Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Har brukt 150 millioner på å bedre brannsikkerheten

Beboere i kommunale boliger har høyere risiko for brann enn befolkningen for øvrig. Boligbygg har derfor investert betydelig i forebyggende brannsikkerhet de siste årene.

Fra 2014-2017 er det gjennomført brannsikringstiltak for nesten 150 millioner kroner i de kommunale boligene i Oslo. 

- Satsningen innebærer at 166 bygg nå har heldekkende brannvarslingsanlegg, 107 av disse er igjen direkte koblet opp mot Brann- og redningsetaten. 63 av boligeiendommene er i tillegg sikret med sprinkleranlegg som skal sørge for at en eventuell brann slukkes i rommet der den oppstår, og hindre at den sprer seg og blir til en større brann, heter det i en melding fra Boligbygg.

Bakgrunnen for økt satsning på brannsikkerhet de siste årene er blant annet rapporten «Trygg hjemme» (NOU, 2012), som pekte på sammenfallet mellom de mest utsatte gruppene for brann, og Boligbyggs leietakere. I august samme år opplevde Boligbygg en storbrann i Hagegata 29 på Tøyen.

- Heldigvis var det ingen beboere som omkom eller ble alvorlig skadet. Men brannen viste at svært mange beboere måtte hjelpes ut og at redningen derfor tok lang tid, skriver Boligbygg.

Minst ett bygg i hver bydel
Det systematiske brannsikringsarbeidet i kommunens boligeiendommer ble intensivert fra 2013/2014. Foretaket har fått øremerkede tilleggsbevilgninger fra byrådet til brannsikring, og har i tillegg investert betydelig i brannsikkerhet.

I dag har alle bydeler minst ett eller flere bygg med heis som er brannsikret med automatisk varsling og slokkeanlegg, og som dermed egner seg for beboere som kan ha utfordringer med å rømme fra en brann på egen hånd.

- Våre beboere er ekstra utsatt for brann, og mange kan ha problemer med å redde seg selv ut av en brennende bygning. Det vil fortsatt kunne oppstå branner, men brannskiller mellom boenheter, alarmanlegg og sprinkling motvirker at brannen skal spre seg, sier Odd Dagfinn Øien, koordinator for brann- og HMS-arbeid i Boligbyggs drifts- og vedlikeholdsseksjon.

Fra Boligbyggs lokaler har han og kollegaene oversikt over varslingssystemet i 129 eiendommer, og kan se at alle systemer og sensorer fungerer.

- Særskilte brannobjekter
Brann- og redningsetaten har kategorisert 17 av Boligbyggs eiendommer som særskilte brannobjekter, som skal følges opp spesielt med tanke på brann. Boligbygg har utvidet denne listen til å gjelde i overkant av 100 bygg. Alle disse byggene kontrolleres hver måned av en branningeniør fra COWI AS som en utvidet brannsikkerhet for disse eiendommene. I 2017 ble det i tillegg gjennomført brannøvelser i til sammen 44 av Boligbyggs eiendommer (småhus og særskilte brannobjekter).

– Boligbygg gjennomførte en grundig brannrisikovurdering av alle eiendommer i årene 2014-2016, og følger opp med å gjennomføre en ny brannrisikovurdering for 25 prosent av eiendomsmassen hvert år, så alle bygg får en ny vurdering hvert 4. år, forteller Øien.

I 2017 har det vært ni mindre branner eller branntilløp i Boligbyggs eiendommer, men ingen personer har omkommet eller blitt alvorlig skadet i noen av disse.

Sikkerheten blir bedre
60-65 personer dør i brann årlig i Norge, og av disse skjer 8 av 10 dødsfall i en bolig. I 2016 omkom 6 personer i brann i Oslo. I 2017 var det tre som omkom.

– Samtlige omkomne de siste årene har vært i det vi kaller utsatte grupper, forteller Hege Hammer, avdelingssjef for brannforebyggende avdeling i Brann- og redningsetaten.

– Med utsatte grupper mener vi eldre og pleietrengende, personer med psykiske lidelser eller rusproblemer, personer med ulike former for funksjonsnedsettelser eller med kognitiv svikt. De som ikke evner å ta seg selv i sikkerhet, eller reagere når uhellet er ute, sier Hammer.

Hun legger til at BRE samarbeider om mange forebyggende tiltak med bydeler og med de kommunale boligforvalterne Omsorgsbygg og Boligbygg, som begge har gjort en rekke tiltak for å bedre sikkerheten de siste årene.

Sjekket fasaden på 20 bygg
I juni 2017 var det en svært alvorlig brann i en kommunal boligblokk i London, der 71 mennesker omkom. Brannen spredte seg svært raskt i den 24 etasjer høye blokka på grunn av lett antennelige fasadeplater. Som følge av London-brannen kontrollerte Boligbygg fasadene på 20 høyhus. Alle disse fikk godkjent i kontrollen og ingen har fasadekledning hvor en brann kan utvikle seg som den i London.

Brannsikkerhetstiltak i 2017:

* 9 eiendommer har fått installert eller oppgradert sprinkleranlegg.

* 15 eiendommer har fått nytt eller utvidet brannvarslingsanlegg.

* 6 adresser er branntettet – primært kjeller og loft.

* 110 adresser er kontrollert for brannslanger, pulverapparat, skumapparat og tørranlegg.

* Samordningsavtaler for bruk av bygg og brannsikkerhet er inngått med alle 15 bydeler.