Odd Hylland. Foto: Svensson Nøkleby
Odd Hylland. Foto: Svensson Nøkleby

Innlegg: Omtvistede krav ved tilvirkningskontrakter – korrigering/tilbakebetaling av merverdiavgift

Som de fleste har fått med seg, ble det fra 1. januar 2023 innført nye regler knyttet til innrapportering av merverdiavgift for enkelte omtvistede krav. Bestemmelsen i merverdiavgiftsforskriften § 15-9-3 gjelder omtvistede krav som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter.

Innlegg av:

Odd Hylland
Advokat - Partner
Svensson Nøkleby

Kort oppsummert gjelder de nye reglene:
· tilvirkningskontrakter
· når kravet er omtvistet, og
· når det er en rimelig tvil om retten på vederlaget, samt at
· partene ikke er nærstående

Alle disse forutsetningene må være oppfylt for at de nye reglene skal komme til anvendelse.

Den nye forskriftsbestemmelsen endrer ikke reglene som gjelder fakturering med mva. Kravene til fakturaer, herunder tidspunktet for utstedelse av faktura med merverdiavgift, reguleres av bokføringsforskriften. I denne forskriften er det altså ingen endringer. Det er kun plikten og retten til innrapportering av mva i mva-meldingen som endres.

Det synes imidlertid å være en utbredt misforståelse når det gjelder ikrafttredelsen av de nye reglene både blant skattytere og i skatteetaten. Det er også større regionale skattekontor som ikke har fått med seg realiteten i ikrafttredelsesbestemmelsen.

I forskriften om endring i merverdiavgiftsforskriften som ble fastsatt 22. desember 2022, fremkommer følgende:

Forskriften trer i kraft 1. januar 2023, men gjelder ikke merverdiavgift av omtvistede krav som etter merverdiavgiftsloven § 15-9 første ledd er eller skulle vært oppgitt i skattemeldingen før 1. januar 2023 (min utheving).

Her fremkommer det altså at bestemmelsen gjelder fra 1. januar, men den omfatter ikke omtvistede krav som skulle vært oppgitt i skattemeldingen før 1. januar 2023.

Dette tilsier at omtvistede krav som er knyttet til skattemeldinger som skal sendes inn etter 2022, er omfattet av de nye reglene. Denne forståelsen er bekreftet av Finansdepartementet, men så langt kun per telefon. Denne fortolkningen innebærer at merverdiavgift som korrekt er fakturert i november og desember 2022 og for de med ordinær terminperiode skulle sendes inn senest 10. februar 2023, er omfattet av de nye reglene.

Slik jeg ser det, er denne forståelsen av regelverket også en naturlig følge av at den nye forskriftsbestemmelsen omhandler tidspunktet for innrapportering, og ikke regulerer når en leveranse skal faktureres. Dermed er det naturlig at også ikrafttredelsen baseres på tidspunktet for pliktig innrapportering av den aktuelle leveransen og ikke fakturatidspunktet. Samtidig må selvsagt innrapporteringstidspunktet være korrekt. Dermed vil fakturaer som er utstedt i 6. termin 2022, men som etter bokføringsforskriften skulle vært fakturert i en tidligere termin, ikke omfattes av den nye bestemmelsen.

Ettersom denne forståelsen frem til i dag ikke har vært klart tilkjennegitt av skatteetaten, kan det ikke utelukkes at skattemyndighetene vil være tilbakeholdne med å tilbakebetale merverdiavgift som er innbetalt knyttet til 6. termin 2022, men som er omstridt og dermed ikke betalt av byggherren. Om skatteetaten ikke er villig til å utbetale berettigede korrigeringer av omtvistede krav knyttet til 6. termin 2022, bistår jeg gjerne i dialogen med skattekontoret.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.