Høyesterett i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Høyesterett behandler Skanskas nedbemanningsdom

Høyesterett skal behandle dommen mot Skanska fra Borgarting lagmannsrett etter en nedbemanning hvor oppsigelsene ble kjent ugyldige.

Saken stammer fra 2016 da Skanska måtte gå til det skritt å si opp mellom 70 og 110 anleggsarbeidere, og noen av de som ble rammet av nedbemanningen valgte å ta saken til retten med bakgrunn i Hovedavtalens bestemmelse om ansiennitet. Skanska vant frem med sine synspunkter i Oslo tingrett, men lagmannsretten mente Skanska ikke hadde saklig grunn til å si opp seks anleggsarbeiderne.

NHO har tidligere erklært partshjelp på vegne av medlemsbedrifter i tilfeller hvor spørsmålene som reises er av prinsipiell interesse for flere medlemmer eller hvor de alminnelige domstoler må ta stilling til tolkningsspørsmål i tariffavtaler hvor NHO er part.

Nå har altså Høyesterett kommet til konklusjonen om at saken kan være av prinsipiell art.

«Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra ankeutvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4 første ledd. Utvalget tillater anken fremmet», melder Høyesterett.

– Vi er uenige i dommen og i flere av rettens vurderinger. For det første har lagmannsretten bygget på feil tolkning av Hovedavtalen § 8-2 og for det andre har lagmannsretten feilaktig lagt til grunn at de lokale protokollene er i strid med Hovedavtalen, sa konserndirektør Steinar Myhre i Skanska i en melding fra selskapet i etterkant av dommen fra lagmannsretten.