Daglig leder Andreas Andenæs i Christie & Opsahl (t.v), er blant bransjeaktørene som har bidratt i forskningsprosjektet. Her sammen med prosjektleder Geir Vegsund og senior advisor Bjørn Gjerde i Converto.

Daglig leder Andreas Andenæs i Christie & Opsahl (t.v), er blant bransjeaktørene som har bidratt i forskningsprosjektet. Her sammen med prosjektleder Geir Vegsund og senior advisor Bjørn Gjerde i Converto. 

Foto: Converto.

Har sett på årsakene til svak lønnsomhet i byggeprosjekter – dette er idealprosjektet

Converto har den siste tiden ledet et prosjekt for å kartlegge årsakene til den svake lønnsomheten i byggeprosjekter. Nå er resultatene klare.

Rådgivnings- og forvaltningsselskapet Converto i Ålesund har sammen med SINTEF ferdigstilt prosjektet «Nye forretningsmodeller for bygg- og anleggsprosjekter», opplyser Converto i en pressemelding.

Ifølge prosjektleder Geir Vegsund og senior advisor/partner Bjørn Gjerde i Converto, har tett involvering fra sentrale bransjeaktører i Møre og Romsdal innen totalentreprise, prosjektering, grunnarbeid, betong, elektro og VVS, sørget for en god forankring av prosjektet innad i bransjen.

Viktige kartleggingsfunn

I rapporten peker Converto på at prosjekteringsfasen fremstår som avgjørende for prosjektresultatet, men blir svært ofte ofret for lite tid og ressurser. Dårlig kravspesifikasjon og mangelfullt tegningsunderlag er et gjennomgående problem, likeså at underentreprenører involveres for sent i prosessen, skriver selskapet i meldingen.

– Dette trekkes frem som et hyppig problem hos bedriftene vi har snakket med. I denne sammenheng er byggherrerollen viktig, men utøves ulikt og vies ofte for lite oppmerksomhet, sier Vegsund.

Dårlig samhandling

Vegsund og Gjerde mener samhandlingen mellom de ulike aktørene ofte er for dårlig, blant annet med profesjonsmotsetninger mellom prosjekterende og utførende ledd.

– Et annet poeng som trekkes frem er at for tidlig oppstart og tidspress svekker gjennomføringen. Prosjektledelse har avgjørende betydning, men varierende kvalitet på denne er også i mange tilfeller med på å svekke byggeprosjektene, sier Vegsund og Gjerde.

Manglende tillitt

En annen, og viktig, utfordring for å skape gode resultater er manglende tillit og respekt mellom partene, hvor det etter dagens forretningsmodeller ofte blir suboptimalisering og gnisninger underveis, mens det på den annen side viser at parter som kjenner hverandre godt fra før skaper bedre flyt og reduserer usikkerhet og risiko i prosjektet, skriver Converto i meldingen.

Incentiver

Ifølge prosjektrapporten har totalentrepriser, som den dominerende kontraktsformen, klare begrensninger i komplekse prosjekter.

– Samtidig ser vi at ingen kontraktsformer har incentiver som stimulerer til kollektiv innsats, lavere totalkostnad og resultatdeling, noe som er uheldig for sluttresultatet, skriver Converto.

Rapporten fastslår at rådgivere og underentreprenører mangler incentiver for å sikre bedre løsninger, og da ender det ofte med innbyrdes «verdikapring» i stedet for god samhandling og verdiskaping, for å optimalisere prosjektresultatet.

Idealprosjekt

I lys av disse funn skisserer rapporten flere konkrete tiltak for å bedre prosjektresultatet, eksemplifisert gjennom hva et «idealprosjekt» bør ha:

– En byggherre som bruker ressurser i en tidlig fase, for å motvirke at dårlige kravspesifikasjoner påvirker hele byggeprosessen

– Involvering av alle nøkkelaktører i tidlig fase og etablering av en tverrfaglig gruppe, slik at tegningsunderlaget blir bedre og raskere tilgjengelig for alle

– Arkitekter og konsulenter med vilje til å investere egne ressurser i innledende fase, for å unngå tvil rundt ulike kravspesifikasjoner

– Integrert prosjektleveranse (varianter av samspillskontrakter) basert på resultatdeling og åpen bok-prinsippet, siden godt samarbeid underveis kan gi lavere totalkostnad

– En vesentlig større andel av ressursbruken bør brukes på prosjekteringsfasen, med tidlig involvering av sentrale aktører.

Prosjekteringsfasen avgjørende

– Vellykkede og sammenlignbare byggeprosjekter basert på integrerte prosjektleveranser fra blant annet Finland, viser at det der brukes vesentlig mer ressurser på klargjøring. Så mye som 35-45 prosent av tiden går med til forberedelse og planlegging. Dette underbygger at prosjekteringsfasen er avgjørende for prosjektresultatet, uten at dette i tilstrekkelig grad ser ut til å gjenspeile seg i norske byggeprosjekter, sier Vegsund og Gjerde.

Incentivbaserte kontraktsformer

– Incentivbaserte kontrakter er i svært liten grad benyttet i Norge. Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor, avslutter prosjektleder Geir Vegsund.