Rasmus Reinvang. Foto: Maria Jentoft/Footprint
Rasmus Reinvang. Foto: Maria Jentoft/Footprint

Innlegg: ESG - Risiko og muligheter for byggenæringen

Miljømessig, sosial og forretningsetisk bærekraft (ESG) blir stadig viktigere. Byggenæringen har høy ESG-risiko på grunn av sitt store fotavtrykk. Samtidig gir satsing på ESG muligheter for å øke salg og produktivitet. Å ha en god ESG-strategi, vil være sentralt for fremtidig lønnsomhet i næringen.

Bærekraft blir stadig viktigere

Innlegg av:

Rasmus Reinvang, seniorrådgiver bærekraft i Footprint, en del av Sopra Steria. Reinvang er tidligere byråd for byutvikling i Oslo.


Norge må kutte utslipp med 50% de neste syv årene for å nå målet om 55% klimakutt innen 2030, påpeker Miljødirektoratet i den nye rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030. «Nå teller alle valg», uttalte FNs generalsekretær Antonio Guterres, da Klimapanelet la frem sin siste rapport i våres.

Behovet for omstilling i retning mer bærekraft møtes med stadig flere politiske tiltak, både i EU og Norge. Et eksempel er EUs direktiv om bærekraftrapportering (CSRD), som trådte i kraft i EU i januar i år og som ligger an til å bli innført i Norge (ref. NOU 2023: 15).

CSRD stiller rettslige krav til bærekraftrapportering: Selskaper blir pålagt å vurdere fotavtrykket til virksomheten, ha dialog med interessenter og prioritere innsatsområder. Selskaper skal også vurdere fremtidig bærekraftrisiko, dvs. om selskapet kan fungere godt i et scenario hvor vi når klimamål. Hvis ikke, må det formuleres tiltak som sikrer at virksomheten er kompatibel med en bærekraftig utvikling.

Byggenæringen står overfor store utfordringer
Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, står for rundt 15% av Norges klimagassutslipp og medvirker til utslipp blant annet gjennom byggevarer, transport og arealbruk. Næringen er den største enkeltkilden til avfall i Norge, og avfallsmengden er forventet å øke betydelig mot 2030.

Næringen har altså et svært stort fotavtrykk, som i dag ikke håndteres i tråd med mål om reduksjon av klimagassutslipp eller sirkulærøkonomi. Dette gir ESG-risiko for selskaper som ikke ruster seg til den omstillingen samfunnet skal gjennom.

Byggenæringen er en bransje med svært mange selskaper og kompliserte verdikjeder, og det mangler i dag gode standarder og systemer for rapportering på bærekraft. BDOs bransjeanalyse for 2022 viste at de fleste av de børsnoterte selskapene rapporterer på bærekraft, men disse er et fåtall og det anslås at så mye som 90% av selskapene i bransjen ikke har bærekraftdata på plass, og heller ikke er rede til å rapportere i tråd med CSRD.

Det er også bekymrende når årets Autodesk-rapport om byggenæringen i Norden viser at kun 7% av de 250 norske selskapene svarer at de er «helt enige» i at de forstår hvilken rolle byggenæringen skal spille i arbeidet med å nå klimamålene. Videre svarer kun 15 prosent av de norske bedriftene at de har som mål å investere i klimaarbeid med henblikk på å nå målet om netto-null utslipp i 2050. Og kun 19 prosent oppgir at de ønsker å sette søkelys på bærekraft og ESG-strategier.

ESG gir heldigvis også muligheter
Når fokus på miljø, samfunn og forretningsetikk (ESG) øker i samfunnet, får selskaper behov for å vise at de bidrar til å skape de løsninger som etterspørres. Å bidra til en ønsket samfunnsutvikling gir legitimitet, noe studier viser at igjen virker positivt inn på forretningsmuligheter.

Forskning viser at ESG kan bidra til økt lønnsomhet på ulike måter. Det fremmer for eksempel innovasjon, reduserer risiko og optimaliserer ressursutnyttelse. To forhold peker seg imidlertid spesielt ut for byggenæringen i Norge: Økt salg og økt produktivitet.

ESG-satsing fører til økt salg, ved at produktet eller tjenesten oppleves som mer attraktivt av kunden. Dette forutsetter etterspørsel. Staten skjerper i disse dager miljøkrav i offentlige anskaffelser for bedre å kunne bidra til å nå klima- og miljømål, noe som illustrerer tendensen til en økende betydning av ESG for salg i en tid med økt fokus på bærekraft.

For det andre fører ESG-satsing ofte til økt produktivitet. Forskning viser at ESG-arbeid bidrar til å tiltrekke høyt kvalifisert arbeidskraft og at et bærekraftfokus også øker ansattes motivasjon. Dette er høyaktuelle momenter for byggenæringen. I årets Autodesk-rapport melder 32 prosent av de norske bedriftene at de ikke får tak i ferdighetene de trenger, særlig teknologisk kompetanse.

I Autodesks undersøkelse oppgis «bransjens image» som hovedårsaken til rekrutteringsutfordringer. Byggenæringen er i dag bransjen med lavest kvinneandel i Norge. Et ESG-løft vil bidra til å forbedre imaget til bransjen, og bidra til bedre rekruttering av ønsket arbeidskraft samt høy produktivitet.

Å håndtere risiko og utnytte muligheter
Fokus på ESG og omstilling er ikke enkelt i en fragmentert bransje med små marginer og med betydelige usikkerheter knyttet til kostnadsbilde i kjølvannet av krigen i Ukraina. Men omstilling er uunngåelig gitt bransjens fotavtrykk, og selskaper som håndterer dette godt vil styrke konkurranseevnen.

Å integrere ESG i virksomheten, å kartlegge og rapportere grundig med blikk på kontinuerlig forbedring, og å utforske sammenhenger mellom ESG og lønnsomhet som er relevante i den aktuelle konteksten, vil bli stadig viktigere for selskaper i byggenæringen i fremtiden.

Å ha en god ESG-strategi vil derfor være sentralt for fremtidig lønnsomhet.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatternes regning.