Innlegg: Respekt for fag og kompetanse

Arkitektene og de utførende er som to hester som trekker i hver sin retning, skriver Arkitektbedriftene-direktør Egil Skavang i et innlegg.

Da jeg begynte som tømrer, så jeg på det vi bygde med stor stolthet. Jeg var opptatt av at de boligene vi leverte var gode. Når jeg traff kundene på gaten senere, skulle de være fornøyd og glad i sine hjem.

Når jeg ser meg tilbake, blir jeg klar over at det vi leverte og det kundene var fornøyd med, handlet om håndverksmessig kvalitet, men enda mer handlet det om en god bolig. Det handlet både om arkitektur og om utførelse. Dette opptar meg fordi jeg opplever at det i dag har utviklet seg et markant skille mellom arkitektens oppdrag og de utførendes oppdrag:

Arkitekten forsøker å gi byggene en rekke kvaliteter, mens de utførende forsøker å redusere kostnader og tidsbruk.

Det er som to hester som trekker i hver sin retning.

Økt avstand

Dette er en overforenkling og en for grunn betraktning. Men mitt poeng er at det i mange byggeprosjekter har oppstått en stor avstand mellom arkitekt og utførende. Dette preger deres holdninger til hverandre og gir seg blant annet uttrykk i grunnleggende meningsforskjeller om særlig regelverk og kompetanse.

Også andre steder i verdikjeden opplever jeg at respekten for hverandres fag og kompetanse enten mangler eller er vesentlig lavere enn da jeg begynte i næringen for 40 år siden. Andres respekt for vår næring er kanskje heller ikke hva den var.

Jeg mener dette verken tjener byggene, eller oss som jobber i byggenæringen. Tvert imot er dette et hinder for utvikling.

Et byggeprosjekt er avhengig av alle bitene i prosjektet, men utviklingen har gått i retning av oppsplitting og suboptimalisering. Det må være på tide at vi igjen ser på byggeprosjektet som vårt felles ansvar, og at alle, så vel mentalt som kontraktuelt, er forpliktet til helheten. Det er nødvendig å se nærmere på hva som er byggenæringens samfunnsoppdrag.

Gode hjem

Det er stor forskjell på å levere boliger og å levere gode hjem. Det er stor forskjell på å legge en vei og å levere stedsutvikling. Vi kan klage over at regjeringens boligstrategi kun fokuserer på boligpriser, men byggenæringen må være tydelige på hva vi kan levere, og vi må ta et ansvar for å utvikle kompetanse som er strategisk for det som samfunnet har behov for.

Byggenæringen bør løfte en debatt om hva som må være vår funksjon i utviklingen av de ulike delene av samfunnet. Begrepet bærekraft må tas tilbake for å kunne beskrive verdiene i det vi kan og bør levere. Disse verdiene må konkretiseres og måles slik at byggherrer kan bestille og byggeprosjektene kan levere dem, og verdiene må kunne stå seg over tid. Når alle i byggeprosjektet har et eierskap og et ansvar knyttet til verdiskapningen tror jeg vi tar tilbake stoltheten.

Innovasjon

Å snu en utvikling er ikke alltid lett. I dette tilfellet er det både mange og mye som trolig må snus. Men det er likevel en rekke ting som gjør at jeg ser muligheter.

De siste årene er bevisstheten i næringen omkring bedre prosesser blitt stor. Dette har blant annet ført til etableringen av «Prosjekt Norge» ved NTNU. Prosjekt Norge er et senter for bedre prosjektprosesser som både finansierer næringens utprøvinger og innovasjon og som forsker. Partnere i senteret er flere akademiske institusjoner og representanter for den prosjektbaserte industrien i felleskap. Et eget BAE-program gir støtte til forbedring av byggeprosesser og er åpent for alle i BAE-sektoren.

Norsk byggenæring, med arkitektene i spissen, ligger lengst fremme i verden på utvikling av BIM-teknologi. Digitalisering er en overskrift for mye av teknologiutviklingen i alle deler av næringen og i vårt forhold til bygningsmyndighetene. For å arbeide mer systematisk med denne utviklingen har man nettopp stiftet foreningen «Samarbeid for digitalisering i BAE-sektoren».

Arkitektur skaper verdi

I «Arkitektbedriftene i Norge» har vi underveis et prosjekt som heter «Arkitektur Skaper Verdi». ASV har som mål å formidle de samfunnsmessige verdiene av god og helhetlig arkitektur. Prosjektets resultater skal få frem eksempler på hvilke verdier byggenæringen er i stand til å levere og hvordan vi kan fokusere på og måle slik verdiskapning. I fremtidens samspillprosesser har jeg tro på at alle i byggeprosjektet ser seg som medeiere i den verdien og den samfunnsutviklingen prosjektet er med på å skape, enten det er et hjem, en bro eller en katedral.

Byggenæringens fokus bør rettes tydeligere mot hvordan våre bygg og anlegg kan skape verdi for brukere, for lokalmiljø og for fremtiden. Vår langsiktige strategiske betydning er viktig for å tiltrekke oss ambisiøse unge ressurser.

Vellykkede prosjekter forutsetter vellykkede prosesser.

Forutsetninger er fag, kompetanse og respekt.