Terje Moe Gustavsen og regionvegdirektørene presenterte kommende veiprosjekter under bransje- og leverandørdagen nylig.

Her skal veimilliardene brukes

Entreprenørene og rådgiverne har mange veigodbiter i vente i året som kommer.

Storprosjektene står i kø for entreprenører og rådgivere i 2014 og årene fremover. Nylig ble de største kommende prosjektene og kontraktene presentert på veg- og jernbanemyndighetenes bransje- og leverandørdag i Oslo.


Østfold:

E18 Riksgrensen - Ørje

6,3 km tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt

Prosjektkostnad 700 mill. kr.

Rådgiverkontrakt er inngått

Utlysning entreprise høst 2014

Stålbru-konstruksjon i Ørje sentrum (Norgesporten)

Rv. 110 Ørebekk - Simo

Viktigste innfartsåre til Fredrikstad (fra vest)

Prosjektkostnad 550 mill. kr.

Ingen nye konsulentoppdrag, byggeplan godt i gang.

Planlagt utlysning entreprise høst 2014.


Akershus:

E18 Vestkorridoren Lysaker – Slependen

Prosjektkostnad omlag 20 mrd kr

Kommunedelplan antas godkjent 2014

E16 Sandvika - Wøyen

3,5 km, 4 felt, hvorav 2,3 km tunnel

Prosjektkostnad 3-4 mrd. kr

Kontrakt for byggeplan inngått

Mulig utlysning entreprise høst 2014

E16 Bjørum-Skaret

8,5 km, 4-felt (3,7 km tunnel)

Prosjektkostnad 3,5 mrd. Kr

Mulig utlysning av rådgiverkontrakt 2014

Antatt byggestart 2017-2018

Finansiering ikke avklart

E6 – Flyplasskrysset og næringsparkkrysset ved Gardermoen næringspark

Flyplasskrysset skal være ferdig til åpning av Terminal 2 på OSL

Totalkostnad 800 mill. kr, hvorav 170 for flyplasskrysset

Finansieringspakke med flere bidragsytere (SVV, Avinor, utbyggere)

Utlysning byggeplan vår 2014

Mulig byggestart 2015


Hedmark:

Rv. 3/25 Ommangsvollen-Grundset

16,5 km firefeltsveg og 9,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt

Prosjektkostnad ca. 4 mrd. kr.

Finansiering usikker.

Rådgiver byggeplan kontraheres tidlig i 2014

Utlysning forberedende entrepriser mulig i 2015

Utlysning entrepriser mulig i 2016

E6 Gardermoen - Biri

*Gardermoen-Kolomoen – Etappe 1 og 2 er ferdig

*Etappe 3 (Fellesprosjektet) under bygging

*Kolomoen-Moelv/Biri (totalkostnad ca 9 mrd.kr)

*Reguleringsplan Kolomoen – Kåterud (Stange) vedtatt. Byggeplan ferdig.

*Reguleringsplan Hamar (Åkersvika) i gang, forventer vedtak vinter 2015/16

*2 av 3 reguleringsplaner Ringsaker vedtatt, siste forventes vedtatt februar 2014

*Kommunedelplan ny Mjøsbru under behandling (vedtak vinter 2014)

*Anleggsstart Kolomoen – Moelv eks. Åkersvika antatt byggestart 2018.

Konsulent byggeplan Hamar/Ringsaker kontraheres tidligst i 2016


Oppland:

E16 Bagn - Bjørgo

12 km tofeltsveg og 4,3 km tunnel

Prosjektkostnad 1,3 mrd. kr

Ingen nye rådgiverkontrakter

Mulig utlysning entreprise 2014/2015, men usikker framdrift pga manglende finansieringsvedtak

E16 Eggemoen – Olum

12 km tofeltsveg med forbikjøringsfelt

Prosjektkostnad 2,3 mrd kr

Utlysning rådgiverkontrakt vår 2014

Utlysning entrepriser høst 2015

Rv. 4 Roa - Gran grense

4,2 km firefeltsveg

Prosjektkostnad 800 mill. kr

Utlysning rådgiver byggeplan våren 2015

Mulig utlysning entreprise høsten 2016

Fv.33 Skreifjella - Totenvika

7,5 km utbedring av tofeltsveg

Prosjektkostnad 480 mill. kr

Utlysning entreprise våren 2014

E6 Biri -Vingrom

18 km midtrekkverk og 2 km forbikjøringsstrekning

Prosjektkostnad 500 mill. kr

Utlysning entreprise vår 2014


Sogn og Fjordane:

E16 Filefjell, Øye - Eidsbru

2 km veg i dagen, 2 km tunnel 160 m bru

Mulig byggestart 2015

2,5 års byggetid 450 mill. kr.

E39 Bjørset - Skei

11 km lang strekning

Kostnad 600 mill. kr.

Byggestart 2016

Rv 5 Loftesnesbrui

Kostnad 264 mill. kr.

