Illustrasjonsfoto: Ådne Homleid

Innlegg: E18 Langangen-Dørdal - et pilotprosjekt for raskere, bedre og billigere vegbygging

Nye Veier AS har fått i oppdrag å planlegge og bygge en betydelig del av hovedvegnettet i Norge de neste 20 årene. Oppdraget er hjemlet i St.meld. 25 (2014-2015), og ambisjonen er at planlegging og utbygging skal gjøres raskere, bedre og rimeligere enn det som er tilfelle i dag.

Magne Ramlo

Prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad
Nye Veier AS

Som del av oppdraget inngår bl.a. ny E18 fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder. Her er vi i gang med en betydelig aktivitet for store deler av strekningen, og det pågår nå en tilbudskonkurranse hvor 4 prekvalifiserte entreprenører

kjemper om å få utføre totalentreprisen for delstrekningen E18 Tvedestrand-Arendal. Kontrakt her er forutsatt inngått i desember i år.

Vi er også i gang med delstrekningen E18 Langangen-Dørdal gjennom Porsgrunn og Bamble kommuner. Den er delt i to parseller som har litt forskjellig status mht hvor langt de er kommet i prosessen, men vi ønsker uansett å se disse i sammenheng og søker å få til en gjennomføring hvor vi etterhvert kan «rulle ut» hele strekningen som del i en helhetlig utbygging. Denne delstrekningen gir oss derfor nå en unik mulighet til å vise i praksis hva som er mulig å få til.

For parsellen E18 Langangen-Rugtvedt foreligger det en vedtatt kommunedelplan, og vi skal nå i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for denne parsellen. Konkurransen for engasjement av rådgiver er allerede lyst ut, og vi tar sikte på å inngå avtale i løpet av juli. Deretter har vi satt oss et hårete mål om å sette Norgesrekord i reguleringsplanlegging med sikte på å få planen vedtatt og parsellen klar til bygging så fort som overhodet mulig.

Nye Veiers gjennomføringsmodell tilsier at det er i tidligfase av et prosjekt vi har størst mulighet til å påvirke både fremdrift og kostnader. Videre erkjenner vi at for å oppnå gode og helhetlige løsninger, er vi avhengig av å bringe inn god leverandørkompetanse tidlig i prosjektene, herunder både rådgiver- og entreprenørkompetanse. Valg av optimal korridor og tilrettelegging for god anleggsdrift er helt sentralt for å få ned kostnader. Derfor har vi også i rådgiveroppdraget som nå er ute i markedet, lagt stor vekt på utførelseskompetanse også i planfasen. Vi har også muligheten til å tiltransportere denne rådgiverkontrakten til en totalentreprenør dersom dette vurderes som hensiktsmessig for å oppnå målsettingen om raskere fremdrift og optimale løsninger.

For parsellen E18 Rugtvedt-Dørdal foreligger det godkjent reguleringsplan, og den er således klar for bygging. Her vil vi allerede i begynnelsen av juni utlyse prosjektet for prekvalifisering av entreprenører, og med valg av entreprenører i august/september. Prekvalifiseringen her vil i all hovedsak bli gjort etter samme modell som for den nylig avsluttede prosessen for E18 Tvedestrand-Arendal.

For å komme raskere i gang med byggearbeidene, ønsker vi også her å gå nye veier, bokstavelig talt. Normalt er prosessen for kontrahering av store entrepriser tidkrevende og kostbar, både for entreprenører og byggherre. For å gjøre noe med dette, vil vi for denne parsellen benytte en ny metode for kontrahering og prosjektstyring, kalt Best Value Procurement (BVP). Denne metoden er benyttet bl.a. i Nederland, hvor både kontraheringstiden og konfliktnivået i prosjektene er blitt betydelig redusert.

Vi har også innhentet erfaringer fra store samferdselsprosjekter i Sverige, bl.a. Västlänken i Göteborg, som med stort hell har benyttet tilsvarende metoder i kombinasjon med tidlig involvering av entreprenørkompetanse (Early Contractor Involvement).

I Norge koordineres pilotarbeidet med BVP av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og vi har meldt inn E18 Rugtvedt-Dørdal som pilotprosjekt for innføring av denne metoden i Norge. Ved gjennomføring av BVP vil vi kunne redusere kontraheringstiden med flere måneder og dermed også ressursbruken både hos entreprenører og byggherre. For E18 Rugtvedt-Dørdal innebærer dette at vi vil kunne signere en entreprisekontrakt allerede like etter årsskiftet 2016/2017.

For at Nye Veier skal kunne lykkes med sitt forsett, er vi avhengig av at leverandørmarkedet tilegner seg nødvendig kunnskap og kompetanse om metoden. Vi ønsker derfor å samarbeide med bransjen, og har etablert en dialog med RIF og EBA for å promotere metoden i Norge. RIF har vært pådriveren for introduksjon av BVP i Norge og har nå også utgitt en egen publikasjon om BVP-metoden.

Difi har igangsatt et program for pilotering av BVP, og vi håper at så mange som mulig ser nytten i å kunne lære seg metoden. Og mulighetene er mange; Norges Bygg- og Eiendomsforening NBEF, Difi og RIF arrangerer kurs for pilotbyggherrer i slutten av juni. Dette er allerede fulltegnet, men det blir nye muligheter også for leverandører etter sommerferien. Det arrangeres også et halvdags seminar hos RIF i Oslo den 20. juni som er åpent for påmelding nå. Her vil noen av de fremste nederlandske eksperter på området være med som forelesere.

EBA arrangerer et seminar for sine medlemmer den 24. juni for å gi en innføring og litt praktisk kunnskap om metoden.

Vi trenger byggherrer og leverandører, både rådgivere og entreprenører, som tør å tenke nytt, tør å være med å utvikle nye metoder og tør å begi seg ut i litt ukjent landskap av og til.