Haugenstua skole

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonProsjektleder Øyvind Øveraas i Betonmast har hatt 25 lærlinger innom Haugenstua skole. Byggeprosjektet var det første som fikk status som såkalt Vardeprosjekt – et bygg i offentlig regi som stiller krav til lærlinger i alle fag. Foto: Svanhild BlakstadFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Svanhild BlakstadFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Med nye Haugenstua skole har Betonmast Oslo og Undervisningsbygg fullført nok et skoleprosjekt med høy kvalitet og god miljøstandard.

Fakta

Sted: Oslo
Prosjekttype: Skolebygg
Kontraktssum eks mva:
207 millioner kroner
Bruttoareal: 8.550 kvm BTA
Byggherre:
Undervisningsbygg Oslo KF
Totalentreprenør: Betonmast Oslo
Byggeledelse: ÅF Advansia
Arkitekt: Romfarer arkitekter
LARK: Sweco
Rådgivere: RIB: Djerving l RIG: Grunnteknikk l RIBr: Fokus Råd-
givning l RIA: Brekke og Strand Akustikk l RIBFys: Asplan Viak l RIVA (utvendig): Sweco l RIV: COWI l RIE: Bjørn Jørgensen l Teknisk koordinator ITB: ED Prosjekt l Oppmåling: Geoplan 3D
Underentreprenører/leverandører: Natursteinsarbeider: Ellingard Naturstein l Prefab råbygg: Contiga l Ventilasjon: GK Inneklima l Rør: Assemblin l Elektro: Romerike Elektro l Automatikkstyring: Hoist l Heiser: Orona Norway l Takelementer: Ringsaker Takelementer l Grunnarbeider: Kaare Mortensen Oslo/Akershus l VA- og utomhusarbeider: Walan maskin l Peler: Seierstad Pelemaskiner l Betong- og tømrerarbeider: Betonmast Selvaagbygg l Murarbeider: Murmester Rolf Holm l Fuging: Norfug l Montering vinduer og dører: Dør og Vindusmontasje l Branntetting og -isolering: Byggimpuls l Stillas: Xervon l Isolering: Norsk Husisolering l Gulvavretting: Epoxy Betong Service l Amfistoler: Fora Form l Vinduer: Lian l Dører: Jeld-Wen l Ståldører: Robust l Lås og beslag: Lås og Prosjekt l Tekkearbeider og blikkenslager: Follo tak og vedlikehold l Anleggsgartner: Akershusgartneren l Rekkverk: GBS Produkter l Solavskjerming: Nerligruppen l Glassfasader: AluPoint l Innv. glassfasader: Metek Alumnium l Maler: Malermester Dema l Byggtapetsering: Ragnar Andersson l Systemhimling: Oslo Akershus Bygg og montasje l Parkett: Bo Andren l Fast inventar: Harald Krogsæther l Foldevegger: Trysil Byggprodukter l Antitagg på fasade: Sealtech

Storsatsningen på skole i hovedstaden fortsetter, og bare i 2016 investerer Oslo kommune 2,7 milliarder kroner i skolebygg. Dette inkluderer nybygg, rehabilitering, ombygging og kapasitetsutvidelse. Til årets skolestart innvier kommunen seks nye skoler, og en av dem er Haugenstua skole i Groruddalen. Det gamle skoleanlegget fra 1972 består av Haugenstua skole og Smedstua skole. På den 52 dekar store tomta er det nå oppført et nybygg i passivhusstandard, med et areal på 8.550 kvadratmeter BTA. I tillegg kommer et stort utomhusområde som etter planen skal ferdigstilles i løpet av høsten 2016. Det gamle skolebygget skal rives i løpet av sommerferien.

