Forsvarsbyggs miljøkartlegging har vært svært omfattende. Arbeidet har pågått i tre år lenger enn planlagt for å sikre resultatene. Foto: Forsvarsbygg

I mål med massiv miljøkartlegging på Bodø flystasjon

Etter ni år er Forsvarsbygg ferdige med å dokumentere grunnforurensningen på det 5.000 dekar store området for Bodø flystasjon.

– Vi er fornøyde med resultatene etter Forsvarets bruk av Bodø flystasjon i 70 år, sier seksjonssjef for eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg, Trond Eliassen. Foto: Forsvarsbygg

– Forurensning hindrer ikke utvikling av en ny by og en ny flyplass, sier seksjonssjef for eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg, Trond Eliassen, i en pressemelding fra Forsvarsbygg torsdag.

– Miljøkartleggingen har vært svært omfattende, og vi har holdt på i tre år lengre enn planlagt for å sikre resultatene fortsetter Eliassen.

Undersøkelsene danner grunnlag for en stor opprydning, som skal skje i prosjektene Ny by og Nye Bodø Lufthavn, heter det i meldingen.

I løpet av ni år har Forsvarsbygg tatt prøver av jord, vann, gress, mose, betong, sedimenter i kummer/bekker, betongprøver i overvannsnett og biotaanalyser av albusnegl, børstemark, krabber og fisk. Arbeidene er utført og dokumentert med bistand fra de eksterne leverandørene Golder, Norges geotekniske institutt og Multiconsult.

I tillegg til Forsvarsbyggs arbeid har både Bodø kommune og Avinor gjennomført egne undersøkelser i 2020.

I forbindelse med avslutningen av kartleggingsarbeidet er det utviklet oversiktskart som viser resultatene. Her vises detaljert funn av poly- og perfluoralkylstoffer (PFAS), og i tillegg vises øvrig identifisert forurensning, klassifisert etter Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser for forurensning fra 1-5. Områdene med høyere tilstandsklasser skyldes hovedsakelig olje og tungmetaller, skriver Forsvarsbygg.

Til sammen er det gravd 562 sjakter og etablert 22 miljøbrønner i kartleggingsarbeidet. Her vises detaljert forurensning identifisert og klassifisert etter Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser for forurensning fra 1 til 5. Illustrasjon: Norges geotekniske institutt

PFAS-forurensningen er i hovedsak knyttet til tidligere bruk av fluorholdig brannskum i forbindelse med flyplassvirksomhet og verkstedsdrift. Det er behov for tiltak knyttet til PFAS-forurensningen på fire områder identifisert rundt brannstasjonen, brannøvingsfeltet og ved flykjørehuset.

Tiltaksplan for sanering av PFAS-forurensningen ble sendt Miljødirektoratet i 2018 og tillatelse ble gitt i 2019. Planen innebærer at mellom 70 og 80 prosent av PFAS-forurensningen på flystasjonen skal fjernes. Dette planlegges gjennomført i forbindelse med bygging av ny flyplass. Deler av massene med lave PFAS-verdier planlegges gjenbrukt i forbindelse med etablering av den nye flyplassen, skriver Forsvarsbygg i meldingen.