Bør tilknytningsplikten til fjernvarme endres eller fjernes?

Har du meninger om endring eller fjerning av tilknytningsplikten til fjernvarme?

Da vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet høre fra deg innen 11. mars.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Thema Consulting Group i samarbeid med Norsk Energi laget en rapport om konsekvenser av å endre eller fjerne tilknytningsplikten til fjernvarme.

Rapporten utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget om regelverket for fjernvarme, og inneholder ikke konkrete forslag til regelendringer. Departementet ønsker synspunkter, og tar imot innspill på rapporten fram til 11. mars 2016, melder departementet på sin internettside.

Departementet skriver:

«Fjernvarme har vokst betydelig de siste 20 årene og produserer i dag om lag 5,3 TWh energi per år. Framover vil det trolig bli lavere oppvarmingsbehov i nye bygg, som følge av nye energikrav og mildere vintre. Det er også forventet kraftoverskudd, som gir lavere strømpris og reduserer lønnsomheten av å velge fjernvarme. Fra utbyggerhold blir tilknytningsplikten trukket fram som kostnadsdrivende for boligbyggingen.

Dersom tilknytningsplikten fjernes vil fjernvarmeutbyggingen bli betydelig mindre omfattende enn den ellers ville ha blitt. Redusert utbygging av fjernvarme vil ha liten betydning for tilgang til energi i bygg og oppnåelse av mål for klimagassutslipp. Det er ikke gitt hvordan kostnadene for energiløsninger, og dermed byggekostnadene, vil påvirkes. Forfatterne viser til at ved å fase ut tilknytningsplikten over en lenger periode, vil konsekvensene begrenses. I rapporten vurderes også alternative innretninger av dagens regelverk. Mange av de samme virkningene som ved en fjerning av tilknytningsplikten, kan oppnås ved å endre dagens regelverk.»

I rapporten står det at sett fra et kundeperspektiv vil fjerning av tilknytningsplikten gi økt handlefrihet til å velge energiløsninger.

Det har to hovedeffekter:

- Kundene kan få lavere energikostnader ved at de slipper å knytte seg til fjernvarmenettet dersom de har tilgang på billigere alternativer eller har et begrenset oppvarmingsbehov.

- For kunder som er opptatt av energi-/miljøsertifiseringer kan det være vanskelig i praksis å oppnå ønsket sertifisering utelukkende med bruk av fjernvarme, med forbehold om at planlagte endringer i Energimerkeordningen endrer dette bildet.

Thema Consulting Group skriver at bortfall av tilknytningsplikten og økt handlefrihet vil gjøre at utbygger står friere til selv å velge løsning. Kundene kan også oppleve ulemper ved at tilknytningsplikten bortfaller. Tilbudet av fjernvarme kan bli borte i noen områder, noe som gir redusert valgfrihet og dyrere løsninger dersom fjernvarme i utgangspunktet ville ha vært det billigste alternativet.

I rapporten konkluderes det med at mindre utbygging av fjernvarme har begrenset betydning for oppnåelse av energi- og miljømål

«Samlet sett er det vår vurdering at en fjerning av tilknytningsplikten vil gi redusert utbygging av fjernvarme, selv om konsekvensene kan dempes dersom plikten fases ut over en lengre periode. Det kan gi svekket lønnsomhet for det enkelte fjernvarmeselskap, men kan også gi kundene økt handlefrihet.»