Vurderte rehabilitering
I 2012 ble det utredet om man kunne rehabilitere det gamle skoleanleg-get, men forprosjektet påviste at dette ville være teknisk komplisert og medføre store kostnader uten at man kunne oppnå den funksjonelle og tekniske standard som var målet. Derfor ble det besluttet å bygge nytt Skolen er bygget for 1-10 trinn og har plass til 900 elever og 115 ansatte. Det er Undervisningsbygg Oslo KF som er byggherre, mens Betonmast Oslo har vært totalentreprenør. Romfarer arkitekter har tegnet skolen, som ble igangsatt sommeren 2014. Etter to års byggetid står anlegget klart til overlevering 30. juni.

Prosjektet har blitt gjennomført uten bruk av midlertidige skolearealer. Eksisterende idrettshall er beholdt og er koblet sammen med nybygget med et mellombygg.

Grunnarbeider
Prosjektleder Øyvind Øveraas i Betonmast Oslo har loset prosjektet vel i havn og kan fortelle at grunnarbeidene forløp greit, dog med noen utfordringer:

– Det var mye bløt leire på tomta, men relativt kort til fjell. Leiren gjorde at vi ikke kunne infiltrere i grunnen, og måtte dermed bygge fordrøyningsmagasiner og et lukket avvanningssystem. Dette medførte en god del ekstraarbeid, sier Øveraas.

Bygget er fundamentert til fjell med en peleløsning. Det er støpte grunnmurer og gulv, mens resten av bygget er i prefabrikert betong.

– Vi fikk en rask og fin byggestart med mye godt vær den første høsten. Vi ble tidlig ferdig med fundamentering og betongarbeider, før snøen kom. Derfor kunne vi jobbe med råbygget utover vinteren og kom tidlig under tak. Den gode starten har hatt alt å si for videre fremdrift, og vi hadde et tørt og fint bygg i hele byggeperioden, sier Øveraas.

Han peker også på at den prefabrikerte takløsningen gjorde at bygget ble tidlig tett og at det har vært en suksessfaktor. I tillegg har Betonmasts egne håndverkere bidratt til at dette prosjektet har gått på skinner.

– Vi har brukt våre egne fagfolk, som er spesielt gode på betong og tømring. Det bidro utvilsomt til at vi fikk tett bygg tidlig. Det gikk ekstremt fort å få opp yttervegger og vinduer. Vi delte bygget i to, slik at prefableverandøren gjorde ferdig den ene halvparten, og tømrerne kom tidlig i gang på den andre delen. Dermed fikk vi til en veldig rasjonell drift, uten altfor mye folk, sier prosjektlederen.

Konstruksjon, tak og fasader
Skolen er oppført med bærende konstruksjoner av stål og hulldekkeelementer. Fasadene er utført i ikke-bærende bindingsverk og forblendet med tegl. Taket på de to hovedfløyene er valmtak med fall på 15 grader, og ventilasjonsrom er lagt i loftsvolumet uten takoppbygg. De prefabrikerte takelementene kom ferdig tekket.

– Vi synes det er lagt inn mange flotte kvaliteter i bygget, med blant annet tegl på fasaden og utstrakt bruk av naturstein og eik innvendig. Det er på sin plass å rose byggherren for at man har valgt å tenke langsiktig når det gjelder materialvalg. Dette er et bygg som skal vare lenge, og vi opplever at vi har levert et bygg med høy kvalitet, sier Øveraas.

Han opplyser at det ut fra et miljøaspekt er benyttet lavkarbonbetong, både på grunnmurer og i prefabikerte elementer.

Komplekse tekniske anlegg
Bygget varmes opp ved hjelp av en varmepumpe som henter energi fra en brønnpark. Det er boret et tyvetalls brønner 250-300 meter ned i fjellet. Dette reverseres om sommeren og bidrar til å kjøle ned bygget.

– Både Haugenstua og andre skoler vi bygger har svært komplekse tekniske anlegg hvor ventilasjon, varme og luftkvalitet blir sentralstyrt. Undervisningsbygg har svært strenge krav til inneklima, så her har vi fått bryne oss skikkelig. Vi har brukt tre måneder på testing av systemene, men nå ser det ut til at alt fungerer og er løst på en bra måte, sier Øveraas.

