Heggedal skole og flerbrukshall

Picasa

Deler av den eksisterende bygningsmassen i kombinasjon med nye volumer har gitt Heggedal en «ny» 3-parallell grunnskole samt en ny flerbrukshall.

FAKTA

Sted: Heggedal
Prosjekttype:
Skole 1-7 og flerbrukshall
BTA:
11.000 kvm
Byggherre: Asker kommune
Kostnadsramme: 335 millioner kroner
Hovedentreprenør: Tronrud Bygg
Kontraktsum eks. mva. for Tronrud Bygg: 121 millioner kroner
Arkitektur: SG Arkitektur
LARK: Sundt & Thommassen
Prosjektledelse for kommunen og brannrådgiver: Roar Jørgensen AS v/ John Dæhli
Byggeledelse: ÅF Advansia
Rådgivere
: Teknisk prosjektering: Verkis Hf l Brannteknikk: Roar Jørgensen AS v/ Tore Bratvold
Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid og VA-anlegg: Skorve Anlegg l Riving: Øst-Riv l Oppmåling: Asker Oppmåling l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Skatepark: Betongpark l Isolasjon: Brødr. Sunde l Solskjerming: Celsius / Fram Persienne og Markise l Trapper og rekkverk: Brødrene Midthaug l Maler: Bygg og Mal l Stillas: Byggesystemer Oslo l Glassfasader: GlassTeam l Blikkenslager: Haukjem Blikkenslager l Gulvstøp: Hæhre Gulvstøp l Utomhus: Isachsen Grøntmiljø l Lås og beslag: Kaba MøllerUndall l Himlinger: Akustikk Innredning l Murer: Murercompaniet l Vinduer: NorDan l Idrettsgulv og utstyr: Killingmo & Tønsberg l Mobilkraner: Nordic Crane Øst l Lett-tak: Lett-Tak Systemer l Stålkonstruksjoner: Metacon Industrimek l Festemidler: Motek l Byggevarer: Monter Hønefoss l Spunting: Nordisk Fundamentering l Datagulv: Olaris l Trapper: Opplandske betongindustri l Elektro: Krøderen Elektro l Heis: Orona Norway l Grunnarbeid: Skorve Anlegg l Betongarbeider: Stenseth & RS l Byggeautomatikk: SD-Consult l Brannsikring: Oslo Brannsikring l Gulvbelegg: Oslo Tapet og Gulvbelegg l Avfallscontainere: Strømbergs Plast l Flis: Viking Entreprenør l Fuging: Øyan & Schie Fuging l Tømrer: Østerås Bygg l Takbelegg: Takmesteren Per Arne Haugen l Radonsperre: Isotak Bygg l Kjøkken og garderober: Harald Krogsæter og Miele

– Den gamle skolen har blitt utbygget og utvidet med ujevne mellomrom opp gjennom årene. Første delen var fra 1906, den siste utvidelsen var på begynnelsen av 2000-tallet. Utfordringen var å få til en utvidelse til en 3-parallell skole, når mange endringer over tid har resultert i et veldig uhensiktsmessig anlegg, forteller Kjetil Myrseth i SG Arkitektur, som har vært prosjekterende helt fra skisseprosjektet.

Forhold til eldre bygg
Debatten rundt hvilke bygninger som skulle beholdes gikk opp til fylkeskommunenivå, som av vernehensyn sterkt frarådet å rive en gammel lærer- og vaktmesterbolig fra 1921. – Å rive et bygg som ser ok ut, sitter langt inne, fordi man ofte tror det er penger å spare. Etter hvert som man begynte å bygge viste det seg av kvaliteten var så dårlig at det også måtte rives. Det er nå bare et bygg fra 60-tallet som gjenstår. Til gjengjeld fremstår dette utvendig nokså likt, men innvendig er det store endringer, sier Myrseth.

Skolens areal er totalt på 11.000 kvadratmeter. I arealet inngår flerbrukshallen med underliggende parkeringsetasje på 2.800 kvadratmeter. Tomta på nesten 19 dekar, er flat og ligger på et høydedrag, med skolegården vendt mot sør og utsikt til Gjellumvannet. Etter riving og nybygg er anlegget nå organisert med en sentral midtfløy med administrasjon og felles undervisningsrom, samt to sidefløyer for undervisningsarealene.

