Frank Ivar Andersen i Bygghåndverk Norge (BHN). Foto: Bygghåndverk Norge
Frank Ivar Andersen i Bygghåndverk Norge (BHN). Foto: Bygghåndverk Norge

Innlegg: Lovforslag for offentlige anskaffelser mottas positivt av Bygghåndverk Norge

For bygghåndverksbransjene er det avgjørende at anskaffelseslovens overordnede formål fokuserer på effektiv bruk av samfunnets ressurser, markedstilgang for seriøse bedrifter, bærekraft og anstendige arbeidsforhold, skriver Frank Ivar Andersen fra Bygghåndverk Norge i dette innlegget.

Artikkelforfatteren

Frank Ivar Andersen, Bygghåndverk Norge.

Bygghåndverk Norge (BHN) er i sitt høringssvar på NoU 2023:26 fra Anskaffelsesutvalget, positive til utvalgets utredning og lovforslag. 

Samtidig vil BHN understreke at deler av det som foreslås tatt inn i anskaffelsesreglene er regulert innenfor andre lovområder. Det forutsettes at det offentlige selv følger gjeldende myndighetskrav, uten at disse skal tas inn i anskaffelsesreglene.

Tilknyttet byggsektorene har det fra flere hold blitt arbeidet for å ta inn regelverk fra andre områder i anskaffelseskravene, uten at dette har løst de grunnleggende seriøsitetsutfordringer og medvirket til sunn konkurranse. Dette har medført at mange håndverksbedrifter har latt være å delta i konkurransen om oppdragene.

Bygghåndverk Norge er positive til miljøkrav, men støtter utvalget når de påpeker de utfordringer som utløses ved å trekke dette for sterkt inn i selve anskaffelsesprosessen. Det vil medføre at færre leverandører deltar i konkurransene. 

Hovedgrepet for grønn omstilling i byggenæringen er regelverksendringer på andre områder, - som allerede er gjennomført eller forventes gjennomført. Dette fremstår som et mer effektivt virkemiddel for grønn omstilling i byggsektoren, enn å gi dette en sentral plass i anskaffelsesreglene.

Bygghåndverk Norge støtter lovforslaget om to leverandørledd, samtidig som dette utløser noen problemstillinger knyttet til ulike entreprisemodeller og spesialleveranser. Andre forhold som er viktigere enn leverandørledd, er at oppdragsgiver har kontroll over alle leverandører i prosjektet, at det stilles kvalifikasjonskrav til leverandørene og at det brukes omforente standardkontrakter også nedover i leverandørkjedene.

I byggenæringen får hoveddelen av lærlingene sin utdanning i håndverksbedriftene, ikke på de store byggeprosjektene, og dessverre i for liten grad i offentlige prosjekter. Det oppfattes at Anskaffelsesutvalget har tatt tak i denne problemstillingen og Bygghåndverk Norge legger til grunn at de nødvendige detaljene for å sikre at dette følges opp, vil bli ivaretatt i forskrift.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.