Mange av de involverte fra prosjektet deltok på åpningen fredag.orsgrunnsordfører Robin Kåss og varaordfører i Bamble, Heidi Therese Herum klipper snora for Nye Veiers første ferdigstilte prosjekt. Nye Veier-direktør Ingrid Dahl Hovland hjelper gladelig til.orsgrunnsordfører Robin Kåss og varaordfører i Bamble, Heidi Therese Herum klipper snora for Nye Veiers første ferdigstilte prosjekt. Nye Veier-direktør Ingrid Dahl Hovland hjelper gladelig til.Det var Anja Dohme som ble den første bilisten til å kjøre gjennom den nye veien.Ingrid Dhl HovlandMagne RamloRuth Gunlaug HaugJan Lima og Jonny Madsen i BetonmastHæhre.Statens vegvesen overtar veien fra Nye Veier.Grenland Veteranvognklubb stilte med kjøretøy på åpningen.Jonny Madsen i BetonmastHæhre.

Har satt trafikk på E18-tunnelene Kjørholt og Bamble - Nye Veiers første prosjekt åpnet

Fredag ble det satt trafikk på E18-tunnelene Kjørholt og Bamble, og dermed er Nye Veiers første prosjekt offisielt åpnet.

Nøyaktig klokken 14.00 fredag ettermiddag ble bommene åpnet og de første trafikantene kunne kjøre gjennom de oppgraderte tunnelene – og igjen ta Grenlandbrua i bruk på E18. Dermed slipper trafikantene å benytte omkjøringsveien som har vært i bruk i anleggsperioden – og man får en bedre trafikkflyt gjennom området. Det var Anja Dohme som ble den første bilisten til å kjøre gjennom den nye veien.

Prosjektet har bestått av både rehabilitering av Kjørholt og Bamble tunneler og sprengning av nye parallelle tunnelløp. Anleggsarbeidene har pågått over to somre.

Tilfeldighetene ville ha det til at Nye Veiers første prosjektåpning falt på samme dag som initiativtaker til opprettelsen av selskapet, Ketil Solvik-Olsen, gikk av som samferdselsminister.

– Krevende prosjekt
– Det er selvsagt tilfredsstillende å kunne åpne vår første veistrekning. Det har hele veien vært god fremdrift i et krevende prosjekt, men vi har holdt tidsfristen og ser nå frem til å fortsette arbeidet med ny E18 også fremover. Det er gjort en stor jobb på kort tid, med god planlegging og solid gjennomføring, sier adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS til Byggeindustrien.

I sin tale på åpningsseremonien ønsket hun å takke tålmodige trafikanter i anleggsperioden.

– Både trafikantene og nærmiljøet har vært tålmodige, og vi er nå glade for at de nå kan ta bruk E18 igjen. Vi har også hatt et godt samarbeid med Statens vegvesen, og ikke minst BetonmastHæhre og deres samarbeidspartnere, legger Hovland til.

Hun peker på at prosjektet har vært komplisert både teknisk og med tanke på logistikk.

– Vi er glade for at alt har gått som planlagt. Det er viktig for oss å forsikre omgivelsene om at våre prosjekter går etter planene og innen avtalte kostnadsrammer, sier Hovland.

For å holde tidsfristen, har det pågått tunnelarbeider i hele sommer. De siste ukene før gjenåpningen har det pågått testing av styrings- og sikringssystemer i samarbeid med Vegtrafikksentralen.

To nye tunnelløp
Nye Veier har gjennom dette tunnelprosjektet vektlagt å fornye og forbedre arbeidsprosessene blant annet ved å gjennomføre rehabilitering og sprengning av nye tunnelløp samtidig. Det at tunnelprosjektet nå er fullført er viktig med tanke på sammenhengende utbyggingen av ny E18 gjennom Telemark og videre sørover.

Det var Porsgrunnsordfører Robin Kåss og varaordfører i Bamble, Heidi Therese Herum, som fikk æren av å åpne de nye tunnelene – godt hjulpet av Ingrid Dahl Hovland, prosjektdirektør Magne Ramlo og utbyggingssjef Ruth Gunlaug Haug i Nye Veier.

– Gode tilbakemeldinger
– Vi har fått gode tilbakemeldinger på prosjektet som er gjennomført. De involverte partene har jobbet hardt. Det er ikke mulig å bygge ut nye veier uten at det oppstår ulemper for brukerne - men vi har forsøkt å gjøre ulempene så små som mulig. Gjenåpningen av tunnelene er nok til glede for tålmodige trafikanter, berørte naboer og næringsdrivende i nærområdene. Nå skåner vi trafikantene for unødvendige belastninger i forbindelse med framtidig utbygging, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør for Nye Veier sitt E18-utbyggingsområde som strekker seg fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder.

Strekningen E18 Kjørholt og Bamble ble skilt ut som en egen reguleringsplan inn under strekningen E18 Langangen-Rugtvedt.

