Illustrasjonsfoto: Forsvarsbygg
Illustrasjonsfoto: Forsvarsbygg

Har inngått kontrakter for fornyelse av rullebanen på Ørland flystasjon

Forsvarsbygg har inngått tre kontrakter med henholdsvis Johs. J. Syltern AS, Veidekke Industri AS og Bravida Norge AS for fornyelse av rullebanen på Ørland flystasjon. Kontraktene har en samlet verdi på 362 millioner kroner.

– Behovene prosjektet skal dekke er både nasjonale og NATO-behov, og er delfinansiert gjennom NATOs investeringsprogram. Prosjektet har en økonomisk styringsramme på 703 millioner kroner, heter det i en melding fra Forsvarsbygg.

Forberedende arbeider starter i begynnelsen av august. Fra og med 7. september stenges rullebanen, og vil forbli stengt i om lag ett år. Flystasjonens taksebane vil fungere som rullebane i mellomtiden.

– Den sivile flyruten på Ørland er planlagt opprettholdt i hele anleggsperioden, skriver Forsvarsbygg.

Prosjektets omfang kan deles i følgende hovedaktiviteter:
• Fjerning og reetablering av all asfalt på den gamle delen av rullebanen
• Utvidelse av eksisterende skuldre langs rullebanen fra 5 meter til 7,5 meter
• Etablere tilstrekkelig og dokumenterbar bæreevne i de deler av rullebanens sikkerhetsområde som har krav til bæreevne. Terrengarrondering av øvrig nærliggende grøntarealer.
• Re-sertifisere rullebanen iht. krav fra EUs byrå for flysikkerhet (EASA) og militære krav.

Prosjektets entrepriser:
Anleggsentreprise, entreprenør: Johs. J. Syltern AS
Alle grunnarbeider inkluder fjerning av asfalt, utvidelse av skuldre, etablering av sikkerhetsområde. Tilhørende arbeider med betongdekker, VA-anlegg og føringsveier elektro.

Hovedpunkter anleggsarbeider:
• Grunnarbeider ifm. renovering av rullebanen
• Masseflytting internt på anlegget
• Levering av sprengtstein, grus, pukk
• Opparbeidelse av grøntareal langs rullebanen
• Drens- og overvannsanlegg
• Supplering av betongdekker på rullebane/taksebaner
• Trekkerør og -kummer for el-kabler
• Fundamenter for flyplasskilt
Kontraktssum: 193 millioner kroner (inkl. mva.)

Asfaltentreprise, entreprenør: Veidekke Industri AS
All ny asfalt på renovert rullebane inkludert skuldre og tilhørende flater.
Kontraktssum: 158 millioner kroner (inkl. mva.)

Elektroentreprise, entreprenør: Bravida Norge AS
All demontering, lagring og remontering av dagens banebelysning. Montering av nye armaturer og skilt etter renovering. Idriftsetting av all rullebanebelysning etter utførelse.
Kontraktssum: 11 millioner kroner (inkl. mva.)