Entreprenøren har leid inn en egen ITB-koordinator som har sørget for tverrfaglig koordinering og kvalitetssikring av de tekniske installasjonene innen ventilasjon, rør, elektro, brann etc.

– Som totalentreprenør er det vårt ansvar at alt av tekniske installasjoner blir riktig. Vi har fortsatt ansvaret for anlegget et år etter overtagelse, derfor er vi også tjent med at det fungerer slik det skal, sier prosjektlederen.

Kompakt anlegg
Romfarer arkitekter har tegnet skoleanlegget som består av to kompakte bygningskropper: En nordfløy i tre etasjer, som rommer mellomtrinn, ungdomstrinn, spesialutstyrte arealer og allrom. Sørfløyen i to etasjer rommer småskoletrinnet samt administrasjon og personalarealer. Disse er knyttet sammen med et transparent mellombygg i to etasjer som rommer hovedinngang og bibliotek.

– Den nye skolebygningen og den eksisterende idrettshallen fremstår som et samlet bygningsanlegg, sier sivilarkitekt Stein Høglund.

Hvert klassetrinn har sitt eget hjemmeområde, og atkomster til disse er desentralisert og lagt fra uteområder som utformes for de forskjellige aldergruppene. Løsningen gir en tilknytning til eksisterende idrettshall og har gjort at gamle Haugenstua skole kunne være i bruk hele byggetida.

«Lærlingfabrikken»
Hele 25 lærlinger har vært innom prosjektet på Haugenstua, som har fått tilnavnet «lærlingfabrikken». Dette var det første byggeprosjektet som fikk status som såkalt Vardeprosjekt – et bygg i offentlig regi som stiller krav om lærlinger i alle fag.

– Vi har hatt seks egne lærlinger fra Betonmast og 19 fra underentreprenører. Totalt har mellom 12-14 håndverkere tatt fagprøve i tømring, muring eller steinlegging mens de har jobbet på Haugenstua-prosjektet, og det er vi stolte av, sier Øveraas.

– Med så mange lærlinger på ett prosjekt ser vi at det er mulig å få til et skikkelig læringsmiljø. For oss har det vært flott anledning å lære dem ting på tvers av sine egne fag. Vi ønsker at lærlingene skal utdannes til å bli entreprenører, slik at de også får forståelse for håndverkeren som skal overta etter dem selv. Det er slike folk vi har bruk for. Vi føler at dette prosjektet i så måte var en stor suksess, sier Øveraas.

HMS
– På det meste har vi hatt 100 håndverkere samtidig på byggeplassen, men vi har unngått skader med fravær i perioden. Noen mindre kutt i finger og småting har det vært, men alt i alt har det vært et veldig høyt HMS-fokus, sier Øveraas.

Gamle Haugenstua skole, som ligger like inntil byggeplassen, har vært i full drift i hele byggeperioden. Dette har også påvirket HMS-arbeidet og ble helt fra starten innarbeidet i alle planer. En egen HMS-leder har sørget for å følge opp dette arbeidet i hele byggeperioden.

– Sikkerhetsnivået mot skolen har vært veldig høyt. Det er gjort en rekke tiltak, blant annet ble det avtalt kjøretider med transportørene, slik at det ikke skulle være varelevering og massetransport i forbindelse med skolestart og –slutt, avslutter han.

Godt fornøyd med resultatet
Undervisningsbygg på sin side er særdeles godt fornøyd med det resultatet totalentreprenøren har levert.

– Bygningsmessig holder nye Haugenstua skole høy kvalitet. Samtidig har Betonmast også god kontroll på den omfattende tekniske leveransen. Entreprenøren har forstått viktigheten av å utføre oppgaven riktig første gang, selv om det krever ekstra fokus på prosjektering. Dette gir økt lønnsomhet for entreprenøren, og høy tillit fra byggherren, sier prosjektleder Jan-Fredrik Gulseth i Undervisningsbygg.


Flere prosjekter