Ingrid Dahl Hovland

Innlegg: Digitalisere sammen

Som en stor statlig byggherre ser Nye Veier AS store muligheter i å digitalisere bygg- og anleggsnæringen. Dette temaet ble diskutert onsdag av blant annet statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre på byggenæringens store konferanse - Byggedagene. 

Ingrid Dahl Hovland

Administrerende direktør i Nye Veier AS

Med digitalisering kan vi bygge mye raskere og billigere, samt at bygge – og anleggsnæringens klimautslipp kan halveres. Nye Veier skal bygge vei for 150 milliarder kroner de neste årene - vi har dermed et ansvar for å lede an i digitaliseringen av næringen.

Det skjer allerede en rivende utvikling i bygg- og anleggsbransjen. Disruptiv innovasjon, digitalisering og tingenes internett har for lengst blitt en del av hverdagen på norske byggeplasser. Tegnebrett er erstattet med nettbrett og digitale 3D-modeller brukes i alle store prosjekter, med millimeterpresisjon. Det er et allikevel et godt stykke igjen før vi ser en «bygg- og anleggsnæring 2.0», men det er dit vi skal.

Alle som jobber med prosjekter vet at prisen på endringer i prosjekter stiger dramatisk utover i prosjektets livssyklus. Derfor er det helt avgjørende å få et godt fundament tidlig i prosjektet. Digitalisering letter jobben med å finne gode løsninger tidlig. Det igjen minker usikkerheten og behovet for endringer senere. Det digitalisering muliggjør er god visualisering og samhandling med sentrale interessenter og premissgivere før første spadetak. Her spares samfunnet for milliarder og mye tid. Og mer skal det bli.

Men gevinstene av digitalisering stopper ikke her. Modellene og styringen kan dras med videre over i driftsfasen og man kan for eksempel styre vedlikehold med de samme modellene. Neste generasjons bygg- og anleggsnæring må levere på dette.

Forventningen om «mer for mindre» og «høyere kvalitet på kortere tid» er den nye normen. Digitalisering bidrar til å innfri disse forventningene, men digitalisering muliggjør også mye mer.

Bygg- og anleggsnæringen er en av de fire største næringene i Norge. Den er dessverre også en vesentlig kilde til menneskeskapte miljøpåvirkninger, og kalles ofte for «40%-næringen» -fordi den forbruker omtrent 40 prosent av alle ressurser, om lag 40 prosent av all energi og produserer ca 40 prosent av alt avfall årlig. For å imøtekomme klimamål må ressurser og forbruk i næringen reduseres. Skal vi få til det samtidig som produksjonen økes for å imøtekomme den voksende befolkningen, er digitalisering helt avgjørende.

Skal vi høste de virkelig store samfunnsgevinstene, må bygg- og anleggsnæringen digitalisere sammen. Ikke hver for seg. Ikke stykkevis og delt. Bransjeorganisasjonen BNL har sett nærmere på hva som må til for å komme dit, og de har laget et veikart for digitalisering av næringen. De peker blant annet på at Norge ligger godt an, men at man mangler en omforent gjennomføringsmodell, at digitaliseringen så langt har vært klattvis, at det er for mange versjoner av grunndata og at næringen mangler felles digital infrastruktur og kompetanse. Men det digitale veikartet sier også at dersom vi lykkes i å digitalisere sammen, kan vi bygge på halve tiden, levere en tredjedel billigere, halvere næringens klimautslipp og øke eksporten med 50 prosent.

Som en stor statlig innkjøper sitter Nye Veier AS med en unik mulighet til å fremskynde digitaliseringen gjennom å stille krav, bygge felles digitale plattformer og standarder, og gjennom å utfordre entreprenører på områder som går utover det å skape gode løsninger for å spare tid og penger. Digitalisering må også inn i styringen av utslipp av klimagasser, HMS-arbeid, drift og vedlikehold.

Offentlig sektor kjøper inn for hundrevis av milliarder årlig. Digitaliseringen vil gi skattebetalerne atskillig billigere utbyggingsprosjekter. Da må vi få på plass en omforent digital prosjektgjennomførings- og forvaltningsmodell, vi må fokusere på gevinsthøsting, vi må motivere til kompetanseutvikling og vi må skape standarder. Nye Veier ønsker et tett samarbeid blant de statlige byggherrene hvor målet er å standardisere kravene vi stiller og samkjøre oss på plattformer og gjennomføringsmodeller.

Vi har gode forutsetninger for å lykkes: En digitalt avansert og høyt utdannet befolkning, et velstående samfunn og høy tillit i både samfunn og arbeidsliv. Digitaliseringen av anleggsnæringen vil ikke bare heve kvaliteten og senke prisen på store utbyggingsprosjekter. Men en minst like viktig effekt av digitaliseringen er at den vil skape økt konkurransekraft for norske selskaper.

Får vi til å digitalisere sammen, kan vi om få år jobbe i en bygg- og anleggsbransje som tar lederskap internasjonalt og som også vil hevde seg i kampen om de store oppdragene utenfor Norge. For fremtidens konkurranser vil ikke vinnes av aktører med billigste arbeidskraft og laveste timepriser, de vil vinnes av dem med mest kompetanse og innovasjonskraft. En heldigitalisert bygg- og anleggsbransje vil for alvor bli en kunnskapsbransje.