Samferdselsminister Alexander Dobrindt satser på digital planlegging og bedre risikomanagement for store byggeprosjekter i framtiden. Til høyre direksjonsmedlem dr. Volker Kefer i det tyske jernbaneselskapet Deutsche Bahn. Foto: Terje I. Olsson

Ikke lenger fritt fram for billigste anbud i Tyskland

Tyskerne vurderer nå å gå bort fra «hovedregelen» om at billigste anbud gjelder ved store byggeprosjekter. I stedet vil man satse på digitale planleggingsmetoder, bedre risikomanagement og styrket byggherrekompetanse.

Etter en rekke byggeskandaler i Tyskland de siste årene, la en bredt sammensatt «reformkommisjon» fram en aksjoinsplan i ti punkter på en pressekonferanse i Berlin mandag. Kommisjonen har arbeidet i over to år, og samferdselsminister Alexander Dobrindt har personlig ledet arbeidet.

Statsråden opplyste at aksjonsplanen nå vil bli bearbeidet videre i departementet før den så legges fram for regjeringen. Målet er å unngå framtidige byggeskandaler av typen «BER» , den nye hovedflyplassen i Berlin.

Store forventninger
BA-bransjen har store forventninger til aksjonsplanen. Presidenten for den tyske byggindustriens sentralorganisasjon (Zentralverband der deutschen Baugewerbes), dr. Hans-Hartwig Loewenstein, sier i en kommentar at det har sviktet på en rekke punkter ved gjennomfø ringen av store byggeprosjekter.

– Vi er veldig fornøyd med at denne kommisjonen kom i arbeid, og etter vår mening kan vi oppnå mye ved bedre planlegging før byggestart, sier Loewenstein.

Både statsråd Dobrindt og flere av kommisjonens medlemmer understreket ved framleggelsen av sluttrapporten at det trengs en «kulturendring» når det gjelder store byggeprosjekter.

– Mer partnerskap mellom byggherre og industri vil gi mer åpenhet rundt kostnader og sterkere termindisiplin. Regler for bonus og dagbøter, regler for konfliktløsning og moderne digitale systemer kan bidra til at kostnader og tidsplaner blir overholdt, sier ministeren.

Aksjonsplan i ti punkter

Aksjonsplanen omfatter følgende ti punkter:

* Bruk av digitale planleggingsmetoder - Building Information Modeling (BIM).

* Planlegging først, deretter bygging.

* Risikomanagement og synliggjøring av risiki i byggebudsjettene.

* Mer åpenhet og kontroll.

* Bedre samarbeid om planlegging mellom partene.

* Det mest økonomiske, ikke billigste, anbud bør få tilslaget.

* Partnerskapsbasert prosjektsamarbeid.

* Konflikter bør lø ses gjennom mekling, ikke i rettssalene.

* Forpliktende økonomioppfølging.

* Klare prosesser for ansvars og kompetanseforhold.

Digitalisering et nøkkelord

Kommisjonen legger særlig vekt på å benytte de muligheter som gis ved digitalisering av planprosessene. Metodikk ved bruk at det så kalte BIM-systemet (Building Information Modeling» med digital femdimensjonal planlegging har klare fordeler i forhold til konvensjonell CAD/CAM-modeller.

Det tyske Samferdselsdepartementet (BMVI) starter nå en tett oppfølging av fire vei- og jernbaneprosjekter, og før nyttår vil departementet innkalle til et «BIM-toppmøte» for å gjennomgå erfaringene.

I tillegg starter man fire pilotprosjekter for å prøve ut et nytt system for risikomanagement. Hensikten er å vurdere risiko for mulige kostnadsoverskridelser og forsinkelser.

– Byggprosjekter kan man beherske bedre når man tidlig i prosessen identifiserer risiki og systematisk bearbeider disse, sier samferdselsminister Alexander Dobrindt.

Leder for den tyske byggeindustriens sentralorganisasjon, Hans-Hartwig Loewenstein, er meget fornøyd med forslagene for å hindre nye byggeskandaler i Tyskland. Foto: Terje I. Olsson