– Gjennom rask og effektiv saksbehandling og vedtak om reguleringsplan, har både Porsgrunn og Bamble kommuner gjort det mulig å få til dette prosjektet, sier han.

Han understreker at det også har vært god samhandling mellom entreprenør, Nye Veier og Statens vegvesen.

– Dette har vært helt avgjørende for å få til planlegging og gjennomføring, sier han.

Lagrer masser hos Norcem
I prosjektet har det vært mulig å få til kortreist og effektiv transport og logistikk av sprengstein ut av anlegget rett til bruddet i Norcem i egen transporttunnel. Her er steinen lagret og kan brukes i en senere del av prosjektet. Dette gir en miljømessig gevinst både med CO-avtrykk, redusert transport og økt sikkerhet på offentlig vei. Utsprengte tunneler står som rømningsvei og gir økt sikkerhet i eksisterende tunnel. Trafikantene blir spart for framtidig stengning for hver salve slik man måtte gjort dersom det skulle sprenges etterpå.

– Vi fikk på plass en god avtale med Norcem. I tillegg har vi klart å få til 80 prosent gjenbruk av gammel frostsikting i tunnelene, som også bidra positivt i klimaregnskapet, sier Ingrid Dahl Hovland.

Totalt er det tatt ut 360.000 kubikkmeter masser i prosjektet.

I sin tale under åpningsseremonien ønsket Ramlo også takke Norcem for bedres bidrag i prosjektet.

– Vi fikk på plass en god avtale om lagring av masser på deres områder. Dette har spart prosjektet for mye CO2-ustlsipp, påpeker Ramlo – som også benyttet anledningen med å takke BetonmastHæhre for en fantastisk innsats.

– God dialog
Utbyggingssjef Ruth Gunlaug Haug har fulgt prosjektet hele veien – og har lagt ned et utall arbeidstimer i løpet av anleggsperioden.

– Gjennom hele prosjektet har det vært god dialog med involverte parter for å sikre effektiv fremdrift. Dette samarbeidet er viktig ikke minst for å minimalisere belastningen på eksisterende vei ved transport av masser, sier Haug.

– Vi har hatt et meget godt samarbeid underveis med både Statens vegvesen og BetonmastHæhre og deres leverandører og underentreprenører. Det har vært god stemning på prosjektet – selv om det også har vært en hektisk anleggsperiode med en travel innspurt hvor vi kom i mål til avtalt tid og med god kvalitet. Det må ha vært bortimot norgesrekord i effektiv anleggsdrift, mener Haug.

Hun er meget tilfreds med at de gjennom kontrakten fikk mulighet til å velge entreprenør ikke kun på bakgrunn av pris.

– Pris talte 60 prosjekt i tildelingskriteriene. BetonmastHæhre leverte ikke det laveste tilbudet, men samlet sett det beste tilbudet, og vi har fått et meget bra prosjekt med gode gjennomføringsløsninger, legger Haug til.

Hun skrytte av entreprenøren, og dro spesielt frem Jonny Madsen og Jan Lima i BetonmastHæhre.

– Dette er en stor og viktig dag. Det er mange på prosjektet som har jobbet hardt i det siste – og vi har fått være med på et bra prosjekt. Det har vært en stor og vanskelig jobb, men vi kom i mål på en god måte, sier prosjektleder Jonny Madsen i BetonmastHæhre.

BetonmastHæhres kontrakt var på cirka 620 millioner kroner.

Denne jobben er gjort
Prosjekt E18 Kjørholt og Bamble tunneler omfatter oppgradering av to eksisterende tunneler på henholdsvis 2,2 kilometer og 765 meter. Prosjektet inkluderer også sprengning av nye parallelle tunnelløp.

* Kjørholttunnelen: Eksisterende tunnel er 2.219 meter lang, og har en ÅDT (årsdøgntrafikk) på ca. 14.000. Arbeidene omfatter strossing av nye havarilommer, sprenging for to fjellrom til nye tekniske rom inne i tunnelen og sprengning av nye tverrslag inn til nytt løp. Det er også utført full bergsikring i hele tunnelen i form av full utstøping bak elementer og sprøytebetonghvelv på deler av tunnelen. Resterende tunnel skal utføres med tradisjonell bergsikring med bolter og sprøytebetong.

* Bambletunnelen: Den eksisterende tunnelen er 765 meter lang med en ÅDT (årsdøgntrafikk) på ca. 14.000. Arbeidene omfatter strossing av nye havarilommer, sprenging for et fjellrom til nytt teknisk rom inne i tunnelen, og sprengning av nye tverrslag inn til nytt løp. Det er også utført full bergsikring i hele tunnelen i form av tradisjonell bergsikring med bolter og sprøytebetong.

* Nytt tunnelløp parallelt med eksisterende tunnel skal sprenges og permanentsikres. Noe sprengning i dagen.