Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen
Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen

Innlegg: Boligpolitikken spiller falitt og arbeidsplasser går nå tapt

Overhalla Hus er konkurs og 60 ansatte mister jobben etter at selskapet meldte oppbud 4.juli, et direkte resultat av at boligbyggingen har falt drastisk etter pandemien.

Innlegg av:

Heidi Finstad
Administrerende direktør
Treindustrien

I de siste tolv måneder er det igangsatt bygging av kun 13 916 boenheter, mens det beregnede boligbehovet er 29 384 boenheter, ifølge Boligprodusentene Forening. Flere store kommuner har varslet reduksjon i planlagte investeringer i skoler, barnehager og andre bygg i 2025. Dette gjør at forutsetninger i mange reguleringsplaner setter ytterligere brems på boligbygging.

Reguleringsplaner har ofte rekkefølgebestemmelser om både skole - og barnehagekapasitet skal være på plass før igangsetting av boligbygging kan starte. Inflasjon, rentekostnader og høyere strømpriser som følge av pandemi og krig i Europa gir ubalanse i flere verdikjeder. Resultatet av lønnsoppgjøret i byggenæringen har vært med på å slukke håpet om en snarlig rentenedgang. Det er et alvorlig samfunnsproblem at boligmarkedet stadig forverres. Økende sosiale forskjeller som følge av en boligpolitikk som spiller fallitt, er en trussel både for stabilitet, velferdsstaten og for næringslivet. Regjeringen har flagget Grønt Industriløft som sitt prestisjeprosjekt hvor skog- og trenæringen er pekt på som et særlig satsingsområde.

Bruk av naturressurser, kunnskapsmiljøer og industriell kompetanse skal gi fart på den største omstillingen norsk økonomi har sett i moderne tid, ifølge regjeringen selv. Bygningsmaterialer i tre pekes på som den viktigste verdidriveren i skog – og trenæringen. Overhalla Hus er en produksjonsbedrift med avanserte produksjonslinjer som kombinerer håndverkskompetanse i spesialisert og rasjonell elementproduksjon av boliger. Bedriften har vært en foregangsbedrift for industriell produksjon og en spydspiss for innovasjon i trebasert industri og i byggenæringen. Bedriften har hele 15 lærlinger, som bekrefter både vilje og evne til å satse for fremtida. Dette er en bedrift som burde ha livets rett, særlig i lys av det økende boligbehovet.

I Grønt industriløft ramser regjeringen opp en rekke tiltak som skal gi et grønt industriløft, og hvor kapital er viet et eget kapitel. Også kompetanse har fått eget kapitel i strategien til regjeringen. Men, det viser seg at det nyter lite med virkemidler knyttet til kapital og kompetanse uten en politikk som gjør at bedriftene har et marked å selge produktene sine i, og i dette tilfellet et sunt boligmarked.

Vi er snart på vei inn et valgår. Det er flere enn regjeringspartiene som bør komme tydelig på banen å sørge for en boligpolitikk som gir et kraftløft for å bygge nok boliger raskt. Det innebærer også at kommunene sikres en økonomi for å kunne gjennomføre sine investeringsplaner i fireårsperioden. Det vil samtidig bidra til å ta vare på kompetanse og arbeidsplasser som trengs når landet skal bygges.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatternes regning.