Har lyst ut to anbud for ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv

Statens vegvesen har nå lyst ut anbudskonkurranser for de to delparsellene i prosjektet, E6 Fjerdingen-Grøndalselv og E6 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veier.

Den største entreprisen er E6 Fjerdingen-Grøndalselv, som dekker cirka 11 kilometer av dagens vei. Konkurransen er lyst ut som en totalentreprise med konkurransepreget dialog, og kontrakten omfatter både planlegging og utarbeidelse av reguleringsplan, prosjektering og bygging av en ny to felts vei.

Prosjekt etter «Helgelandsmodellen»
- Det er allerede vedtatt en reguleringsplan for prosjektet der den nye vegen hovedsakelig går langs dagens trasé. Men for å sikre at planen er så god som mulig, både med tanke på kvalitet og kostnadseffektivitet, ønsker Statens vegvesen å involvere entreprenørene i en prosess med å vurdere justeringer av traseen, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

- Vi har valgt å gjøre det slik etter de positive erfaringene som ble gjort i vegprosjektet E6 Helgeland nord, der innspill fra entreprenør om endring av veglinje og et tett samarbeid mellom Vegvesenet, entreprenør og kommunen førte til et bedre prosjekt enn det som opprinnelig var lagt til grunn. I vår kontrakt vil entreprenørene bli invitert til å komme med innspill på hvordan reguleringsplanen kan forbedres allerede i tilbudskonkurransen. Optimaliseringen av prosjektet starter i dialogfasen før vi inngår kontrakt og gjennom hele byggetiden. Denne måten å utvikle prosjektet på gir oss mulighet til å dra nytte av entreprenørenes kompetanse og erfaring slik at vi kan ta de valgene som er mest gunstige for strekningen, sier Harald Johnsen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Anskaffelsen vil bli gjennomført med konkurransepreget dialog og forutgående prekvalifisering.

Fristen for å melde interesse for å delta i anbudskonkurransen er mandag 10. august.

Vegvesenet vil bruke tiden fram til begynnelsen av september med å vurdere selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner. Gjennom prekvalifiseringen vil tre leverandører bli invitert til å delta i den neste fasen med konkurransepreget dialog. I denne fasen vil utvikling av den enkelte tilbyders linjevalg for prosjektet bearbeides videre i dialog mellom partene. I denne fasen planlegges det også å involvere andre fagmyndigheter og Grong kommune.

Etter avsluttet dialog mellom den enkelte tilbyder og Statens vegvesen leverer entreprenørene inn et endelig tilbud på sitt løsningsvalg. Tilbudsfristen blir planlagt til januar/februar 2021, med påfølgende kontraktsinngåelse i mars 2021.

Det er deretter satt av omlag ett år til reguleringsplanlegging av den nye traseen. På grunn av dette er det forventet at byggestart tidligst vil skje våren 2022.

- Det kan også vise seg at dagens reguleringsplan er den beste og mest gjennomførbare løsningen. Skulle det bli resultatet, kan det bety at byggestart kan skje allerede i 2021, sier Johnsen.

Anbudskonkurranse for E6 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veier
Det er også lyst ut anbudskonkurranse for bygging av ny bru over Fjerdingelva og ny kulvert over elva Litlåa, samt oppgradering av tilstøtende vei. Strekningen er på til sammen ca. 900 meter, og delprosjektet er lyst ut som en egen utførelsesentreprise (enhetspriskontrakt).

Siden veien over Fjerdingelva og elva Litlåa er spesielt utfordrende med tanke på framkommelighet og trafikksikkerhet, starter man på utbedringen av denne parsellen først.

- Det er også viktig for oss at denne mindre kontrakten kommer ut i markedet og får byggestart så fort som mulig, slik at vi kan fortsette å bidra til å holde hjulene i gang i en krevende tid for bygg- og anleggsbransjen, sier Johnsen.

Byggestart vil trolig bli i november i år, og byggetiden for E6 Fjerdingelvbrua er beregnet til ca. ett år. Det blir også lagt opp til en periode med sluttrydding våren 2022.

Denne anskaffelsen vil bli gjennomført med prekvalifisering, der minst tre og inntil fire entreprenører vil bli invitert til å gi tilbud.

- I utgangspunktet skal det også avholdes forhandlinger før levering av siste tilbud, men siden dette er en forholdsvis liten på kontrakt vil vi i dette tilfellet vurdere å akseptere det første tilbudet og ikke bruke tid på en forhandlingsrunde, sier Johnsen.

Fristen for å melde interesse for å delta i anbudskonkurransen for E6 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veger er 23. juli.

Skal bygge ny bru og kulvert

Kontrakten omfatter bygging av ny bjelkebru over Fjerdingelva på cirka 55 meter, samt ny kulvert over Litlåa på cirka 18 meter.

Den gamle brua og eksisterende kulvert skal også rives og fjernes.