Byggeledelsen har vært ved ÅF Advansia AS, mens Verkis Hf har hatt prosjekt- og prosjekteringsledelse og teknisk prosjektering. Prosjektleder for kommunen har vært Roar Jørgensen AS. Hovedentreprenør for prosjektet, som har en kostnadsramme på 335 millioner kroner eks. mva., er Tronrud Bygg AS.

Mer arbeid enn forutsatt
– I begynnelsen så vi ikke de helt store utfordringene, men det har vært utfordringer med prosjekteringen, blant annet i forkant av grunnarbeidene. Det ble gjort noen grunnboringer, men ikke i stort nok omfang. Det måtte sprenges og kjøres bort mer fjell enn det var prosjektert. Også arbeidene med rehabilitering av eksisterende bygg har vært mer omfattende og tidkrevende enn forutsatt, sier Frode Økland, prosjektleder i Tronrud Bygg.

Bygg D – fra 1960 – ble altså beholdt, men gjennomgikk store forandringer. Det er ny fundamentering, ny bæring, alle gulv er pigget opp og det ble skåret ut dekker og satt inn en løfteplattform. Det er også skåret ut nye åpninger for garderober. De fleste vinduene og hele det tekniske anlegget er nytt.

Passivhus
17 energibrønner ned til 200 meter skal gjøre skolen selvforsynt i store deler av året med varme, der det også er kjøleretur. Det gir muligheten til vannbåren varme i alle gulv i gangsoner og i garderober, mens klasserom har radiatorløsninger. Alle nybygg har passivhusstandard.

– Bygg C skulle opprinnelig rehabiliteres. Men i prosessen fant man ut at det var både dårlig fundamentert og utført, så det ble revet. Bygg C hadde en mindre forsamlingssal fra 2008 på hjørnet. Det er nå pusset opp og lagt inn i prosjektet mot ny bygningsmasse i Bygg B, forklarer Økland.

– For betongarbeidenes del var det var det mye nivåforskjeller som skapte utfordringer. Det kunne være opptil en etasjes forskjeller, siden det enkelte steder var kjeller og andre steder ikke, sier anleggsleder Ragnar Øye.

Det ombygde bygg C og nybygget bygg B danner ryggen langs Skoleveien i nord. Terrengfall her i nord ga anledning til å legge en underetasje mot øst. Her er det plassert både undervisningsarealer og tekniske rom. Sør for Bygg D er det lagt et nytt volum, Bygg E, som kun er undervisningsarealer. Takløsningen på de nye volumene er buede limtrekonstruksjoner som er utført med Tronrud Byggs egne ansatte.

SFO holder til i det eksisterende Bygg A, som er pusset opp og har fått delvis nye tekniske anlegg og branntekniske forsterkninger.

Hall og p-kjeller
Flerbrukshallen ligger mot sør, og har en spilleflate for basket og volleyball, samt fire garderober med dusjanlegg. Under hallen er det en parkeringskjeller for 45 biler.

– Parkeringsanlegg på skoler kommer nok mer og mer. Tomtene er ofte begrenset i areal og det skal parkeres biler. Når en skal fordele lekearealer og skolebygg er det ofte takknemlig å flytte bilene under tak for å utnytte arealene på en best mulig måte. Det er ingen rimelig løsning, men allikevel hensiktsmessig siden hallen ligger i et skrått terreng sier Myrseth.

Ballplassen på Heggedal skole vil i løpet av våren få kunstgressdekke, mens det rundt lekeapparatene er store områder med gummidekke. På skolegården foran hovedinngangen er det plassert en nedgravd skaterampe i betong. Et friområde sørvest for ballplassen vil fra nå av inngå i skolens uteområder.

– Det har vært et omfattende arbeid med utomhusarbeidet, som omfatter et overvannsanlegg med fordrøyningsanlegg med 120 kummer rundt på tomta. I tillegg er det anlagt store støttemurer i larvikitt for å bygge opp nivåforskjellene opp til skolen som ligger høyt. Underveis er det også kommet arbeider tilknyttet trafikkløsninger med to vegkryss med innkjøringer til skoleområdet, forteller Økland.


Flere prosjekter