver. Strategier for å redusere stålmengder, benytte alternative og mindre utslippsintensive materialer, øke og utnytte levetider bedre, samt ombruk vil kunne redusere de bundne utslippene knyttet til VVS betraktelig.

Hvordan vi designer anlegg, valg av klimatiseringsløsninger, og enkle valg som plassering av tekniske rom og føringsveier kan ha stor effekt på klimagassutslippene. Vår forskning tyder på at samme ytelser kan oppnås med 50 % lavere klimagassutslipp fra materialer. Det er samtidig viktig at helheten ved slike valg belyses. Effekter på energibruk i drift må inkluderes i vurderinger for å unngå ‘suboptimaliseringer’ der utslipp flyttes fra ett sted til et annet, uten at det samlede klimafotavtrykket reduseres.

For å klare verdens klimaambisjoner må også vi i VVS-bransjen bidra
Gjennom FOU Grønn VVS har vi som rådgivere, sammen med våre partnere; byggherrer, leverandører, entreprenører og akademia fått opp fokuset som byggebransjen trenger og vi jobber videre i 2024 med å finne gode løsninger som kan redusere utslippene i fremtidens bygg.

Forskningsprosjektet Grønn VVS avsluttes i løpet av 2024 og det vil i løpet av året publiseres en rekke artikler for å spre kunnskapen om vår forskning. Mot slutten av året vil vi også utgi en Grønn VVS bransjeveileder.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.


[1] Inkludert livsløpsfasene A1-A3 og B4 og bygningsdelene 22-28,31-33,36. Bygningsdel 21, er det samme i referansen og prosjektert bygg og er ikke inkludert.