Jan Ove Fredlund og Hans Martin Asheim. Foto: KPMG Law Advokatfirma
Jan Ove Fredlund og Hans Martin Asheim. Foto: KPMG Law Advokatfirma

Innlegg: Merverdiavgift på omstridte krav – den optimale løsningen lar vente på seg

Spørsmålet om betaling av MVA på omstridte krav i byggebransjen har vært gjenstand for mye diskusjon de siste årene. Statsbudsjettet 2022 viser at en optimale løsningen lar vente på seg, mener artikkelforfatterne Jan Ove Fredlund og Hans Martin Asheim.

Artikkelforfattere

Jan Ove Fredlund , advokat/partner og Hans Martin Asheim, advokat i KPMG Law Advokatfirma AS.

Spørsmålet om betaling av MVA på omstridte krav i byggebransjen har vært gjenstand for mye diskusjon de siste årene. Lesere av bygg.no er nok vel kjent med problematikken, men som en kort oppsummering så ligger utfordringen i tidfesting. MVA skal tidfestes i henhold til fakturadato, og skal betales til staten, uavhengig av om entreprenøren har fått oppgjør fra byggherren.

Dette utløser et problem i de tilfeller hvor de oppstår tvist om vederlaget. Kunden kan nekte å gjøre opp regningen, men entreprenøren må like fullt betale inn avgiften til staten. I praksis betyr dette at entreprenøren må betale inn avgift av egne midler, i påvente av at en finner en løsning med byggherre.

En tvist i store byggeprosjekter kan gjerne ta flere år å løse, og i mellomtiden må da entreprenøren finansiere avgiftsbeløpet. En ting det er verdt å merke seg er at i flere store saker er det staten som er byggherre, noe som gir den situasjonen at staten som byggherre nekter å betale kravet, samtidig som staten gjennom Skatteetaten krever entreprenøren for MVA for det samme kravet.

Som vi tidligere har skrevet om kom det en viss oppmykning i reglene 1. januar 2021, etter at Stortinget påla Regjeringen å se nærmere på spørsmålet. Dersom det oppstår en tvist om betaling kan entreprenøren utsette faktureringen, i alle fall frem til prosjektet er fullført.

Dette er, som vi skrev i 2020, et steg i riktig retning, men ettersom en betalingstvist i mange tilfeller går flere år etter fullføring, er dette kun en midlertidig forskyvning av problemet. Den optimale løsningen for bransjen vil være at innkreving av omstridte krav utsettes helt frem til den underliggende tvisten er løst, gjennom mekling eller via domstolene.

Finansdepartementet har vurdert spørsmålet videre, og redegjort nærmere for sitt syn i Statsbudsjettet for 2022. Dessverre vil departementet på nåværende tidspunkt fraråde å innføre en ordning i tråd med bransjens ønske. Årsaken til dette er at departementet er bekymret for at en slik løsning vil anses som statsstøtte etter EØS-avtalen.

Departementet har derfor sendt en pre-notifikasjon til EFTAs overvåkingsorgan ESA. Dette er første steg i retning av en offisiell avklaring på om en slik ordning er tillatt under EØS-avtalen.

Selv om vi er skuffet over at spørsmålet med dette vil stå uavklart i flere år fremover, er det forståelig at Finansdepartementet ønsker å være på trygg grunn og ikke utfordre EØS-avtalens regler om statsstøtte.

Vi stiller dog spørsmål ved at en løsning med snudd avgiftsberegning i byggebransjen ikke er vurdert nærmere. En slik ordning har vært vurdert tidligere, da motivert av unndragelsesfare. Snudd avgiftsberegning vil etter alt å dømme løse utfordringen med MVA på omstridte krav, og med betydelig mindre risiko for å komme på kant med EØS-avtalen.

Uavhengig av dette forventer vi at Finansdepartementet følger opp saken videre, i tråd med Stortingets instruks, og sørger for en avklaring med ESA så raskt som mulig.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.