Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom. Foto: Norsk Eiendom

Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom. Foto: Norsk Eiendom

Innlegg: Fra bærekraftstrategier til bærekraftige strategier

Selv om det sies at håpet er lysegrønt, vil ikke det grønne skiftet skje gjennom håpefulle intensjoner. Rambølls undersøkelse «Bærekraft i praksis 2021» belyser en sentral utfordring i veien mot en bærekraftig klode: Veien fra ord til handling. I eiendomsbransjen jobber vi systematisk med denne utfordringen, da vi vet at bransjen spiller en nøkkelrolle på veien mot en bærekraftig verden.

Innlegg av:

Tone Tellevik Dahl
Administrerende direktør i Norsk Eiendom

Eiendomsbransjen er seg sitt ansvar bevisst
Eiendomsbransjen står for nesten en fjerdedel av de norske fastlandsutslippene. Bransjen utvikler alles omgivelser, fra jobb til hjem, og de by- og stedsrom som omgir byggene. Eiendomsbransjen er også den bransjen som investerer mest kapital i landet. Hva vår bransje leverer, vil kunne ha betydelig innvirkning på oppnåelse av bærekraftmålene og fremtidens Norge.

Rambølls undersøkelse belyser at det ikke mangler på ambisjoner eller innsats hos norske bedrifter, men snarere kapasitet og kompetanse. Skal man klare å gå fra ord til handling er vi nødt til å operasjonalisere målene og bruke faglig kompetanse til å definere og konkretisere både kort- og langsiktige tiltak. Det er her Norsk Eiendom som bransjeforening har tatt på seg ledertrøyen for å gjøre det enklere for aktørene.

Behovet for strakstiltak
Mange eiendomsselskaper ønsker å bidra til å oppfylle FNs 17 bærekraftmål. Når man åpner det omfattende bærekraftdokumentet, kan det være vanskelig å vite i hvilken ende man skal starte. Derfor har vi tatt et dypdykk i de 169 delmålene og identifisert de som er relevante for vår bransje. I tillegg har vi definert konkrete tips til hvordan å lykkes.

Videre mener vi det vil være nyttig å peke ut bestemte strakstiltak som kan gjennomføres. Noen vil være enkle, andre mer omfattende. Men da man slipper i hvert fall å lure på hvilken ende man skal angripe problemet fra. Gjennom eiendomssektorens veikart, utarbeidet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse, sørger vi for å gi bransjen tiltakene som enkelt kan skrives inn i virksomhetens strategi.

Veikartet hadde i utgangspunktet 10 strakstiltak for eiendomsselskaper og boligutviklere, men for å øke tempoet i utslippskutt lanserte vi i fjor ytterligere 10, som hever listen et hakk.

Forbedring av struktur
Det sies at livet handler om prioriteringer. Det samme gjelder bærekraftarbeidet. For at eiendomsbransjen skal kunne realisere sine bærekraftmål, trenger den verktøy for å opprette solide interne strukturer som bistår i prioriteringen.

Rambøll-rapporten belyser også det faktum at norske bedrifter ikke har gode nok systemer og prosesser, eller måltall for oppfølging av KPI-er. 35 prosent av virksomhetene opplever for eksempel å ikke ha nok menneskelige ressurser for å gjennomføre bærekraftinnsatsen, og 3 av 10 peker på manglende KPI-er, prosesser, systemer og kompetanse.

I 2020 kom Finanstilsynet med en nedslående rapport om bærekraftrapportering i norske bedrifter. Konklusjonen var at den var mangelfull og av sprikende kvalitet. I fjor besluttet derfor Norsk Eiendom å bidra til økt innsikt og bistand i rapportering innenfor det som gjerne omtales som ESG-rapportering (Environmental – Social – Governance). For bærekraft handler ikke bare om klima og miljø. I dag forventes det at bedriftene også bidrar til både økonomisk og sosial bærekraft.

Gjennom kunnskapsbasert arbeid har vi derfor utviklet et ESG-verktøy som vil hjelpe medlemsbedriftene med å gjennomføre og rapportere på både myndighetskrav og andre bærekrafttiltak. Manglende kompetanse og tid i egen bedrift, kompenseres dermed gjennom forslag til tiltak og KPI-er i dette verktøyet.

Fra bærekraftstrategi til bærekraftig strategi
Rambølls rapport peker på sentrale mangler ved dagens bærekraftarbeid. Manglende innsikt og kjennskap til aktuelle tiltak og KPI-er hindrer mange i å realisere sine bærekraftstrategier og veien til mål blir lenger. Jeg er derfor glad for at eiendomsbransjen allerede har tatt tak i dette, og gjennom Norsk Eiendom utarbeidet tiltak og KPI-er som vil gjøre det lettere å lage ambisiøse strategidokumenter som også lar seg realisere.

Og er det én ting vi må komme bort fra, er det å lage egne bærekraftstrategier. Bærekraft handler om miljømessige, sosiale og økonomiske forhold. Derfor bør alle heller bruke tiden på å lage bærekraftige strategier.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.