Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Her er hovedelementene i endringene i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og innleie fra bemanningsforetak

Stortinget vedtok 11. juni 2018 endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og innleie fra bemanningsforetak.

Arbeids- og sosialdepartementet har listet opp hovedelementene i endringene:

* En definisjon av hva fast ansettelse i arbeidsmiljøloven innebærer.
Den nye bestemmelsen presiserer at det med fast ansettelse menes at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

* En tydeliggjøring av plikten til informasjon om arbeidstid i arbeidsavtalen
Gjeldende bestemmelse stiller krav om at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstiden. Det vil nå bli tilføyd at dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

* En begrensning i adgangen til innleie fra bemanningsforetak
Innleie fra bemanningsforetak er i dag tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse (med noen unntak). Det er ikke vedtatt endringer i denne hovedregelen. Loven åpner i tillegg for en utvidet adgang til innleie basert på lokale avtaler. I virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie. Det er nå vedtatt en endring som innebærer at bare virksomheter bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven (dvs. fagforening som har minst 10 000 medlemmer) skal kunne inngå slik avtale.

Se endringsloven her: lov 22. juni 2018 nr. 46 om endringar i arbeidsmiljølova (fast og mellombels tilsetting og innleie frå bemanningsverksemd)

- Loven trer i kraft 1. januar 2019. For endringen i arbeidsmiljøloven om begrensning i adgangen til innleie er det i ikraftsettelsesvedtaket gitt en overgangsregel. Denne endringen blir gitt virkning først fra 1. juli 2019 når det gjelder konkrete innleieforhold som allerede eksisterer når loven trer i kraft. Overgangsregelen gjelder altså konkrete innleieforhold som allerede eksisterer ved ikrafttredelsen – for disse vil de nye reglene om adgangen til innleie først tre i kraft 1. juli 2019. Overgangsregelen vil også omfatte inngåtte avtaler om konkrete innleieforhold, det vil si der en konkret, navngitt arbeidstaker skal utføre bestemte arbeidsoppgaver i en konkret avtalt periode. Avtaler som ikke er konkrete om det enkelte oppdrag, arbeidstaker og så videre (for eksempel rammeavtaler), vil falle utenfor. Her vil de nye reglene gjelde på vanlig måte fra 1. januar 2019, melder departementet.