Tonje B Onsøien. Foto: Codex Advokat
Tonje B Onsøien. Foto: Codex Advokat

Innlegg: Nye regler som vil gjøre det enklere å selge brukte byggevarer

Produksjonen av nye byggevarer gir store klimautslipp og byggenæringen skaper store mengder avfall. Samtidig trenger samfunnet boliger, næringsbygg osv. For å nå Norges klima- og miljømål og etterleve de politiske føringene vil byggenæringen måtte omstille seg.

Innlegg av:

Tonje Bellingmo Onsøien
Codex Advokat Oslo

Dette betyr bl.a. en mer sirkulærøkonomisk tankegang, også i byggeprosjekter. Av den grunn har Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik nå annonsert nye regler i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) som vil gjøre det enklere å selge brukte byggevarer.

Endringene
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik annonserte i en pressemelding 18. mai 2022 at regjeringen vedtar nye regler i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) som vil gjøre det enklere å selge brukte byggevarer. Forskriftsendringen innebærer at de nasjonale dokumentasjonskravene som retter seg mot den som skal selge byggevaren, i hovedsak fjernes.

Før en byggevare kan markedsføres, selges eller brukes i et byggverk, må varens egenskaper være dokumentert i henhold til krav i byggevareforskriften (DOK). I henhold til dagens regler, forutsetter dette ofte at den som selger varen har kjennskap til produksjonsprosessen av varen. Dersom en aktør eksempelvis river et bygg og herfra kommer i besittelse av en del brukte byggevarer, må denne aktøren dokumentere varens egenskaper før salg.

Endringene i forskriften medfører at dokumentasjon om varens egenskaper kan produseres lengre ned i verdikjeden, og ikke bare av den som for første gang selger byggevaren. En annen endring i forslaget er også at byggevarens egenskaper kan dokumenteres på måter som er bedre tilpasset brukte byggevarer. Dagens regler er tilpasset dokumentasjon av nye byggevarer, og således lite egnet.

Ombruk av byggevarer blir mer og mer relevant
Ifølge SSB oppstår det omkring 1,8 millioner tonn avfall fra nybygging, rehabilitering og rivning, samt ytterligere nesten en million tonn fra anleggsaktivitet. Til sammen utgjør dette 25 % av alt avfall i Norge. Nå ser vi også en drastisk økning i byggevareprisene, hvilket også gjør det enda mer aktuelt å revurdere hvordan man kan bruke brukte byggevarer mer effektivt i tiden fremover. Miljøkravene kombinert med høyere råvarepriser det siste året – særlig på trevirke, usikker tilgjengelighet mv. er dette ikke bare en utfordring men også en mulighet for bransjen til å finne nye eller justerte forretningsmodeller, skape merverdi gjennom gjenbruk og samtidig bidra til å nå klimamålene.

Ombruk av byggevarer vil bidra til lavere klimagassutslipp og bruken av ressurser til produksjon av nye byggevarer begrenses. Vi har allerede sett eksempler på gjenbruks-prosjekter, f.eks. Entras prosjekt på Tullin i Oslo og Ressourcerækkernei København, men spørsmålet er om denne type prosjekter nå vil bli «tilgjengeliggjort» også for det store flertallet av prosjekter. Det er på det rene at denne type sirkulærøkonomi inntil nylig har blitt unødvendig vanskeliggjort av offentlige krav og godkjennelsesordninger slik at det har krevd ekstra ressurser i form av penger og innsats . Av departementets pressemelding erkjennes det også at dette har vært tilfelle.Bransjen selv har lenge tatt til orde for grep på området, og det blir spennende å se hvilke konsekvenser denne endringen i DOK vil få utover i næringen.

Forskriftsendringen er en spennende utvikling i del av arbeidet for å legge forholdende rette for mer ombruk av byggevarer, og dertil en mer sirkulærøkonomisk og bærekraftig byggenæring. Vi i Codex Advokat Oslo AS ser frem til å jobbe med næringen for å tilpasse kontraktskravog muligheter basert på endringen fremover.

Forskriftsendringen trådtei kraft 1. juli 2022.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.