Advokat/partner Frank Almås. Foto: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
Advokat/partner Frank Almås. Foto: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Innlegg: Totalentreprenørens plikt til å innhente opplysninger om grunnforholdene

Grunnforholdene utgjør et usikkerhetsmoment i mange byggeprosjekter. For å begrense denne usikkerheten har totalentreprenøren plikt til å foreta enkelte tiltak for å avklare grunnforholdene.

Innlegg av:

Advokat/partner
Frank Almås
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Totalentreprenøren skal blant annet innhente visse opplysninger fra det offentlige og andre. Denne undersøkelsesplikten reiser noen særlige problemstillinger som behandles nedenfor.

Overordnet om risikoen for grunnforholdene etter NS 8407
Risikoen for grunnforholdene er regulert i NS 8407 pkt. 23.1. Etter pkt. 23.1 første ledd har byggherren risikoen for forhold ved grunnen dersom de avviker fra det totalentreprenøren hadde grunn til å regne med ved utarbeidelsen av tilbudet.

Vurderingen av hva totalentreprenøren hadde grunn til å regne med vil bero på en konkret helhetsvurdering. Denne vurderingen vil basere seg på to hovedelementer. Dette vil for det første være de opplysninger byggherren skal gi om grunnforholdene, og for det andre vil det være de opplysninger totalentreprenøren selv skal innhente gjennom besiktigelser og ved å kontakte det offentlige og andre.

Pkt. 23.1 regulerer både de opplysninger byggherren skal gi, og de opplysninger som totalentreprenøren skal innhente gjennom besiktigelser og ved å kontakte det offentlige og andre. Temaet for denne artikkelen er den plikt totalentreprenøren har til å innhente opplysninger fra det offentlige og andre om grunnforholdene.

Totalentreprenørens plikt til å innhente opplysninger
NS 8407 pkt. 23.1 annet ledd omhandler de tiltak som totalentreprenøren skal gjennomføre for å avklare grunnforholdene. Det følger av pkt. 23.1 annet ledd bokstav a) at totalentreprenøren skal foreta en aktsom besiktigelse av byggeområdet og dets omgivelser. Hva som konkret ligger i dette behandles ikke her.

Etter pkt. 23.1 annet ledd bokstav b) skal totalentreprenøren innhente foreliggende opplysninger om forhold ved grunnen, som for eksempel forurensninger, geologiske og geotekniske forhold ved kontakt med offentlige etater, i den grad slike opplysninger ikke er fremlagt av byggherren.

Bestemmelsen konkretiserer ikke hvilke etater som skal kontaktes. Totalentreprenøren må derfor selv foreta en vurdering av hvilke etater som skal kontaktes i det konkrete tilfellet. Avhengig av hvilken eiendom det gjelder kan det være nødvendig å kontakte både kommunen og fylkeskommunen som eiendommen ligger i, samt statsforvalteren og ulike sentrale myndigheter som kan ha informasjon om forurensning i grunnen, geologiske og geotekniske forhold mv. Totalentreprenøren har imidlertid kun plikt til å kontakte offentlige etater for å innhente slike opplysninger. I motsetning til hva som er tilfelle etter pkt. 23.1 annet ledd bokstav c (behandles nedenfor) har totalentreprenøren ikke plikt til å kontakte aktører som ikke er offentlige etater.

Videre følger det av pkt. 23.1 annet ledd bokstav c) at totalentreprenøren skal innhente opplysninger om kabler og rør ved kontakt med offentlige etater og andre det er nærliggende å kontakt om dette, i den grad slike opplysninger ikke er fremlagt av byggherren. Det er viktig å merke seg at det ikke er bare offentlige etater som skal kontaktes om kabler og rør, men at totalentreprenøren også skal kontakt andre som det er nærliggende å kontakte. Slike opplysninger kan f.eks. innhentes gjennom Ledningsportalen hvor det kan bestilles både kart og påvisning fra et stort antall netteiere.

Plikten til å innhente opplysninger om ovennevnte forhold gjelder kun i den utstrekning slike opplysninger ikke er fremlagt av byggherren. Det betyr at totalentreprenøren ikke behøver å innhente de samme dokumentene som byggherren har innhentet. Avhengig av omstendighetene kan imidlertid totalentreprenøren f.eks. ha plikt til å innhente opplysninger fra Statsforvalteren om forurensning i grunnen, selv om byggherren har fremlagt opplysninger fra kommunen om forurensning i grunnen.

Konsekvensen av at totalentreprenøren ikke oppfyller plikten til å innhente opplysninger
Som nevnt ovenfor vil det avgjørende for risikoplasseringen være om grunnforholdene avviker fra det totalentreprenøren hadde grunn til å regne med.

Etter pkt. 23.1 fjerde ledd skal alle foreliggende opplysninger i saken tas i betraktning ved avgjørelsen av hva totalentreprenøren hadde grunn til å regne med. Det samme gjelder forhold nevnt i pkt. 23.1 annet ledd, herunder opplysninger innhentet fra det offentlige og andre om forhold ved grunnen og kabler og rør, selv om totalentreprenøren ikke har oppfylt sin plikt etter denne bestemmelsen. Det betyr at dersom totalentreprenøren forsømmer seg, og ikke innhenter de opplysninger som skal innhentes fra det offentlige og andre, så skal vurderingen likevel skje basert på en forutsetning om at totalentreprenøren hadde oppfylt sine forpliktelser. Dette gir totalentreprenøren en oppfordring til å innhente de nødvendige opplysninger, ettersom han vil måtte bære risikoen for det som ville blitt avdekket dersom han hadde oppfylt sine forpliktelser.

Hvem har risikoen dersom opplysningene fra det offentlige er uriktige
En særlig problemstilling reiser seg dersom det viser seg at opplysningene som totalentreprenøren har innhentet fra det offentlige er uriktige. Dette vil bl.a. være tilfelle dersom tegninger innhentet fra kommunen viser at rør og ledninger skulle ligge et annet sted enn der de faktisk ligger. Dette kan f.eks. skyldes at en tidligere eier av eiendommen ikke har gitt riktige opplysninger til kommunen.

Det følger av NS 8407 pkt. 23.1 siste avsnitt at byggherren bærer risikoen for riktigheten av opplysninger som totalentreprenøren har innhentet fra det offentlige. Det innebærer at totalentreprenøren kan kreve vederlagsjustering og fristforlengelse for konsekvensene det har hatt at opplysningene var uriktige. Dette gjelder selv om byggherren ikke har vært involvert ved innhentingen av opplysningene, og selv om byggherren ikke kjente eller måtte kjenne til de faktiske grunnforholdene.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatternes regning.