Innlegg: Krom skaper problemer for materialgjenvinningen

Nylig publiserte SSB sin statistikk for avfall fra nybygging, riving og rehabilitering av bygg for 2017. Den viser at materialgjenvinningsgraden går ned til 34 prosent. Hovedårsaken til nedgangen er at lettere forurenset betong må legges på deponi fordi man er usikker på konsekvensene av å bruke den til nyttige formål.

Ledergruppen i NHP-nettverket

- Rannveig Ravnanger Landet Nettverksleder/BNL
- Roar Hansen Norsk forening for farlig avfall, NFFA
- Eirik Wærner Rådgivende ingeniørers forening, RIF
- Sverre Huse Fagerlie Maskinentreprenørenes forbund, MEF

Nettverket for nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall, NHP-nettverket, bestående av 14 organisasjoner og etater i byggenæringen har jobbet for forsvarlig håndtering og høy gjenvinning av byggavfall siden årtusenskiftet. Fra at over 80 % gikk på deponi i 1998 lyktes næringen i en betydelig økning av gjenvinningen ut over 2000-tallet. I 2014 lå gjenvinningen på 86 %, herunder 55 % materialgjenvinning og 31 % energigjenvinning.

Siden den tid har det bare gått nedover igjen med materialgjenvinningen. Da betong utgjør en høy vektandel av byggavfallet har materialgjenvinningen av betong stor betydning for totalresultatet for byggavfall. Avfall som skal gjenvinnes må være fritt for farlig avfall. Byggenæringen har tatt dette på alvor. Derfor miljøsaneres bygninger som skal rives eller rehabiliteres og det farlige avfallet sorteres ut før resten gjenvinnes.

De siste årene har et nytt problem dukket opp. Krom 6 (Cr VI) i betong har blitt identifisert som problematisk. Betongen er (stort sett) ikke farlig avfall, men grensene som Miljødirektoratet har angitt for å kunne bruke betongen til nyttige formål blir i mange tilfeller overskredet. Både miljøsaneringsmiljøene og byggenæringen er i sterk tvil om hva de skal gjøre. For å være på den sikre siden legger entreprenørene den lettere forurensede betongen på deponi. Det er et godt føre-var-tiltak, men det bremser materialgjenvinningen kraftig.

Både byggenæringen, miljøsaneringsmiljøene og myndighetene mangler kunnskap om krom 6 og dets virkning på det ytre miljø. Det er foreløpig lite kunnskap å hente i andre land også. Det virker som om problemstillingen ikke har vært løftet mange steder. I Danmark har man riktignok jobbet med saken og har konstatert at hovedkilden til krom 6 i betong er innholdet av krom i kalkstein som brukes til sementproduksjon.

Inntil videre må vi smøre oss med tålmodighet med hensyn til å nå vårt mål om 70 % materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall, selv om det også er andre fraksjoner å jobbe med ut over betong. Målsettingen, som er identisk med EUs målsetting for 2020, har også i seg flere fraksjoner enn avfall fra nybygg, riving og rehabilitering av bygg, blant annen anleggsavfallet. På dette punktet er den norske statistikken mangelfull.

Vi håper at alle gode krefter kan settes inn på å få kunnskap om krom 6 og dets virkning på miljøet, og at byggenæringen kan få gode og forutsigbare metoder til å raskt fastslå om de kan benytte avfallet til nyttige formål. Foruten å bidra til bedre ressursbruk vil det også kunne ha stor effekt på utslipp av klimagasser fra transport av masser og selvsagt begrense behovet for deponier.

NHP-nettverket vil om kort tid publisere en rapport om utvalgte typer farlig avfall i bygg og anlegg, herunder også en status om hva vi vet om krom 6.