Utlysing mai 2014

Byggestart oktober 2014

Åpne for trafikk juni 2016 – ferdig oktober 2016

Fv. 60 Olden - Innvik (Ugla-Skarstein)

Vegutbedring 5,2 km

Kostnadsoverslag 300-400 mill. kr.

Utlysing tidligst mot slutten av 2014


Hordaland:

E16/Rv13 Vossapakken

Rv 13 Øvre Granvin – Holven «Jobergtunnelen»:

Tunnel 2 km, veg i dagen

Håper på utlysning vår 2014

Totalramme ca 350 mill. kr.

E39 Svegatjørn - Rådal

15 km tunneler, 5 km veier, kryss

6.4 mrd. kr

Utlysning vår 2014

Oppstart 2014/2015

E39 Aksdal - Bergen

Konseptvalgutredelse (KVU) - juni 2011

Kvalitetssikring (KS1) gjennomført

Tilleggsutredelse - desember 2012:

Regjeringen valgte konsept 20. desember 2013

Regjeringen har gitt Statens vegvesen oppdrag med å arbeide videre med midtre trase, bru over

Bjørnafjorden, statlig plan.

Fv 7 Lussandberget (Granvin kommune):

Rassikring, reguleringsplanen er godkjent

Ny veg/tunnel ca. 2 km.

Ca. 200 mill. kr.

Trolig utlysning vår 2014

FV Storeskaret– Arefjordpollen (Fjell kommune)

Ny veg inkl. g/s: ca 1 km

Kostnad ca. 135 mill. kr

Truleg utlysing slutten av 2014

FV-prosjekt: Askøy-pakken

Godkjent i Stortinget des. 2013

Ramme på 1.540 mill. kr

Utlysning av mindre prosjekt i 2014/201

FV-prosjekt Bømlo-pakken

Fv 542 Stokkabekken – Siggjarvåg: ca 6 km ny veg

Kostnad ca. 280 mill.kr

Utlysing høst 2014


Rogaland:

E39 Rogfast - Randaberg - Bokn

Erstatter dagens ferge over Boknafjorden

Verdens lengste vegtunnel (ca. 27km)

Største dybde 390 m.u.h

Toløps tunnel (4 felt), maks stigning 5 %

Arm til Kvitsøy (4 km), maks stigning 7 %

Kostnad 13.400 mill kr.

Mulig oppstart 2016

Ferdigstillelse 2023

E39 Sandved - Hove

1.6 km med 4 felts veg

Kryss, bruer, gang/sykkelveg, støyskjerming, Sandvedparken

Utlysning medio 2014

Oppstart bygging senhøsten 2014

Åpnes høst 2016

Kostnad: 515 mill.

Rv 509 Sømmevågen

Utviding av veg til Stavanger Lufthavn Sola

2/4-felts veg: 1.5 + 1.2 km

Utlysing vår 2014

Oppstart 2014

Ca 712 mill

Fv 44 Stavanger - Sandnes

Bussway 2020–trase:

Midtstilt kollektivfelt

Oppstart 2014: Forussletta

Oppstart 2015 – 2017: Breidablikkv – Stasjonsv,

Gausel stasjon – Diagonalen, Hans og Grete stien – Gausel st.

Fv 505 Skjæveland – Foss Eikeland i Sandnes

Ny trase og bru over Ganddal Jernbaneterminal

Utlysing og oppstart 2015 – 2016

Ca. 500 mill. kr

Fv 47 i Haugesund og Karmøy

Planar fra 2015 og utover:

Fv 47 Karmsundgt. – E134 Storasundgt 270 mill

Fv 47 Kvala – Fagerheim 216 mill

Fv 47 Fagerheim – Ekrene 605 mill

Fv 47 Eide

T-forbindelsen 423 mill

Fv 47 Veakrossen – Eide 292 mill


Finnmark:

E105 Hesseng – Storskog (Finnmark)

Utbedring av eksisterende veg (11 km)

Ny bru over Pasvikelva

Tunnel ved Elvenes

Gjennomføres i 2014 – 2016

Kostnad 455 mill.kr i perioden


E6 Alta vest

Møllnes – Kvenvik - Hjemmeluft (parsell 6/7)

Anlegget åpnet for trafikk desember 2013

Jansnes – Halselv (parsell 3)

–Talviktunnelen åpnet mai 2013

–Veg gjennom Talvik lyses ut i mars

Halselv – Sandelv – Møllnes (parsell 4 og 5)

– Kontrakt på 3 km veg i dagen startet opp

– Tilbudåpning på kontrakt for bygging av to tunneler og noe veg i dagen 5. februar

– Siste kontrakt på ca 3 km veg i dagen lyses ut november/ desember 2014


Storsandnes – Langnesbukt (parsell 1)

Oppstart 2015/2016

Totalt 4,8 km herav ca. 3400 m tunnel


Troms:

Skredsikring Nordnesfjellet (Troms)

5,8 km tunnel

Ca 100 m ny bru over Manndalselva

Ombygging av kryss og trafikksikkerhetstiltak i Manndalen

Kontrakter:

