Frank Ivar Andersen er for leder politisk avdeling i Bygghåndverk Norge (BHN). Foto: Bygghåndverk Norge
Frank Ivar Andersen er for leder politisk avdeling i Bygghåndverk Norge (BHN). Foto: Bygghåndverk Norge

Innlegg: Høringsforslag om ytterligere vektlegging på miljø og bærekraft er ikke tilstrekkelig utredet

Høringsforslaget om ytterligere vektlegging på miljø og bærekraft er ikke tilstrekkelig utredet og vil bidra til flere tvister i konkurransene.

Innlegg av:

Frank Ivar Andersen
Leder næringspolitikk og arbeidsliv
Bygghåndverk Norge

Bygghåndverk Norge (BHN) er positive til at det stilles miljøkrav ved offentlige anskaffelsesprosesser, men viser i sitt høringssvartil at eksisterende anskaffelsesregler allerede gir handlingsrom for dette. Det er allerede en stor utfordring at mange offentlige oppdragsgivere ikke har tilstrekkelig kompetanse for å kunne stille krav i den konkrete anskaffelsen, og i for liten grad sørger for etterlevelse av de reglene som allerede er gjeldende.

Bygghåndverk Norge mener at det for byggsektoren er størst potensiale ved å se anskaffelsesregelverket i sammenheng med andre regler, og viser i sitt høringssvar til at byggereglene skjerpes på en rekke områder og bidrar i retning av å oppnå bærekraftsmålene.

For bygghåndverksbransjene er det ønskelig med tydelige konkurranseregler og minst mulig bruk av skjønn i tilbudskonkurransene. Høringsforslaget er ikke presist når det gjelder hva som legges til grunn tilknyttet skadelig påvirkning, klimavennlige løsninger og begrepet miljø. Den usikkerheten som oppstår, vil medføre at aktuelle tilbydere vil kunne velge å avstå fra å delta i konkurransene, og at det kan oppstå flere tvister mellom tilbyder og oppdragsgiver.

Bygghåndverk Norge anbefaler ikke at departementet går videre med forslag til nye miljø- og bærekraftskrav i offentlige anskaffelser før dette er ytterligere utredet. En slik utredning må gi nødvendige avklaringer tilknyttet måloppnåelse og bruk av skjønn, for å sikre tilbyderne den nødvendige forutsigbarhet ved deltagelsen i konkurransen.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.