Oddgeir Kjørsvik, Markus D. Wroldsen og Jardar Aavik Skarprud.
Oddgeir Kjørsvik, Markus D. Wroldsen og Jardar Aavik Skarprud.

Innlegg: Dyrere arbeidsinnleie i byggebransjen etter ny momsdom

Utbyggere i egenregiprosjekt må endre merverdiavgiftsbehandlingen ved innleie av arbeidskraft etter ny høyesterettsdom. Endringen medfører mye papirarbeid og i mange tilfeller dyrere innleie, skriver Oddgeir Kjørsvik, Jardar Aavik Skarprud og Markus D. Wroldsen i dette innlegget.

Artikkelforfatterne

Oddgeir Kjørsvik (advokat og partner), Jardar Aavik Skarprud (advokat) og Markus D. Wroldsen (advokatfullmektig) jobber i KMPG Law Advokatfirma.

Uttaksmoms ved arbeidsinnleie
– før og nå

Utbyggere må beregne uttaksmoms når de benytter egne ansatte ved oppføring og oppussing av bygg. Dette er for at man ikke skal kunne «spare» moms ved å benytte interne ansatte fremfor eksterne tjenester.

Det har vært praksis i mange år at uttaksmoms ikke beregnes på innleide ansatte. Momsen på deres arbeidsinnsats har blitt ansett som oppgjort ved at utleier har beregnet moms på arbeidsutleien.

Høyesterett var ikke enig i at denne praktiseringen er riktig i en ny dom som kom på tirsdag. Høyesterett har under dissens konkludert med at innleid arbeidskraft etter uttaksreglene skal likestilles med egne ansatte, og dermed uttaksberegnes av utbygger.

Praktiske og økonomiske konsekvenser

Konsekvensen av praksisendringen blir at utbyggere kan fradragsføre momsen som kommer på arbeidsinnleiefakturaen, men må til gjengjeld beregne uttaksmoms for arbeidet med påslag som utføres av de innleide ansatte.

Endringen høres ut som en ren papirøvelse. Endringen kan imidlertid få stor økonomisk og praktisk betydning ved beregning av uttaksmoms og et eventuelt påslag.

Reglene om påslag medfører normalt at neste omsetningsledd må prise tjenesten anslagsvis 10 prosent høyere for å dekke inn administrasjon, betalingsrisiko, mv. Så det å sende en tjeneste gjennom flere ledd er fordyrende i seg selv for selskaper der momsen er en kostnad.

For å gjøre situasjonen verre, har Høyesterett også lagt til grunn at utbygger ved uttaksberegningen må reklassifisere arbeidsinnleietjenesten som en entreprisetjeneste. Dette innebærer både at vurderingen av påslagets størrelse blir vanskeligere ved at man må finne markedsprisen for en annen type tjeneste enn den som er kjøpt inn.

Videre vil påslaget nødvendigvis bli høyere, siden utbygger ved beregningen også må ta hensyn til blant annet resultatansvar for arbeidet som utføres. I den konkrete saken ble 10 prosent påslag lagt til grunn som riktig. Det er uklart om det kan legges til grunn som en norm i andre saker.

Veien videre

Uttaksmoms er et tema som er svært høyt på agendaen hos skatteetaten. Det er ingen grunn til å tro at denne dommen medfører at fokuset blir mindre.

Siden praksisendringen kommer i form av en dom, og ikke lovendring, vil endringen også ha tilbakevirkende kraft. Selskaper som hittil har latt være å fradragsføre inngående moms på arbeidsinnleien må nå vurdere om de skal endre den tidligere avgiftsbehandlingen for å hensynta plikten til å uttaksberegne med påslag. Justeringsoversikter og -avtaler utarbeidet etter eldre praksis vil også kunne være beregnet på uriktig grunnlag.

Enkelte aktører har også tilpasset seg den tidligere praksisen ved at man har opprettet egne arbeidsutleieselskap innad i konsernet. Det må nå vurderes på nytt om denne konstruksjonen er økonomisk heldig.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatternes regning.