Illustrasjonsfoto

Innlegg: Ombruk er god sirkulærøkonomi, men kan norske bedrifter levere løsningene?

Denne uka går startskuddet for leverandørdialogen for ombruk av byggematerialer. Det er nå norske leverandører har muligheten til å levere løsningene. Konferansen er også startpunkt for Difis arbeid med veiledning til innkjøperne, og vi ønsker innspill både fra innkjøperne og bransjen.  

Innlegg av:

Hans Olaf Delviken (Difi), Helene Hoggen (Difi/LUP), Ida Skaaret Laustsen (LUP).

«Alle snakker om sirkulær økonomi», men foreløpig er det kun noen få spredte eksempler i Norge. Rivning i byggebransjen genererer enorme mengder avfall hvert år og i EUs rammedirektiv for avfall skal materialgjenvinning i bygg og anleggsavfall i Norge økes fra 61 prosent i 2014 til 70 prosent i 2020. Flere europeiske land fører nå en er aktiv politikk for sirkulær økonomi og ressurseffektivitet. Danmark har for eksempel lansert en strategi for et Danmark uten avfall, der sirkulære offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel. Nederland har et mål om å redusere bruken av råvarer med 50 prosent innen 2030, noe som bidrar til økt ombruk av byggematerialer. Norge bør ikke være dårligere, og nå har offentlige byggherrer i hovedstadsregionen tatt initiativ til en dialog med markedet om hvordan vi løser disse utfordringene

Undervisningsbygg og Omsorgsbygg går sammen med flere store utbyggere i Østlandsregionen og inviterer til markedsdialog 26. september. Nasjonalt program for leverandørutvikling tilrettelegger for at innkjøperne sammen utfordrer markedet på innovative løsninger. Innovasjon Norge vil presentere relevante støtteordninger for leverandører. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) vil presentere sitt arbeid med nye krav som fremmer ombruk. Spørsmålet nå er hvordan markedet vil respondere på innkjøpernes utfordring.

Oslo kommune vil øke fokus på ombruk og materialgjenvinning av bygningsmaterialer, og ønsker nå at alle bygg som rehabiliteres eller rives skal kartlegge materialer og bygningsdeler for ombruk. I forbindelse med rivning av Ruseløkka skole kom et bystyrevedtak 27.09.2017 om utarbeidelse av en plan for gjenbruk av utstyr og materialer fra skolen. Med det politiske vedtaket i ryggen gjorde Undervisningsbygg seg erfaringer fra ombruk av teglstein i Danmark og bruk av Finn.no for å bidra til ombruk av byggematerialene fra skolen.

En av barrierene for å realisere ombrukspotensialet er gode deleordninger som er tilpasset byggsektoren. Dette er en forutsetning for at potensielle kjøpere får oversikt over hvilke bygningsdeler som er tilgjengelige. I tillegg er det behov for registrering, innsamling, restaurering, videreforedling og videresalg av materialer i bygg. I Skandinavia er nettbaserte databaser som byggingen.se og genbyg.dk modeller å dra inspirasjon fra. I tillegg er det utfordringer knyttet til produktmerking for brukte materialer. Dette er temaer som vi må finne løsninger på.

Offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å fremme økt ombruk og materialgjenvinning. Det forutsetter at innkjøpere stiller tøffere krav. I tråd med stortingsmeldingen om avfall og sirkulær økonomi har Difi allerede inkludert krav som stimulerer til ombruk i byggkriteriene. Kravene til ombruk vil nå videreutvikles i samarbeid med innkjøpere og leverandører som er i front. Dialogkonferansen vil vise hvem som er de mest ambisiøse på feltet, og blir også et startpunkt for kriterieutviklingen.

For å fremme ombruk og sirkulære løsninger kan innkjøper for eksempel kreve at det gjøres livsløpsanalyser og vurdering av livssykluskostnader som følge av ulike bygningsmaterialer og -produkter. I tidlig fase bør innkjøper stille krav om at et av løsningsforslagene til nye prosjekter også tilrettelegger for god rehabilitering, ombruk og grønne løsninger, for eksempel ved at arkitekten utarbeider en plan for demontering og gjenbruk av materialer.

Bygg og byggenæringen omfatter store klimagassutslipp. Ved å stille krav som fremmer ombruk av byggematerialer reduseres både materialkostnader, avfallsmengden, klimautslipp og miljøbelastning knyttet til byggeprosjekter. I dag er ombruk av brukte bygningsdeler en svært liten markedsnisje som er mest aktuell i privat sektor. Når offentlige innkjøpere nå viser vilje til å sette ombruk i system kan man imidlertid se for seg at denne nisjen kan oppskaleres og aktualiseres.