– Veg -og tunnelbygging -lyses ut sommeren 2014

– Manndalselva bru – lyses ut februar/ mars 2016

– Elektro og automasjon – lyses ut høst 2016

E6 Langslett - Sørkjosen (Troms)

4,7 km tunnel og 4,3 km veg i dagen

Kontrakter:

– Veg Sørkjosen og forskjæringer. Igangsatt

– Tunnelbygging – lyses ut mars/ april 2014

– Veg Langslett (2 km)

– lyses ut februar/ mars 2015

– Elektro og automasjon

– lyses ut høst 2015

E8 Riksgrensen - Skibotn (Troms)

Del I: Nytt kryss E6/ E8, ca. 6,9 km ny veg, ny bru – ca. 60 m

Kontrakter:

– Vegbygging. Igangsatt

– Bruarbeider. Tilbudsåpning 7.2.2014

Videreføring – del II:

Ny bru Olderelva

Utbedring Skibotn-Halsebakken

Utbedring/ omlegging Perskogen-Didnijok

Utførelse i perioden 2015-2019

Harstadpakken(Troms)

Oppstart avhengig av Stortingsproposisjon

Byggeperiode 2014-2019

Første tilbudsutlysing sommeren 2014 (kryss Kanebogen)

Tunnel muligens høsten 2014


Nordland:

Bypakke Bodø (Nordland)

Rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset

Oppstart avhengig av egen Stortingsprp

Kontrakter 1. fase:

–Bodøtunnelen inkl. vegarbeider: Lyses ut sommeren 2014

– Bodøelv-Thallekrysset: Lyses ut januar/februar 2016

– Elektroarbeider og automasjon: Lyses ut høst 2016

Vegpakke E6 Helgeland (Nordland)

Totalt 260 km lang strekning

65 km har tilfredsstillende standard

150 km skal utbedres eller bygges nytt

– 60 km Korgen - Bolna

– 15 km Brattås - Lien

– 75 km NT-grense-Korgen

45 km ikke med i pakken

Kostnad for pakken 5,06 mrd.kr (2013)

Herav bompenger 1,09 mrd.kr

Fremmes som 2(3) egne Stortingsprp


Møre og Romsdal:

Fv. 60 Ljøtunnelen og Røyrtunnelen, tilstøtende veger og

Rasvoll Nakkefonna (frist 25. februar)

E136 Tresfjordbrua, tilførselsveger (februar)

E136 Vågstrands-og Måndalstunnelen, elektroteknisk (februar)

E136 Hjelvika, støytiltak (april)

Nordøyvegen, bruprosjektering (mars-april)

E39 Stranda ferjekai (høst)

Ystenesbrua i Ørsta (februar)


Kommende kontrakter Sør-Trøndelag:

Fosenpakken

Fv. 715 (fv82) Leksvik grense- Olsøy, parsell 2 og Olsøysvingen i

Rissa (i løpet av 2014)

Fv. 715 Krinsvatn bru i Rissa (i løpet av året)

Fv. 714 Mæla bru i Åfjord (i løpet av året)

Fv. 717 Sund- Bradden, byggeplan (1. kvartal)

Fv. 717 Stadsbygd-Vemundstad, detaljregulering (3. kvartal)

Laksevegen

Fv. 714 Våvatnet (2. kvartal)

Fv. 714 Snilldalsæter- Berg (slutten av året)

E6 Elgeseter bru, rehabilitering (straks)

Brundalsforbindelsen delparsell 1

Byggeplan (vår) og anlegg (slutten av året)

E6 Rosten (februar)

E6 Okstad-Kroppan bru, støyskjerming (vår)

Fv. 714 Dolmsundet, massedeponi (høst)


Kommende kontrakter Nord-Trøndelag:

Bru- og ferjekaitiltak

Fv. 774 Hokstad ferjekai (i løpet av året)

Fv. 17 Bognbrua (februar)

Fv. 17 Årgård bru med tilstøtende veg (mars)

E14 Forra bru og tiltak på veg (høst)

Fv. 269 Byafossdammen bru (i løpet av året)

Fv. 536 Arnøybrua (i løpet av året)

Fv. 762 Midjobrua (i løpet av året)

Vegtiltak

Fv. 119 Lysåker-Korsbakken (mars)

Fv. 401 Strømhyllhøgda-Lauvhammersvingen (mars)

Fv. 543 Klungvik-Klungvikbrua (mars)

Fv. 759 Vallum - Hallem (mars)

Fv. 229 Lyngstad - Kjerknesvågen (september)

Fv. 160 Skjækeråsen-Sør-Vera (i løpet av året)

Fv. 325 Agle-Myrset (i løpet av året)

Fv. 491 Nerseteren-flomsikring

(i løpet av året)

Fv. 775/17/770/502 Gartland-Flerengstrand, fornying (i løpet av året)

Fjellsikring i Nord -Trøndelag (mars)

Prosjekter som ligger under Statens vegvesen Region Sør finner du her.