Amund Alm.

Innlegg: Skal boligforvaltningen overlates til dem som kan det best?

Anne Haabeth Rygg, nestleder i finansutvalget, Oslo Høyres bystyregruppe, stiller dette spørsmålet i innlegg hos Dagen Næringsliv, DN, 24.08.20. Som tidligere leder av Boligbygg, og med erfaringene vi fikk med Oslo kommunes eiendomsreform, ønsker jeg å komme med noen betraktninger rundt Rygg sine spørsmål.

Innlegg fra:

Amund Alm, tidligere administrerende direktør i Boligbygg Oslo KF.

Eierskap

Leieboliger
Grovt sett bør boligene deles inn i tre kategorier, der en stor del av boligene bør eies av private aktører, og leies tilbake til kommunen på markedsmessige betingelser.

Disse boligene tilbys til beboere som har god boevne, og boligene inngår i borettslag, sameier på lik linje med som andre. På denne måten får Boligbygg en sunn konkurranse, og må anstrenge seg for å levere på ønsket kvalitet og behovsdekning.

Overgangsboliger
For oss alle vil vi før eller siden ha behov for ekstra oppfølging eller tilsyn – det kan skje tidlig i livet, eller når vi blir eldre. Det vil være behov for overgangsboliger, med mer eller mindre oppfølging. Disse boligene kan både eies av private aktører, og Oslo kommune. Fordelingen og antall boliger bestemmes av graden av oppfølging.

Spesialboliger
Der det kreves 24 timers oppfølging, og tett nærvær av omsorgskapasitet - bør Oslo kommune stå som eier.

Økonomi

Under eiendomsreformen måtte vi selge boliger for flere milliarder kroner, for å finansierer mange års manglende vedlikehold. Boligene som ble solgt hadde Oslo kommune behov for, men på grunn av et meget stort vedlikeholdsetterslep på rundt 5.0 milliarder kroner, så seg nødt til å avhende. Tilsvarende boliger har nå kommunen måtte kjøpe tilbake, og nå til en betydelig høyere pris.

Hvordan oppstår et slikt vedlikeholdsetterslep? Jo, ved å bruke alt for lite penger til løpende, årlig vedlikehold.

Hvis man tar disse årlige kostnadene inn i regnskapene, så vil trolig resultatet være store driftsunderskudd, men det er dette som viser det korrekte bildet av situasjonen.

Både private og offentlige eiendommer har behov for vedlikehold og investeringer, uavhengig eierskap.

I dag virker det som om kommunen skyver problemet fremfor seg, og i tillegg tar ut utbytter som burde vært reinvestert i boligmassen. Det synes som om det er god politikk å investere seg ut av problemene.

Oslo kommune bør ta vare på den boligporteføljen de i dag besitter, fremfor å stadig kjøpe nytt.

Politikk

Veksling av politisk ledelse og makt vil alltid skape usikkerhet rundt eierskap og forvaltingen av den kommunale eiendomsmassen. Denne usikkerheten og stadig skiftende agenda bidrar til dårlig forvaltning og sløsing av felleskapets midler.

Man bør finne robuste eierstrategier, og få et mer pragmatisk forhold til offentlig og privat eierskap. Etter min informasjon har det sittende byrådet avsluttet velfungerende avtaler med private aktører. Hvis dette er korrekt er det svært alvorlig.