Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Innlegg: Brobygging mellom kommunale tjenester og næringsliv

Fylker og kommuner er viktige for å skape arbeidsplasser og for å redusere klimagassutslipp. Effektiv godstransport på vei er nødvendig for å nå både økonomiske - og klimamål både for bedrifter, kommuner, fylker og for Norge.

Innlegg av:

Heidi Finstad, adm. direktør i Treindustrien
Marit Holtermann Foss, daglig leder i Treforedlingsindustrien
Julie Brodtkorb, adm. direktør i Maskinentreprenørens forbund
Per Skorge, adm. direktør i Norges Skogeierforbund
Arne Rørå, adm. direktør i Norskog
Henriette Vivestad, daglig leder i NoBio
Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet
Gunnar Lien, adm. direktør i Statskog
For Verdikjeden Skog og Tre

Utbedring av bruer kan få ned antallet vogntog på veiene, forhindre lange omkjøringer og dermed redusere klimagassutslipp og kostnader. Siden 2019 har det vært bevilget midler over statsbudsjettet til forsterkning av bruer. Ordningen ble innført i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 som en seksårig tilskuddsordning med en ramme på 50 millioner kroner per år, til sammen 300 millioner. Tildelingen av midler har imidlertid vært langt lavere enn rammen som er lagt til grunn. Byråkratiske utfordringer har gjort det vanskelig for fylkene å utnytte ordningen. Av totalt 39 fylkeskommunale bruer på listen i bruprogrammet, gjenstår fortsatt 19 bruer.

I tillegg er det behov for forsterkning av bruer og fjerning av flaskehalser på det kommunale veinettet. En ukjent andel bruer i de lave bruksklassene mangler teknisk informasjon.

Ifølge Statens vegvesen er det ingen som vet hvor mye de kommunale bruene faktisk tåler eller hvilken oppgradering som er nødvendig for at de kan åpnes for tyngre vogntog. De kommunale bruene er i de aller fleste tilfeller korte bruer, og derfor er det trolig mange kommunale bruer som kan forsterkes for en beskjeden sum. Det største spørsmålet er hvorvidt kommunen har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å ivareta denne delen av jobben som veimyndighet.

Næringsutvikling forutsetter forutsigbarhet og gode rammevilkår og at lokale politikere tar en aktiv rolle for å utbedre bruer i sin kommune og i sitt fylke. Industrien trenger sammenhengende veistrekninger som er åpne for moderne vogntog hele veien fra produksjonssted og ut til kunde. Vi etterlyser at lokale politikere viser langt større engasjement for ansvaret kommunene har for å gi bedriftene muligheter for effektiv transport. Det er mange kommunale oppgaver som må finansieres, inkludert skole og helsetilbud. For å finansiere fellesskapets goder, trenger bedriftene et større lokalt engasjement slik at de kan skape verdier og arbeidsplasser.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.