Den langvarige tvisten mellom HAB Construction og Innlandet fylkeskommune var på ny oppe i Eidsivating lagmannsrett i september. Nylig kom dommen som frikjenner byggherren. Foto: Vidar Ruud / NTB

HAB tapte årelang plunder og heft-tvist

Over seks år etter at saken først var oppe i rettssystemet, slår en dom fra Eidsivating lagmannsrett fast at HAB Construction ikke har krav på et tilleggsvederlag på 30 millioner kroner knyttet til plunder og heft og forsering i forbindelse med et veiprosjekt i Innlandet.

Det nærmer seg ti år siden Statens vegvesen og HAB Construction inngikk avtale om utbedring og nybygging av en 10,3 kilometer lang veistrekning på fylkesveg 34 mellom Grime og Vesleelva i Søndre Land kommune i Innlandet. Arbeidet ble gjennomført som en utførelsesentreprise basert på enhetspriser etter NS 3430.

Etter overlevering sommeren 2013, oppsto det tvist om sluttoppgjøret. HAB krevde i sin sluttavregning betaling for en rekke poster som ikke tidligere var avregnet. Blant disse var kravene på tilleggsvederlag for plunder og heft og forsering på cirka 36,5 millioner kroner.

Plunder og heft

Plunder og heft har ingen eksakt definisjon, men brukes om situasjoner der sammensatte årsaksforhold fører til nedsatt produktivitet på entreprenørens hånd. For at entreprenøren skal ha et vederlagskrav mot byggherren, er det en forutsetning at produktivitetsforstyrrelsene kan tilbakeføres til forhold som byggherren har risikoen for.

Kilde: Innlegg fra Arntzen de Besche på bygg.no

Havnet i Høyesterett
Saken havnet i Gjøvik tingrett, og i september 2014 ble byggherren Oppland fylkeskommune dømt til å betale HAB drøyt 9,7 millioner kroner. HAB anket så dommen til Eidsivating lagmannsrett, som i juni 2018 avsa en dom der fylkeskommunen måtte betale knappe 16 millioner kroner til entreprenøren.

Både HAB og fylkeskommunen anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Det var kun lagmannsrettens vurdering av spørsmål om plunder og heft og forsering som ble behandlet i Høyesterett. Sommeren 2019 kommer dommen fra Høyesterett som blant konkluderer med at lagmannsrettens dom måtte oppheves.

Frifinner fylkeskommunen
HAB-dommen fra Høyesterett anses som en meget prinsipiell og viktig avgjørelse innen bygg- og anleggsbransjen, fordi den trekker opp retningslinjer for hvordan tilleggskrav knyttet til plunder og heft og forsering, skal håndteres.

Det var derfor stor spenning knyttet til hvordan lagmannsretten ville følge opp Høyesteretts retningslinjer. Da saken kom opp i Eidsivating lagmannsrett i september i år, var oppgaven å avsi ny dom for de forholdene i saken som ble opphevet av Høyesterett. I forkant av den fornyede behandlingen i lagmannsretten reduserte HAB sitt vederlagskrav fra cirka 36,5 millioner til cirka 30 millioner kroner.

I den 62 sider lange dommen, som ble avsagt 10. desember, er slutningen fra Eidsivating lagmannsrett at Innlandet fylkeskommune frifinnes for krav på tilleggsvederlag for plunder og heft og for krav om vederlag for forsering. Hver av partene bærer sine sakskostnader for lagmannsretten, og partene deler også kostnader knyttet til fagkyndige meddommere.

Mener dommen gir viktig veiledning
Advokatfirmaet Haavind, som har bistått Innlandet fylkeskommune i alle rettsinstanser, er naturlig nok fornøyd med dommen som frifinner byggherren. Haavinds partnere Arve Martin Hyldmo Bjørnvik og Johnny Johansen, som sammen med advokat Per Ole Svor prosederte saken for Innlandet fylkeskommune, mener dommen gir konkret veiledning i hvordan entreprenører skal gå frem for å få medhold i krav knyttet til plunder og heft.

– Dommen vil lede både entreprenører, byggherrer og domstoler på rett kurs i fremtidige saker, kommenterer advokatene.

Stor betydning for kravene til dokumentasjon
Ifølge advokatfirmaet Haavind vil dommen trolig få særlig betydning for kravene til dokumentasjon for slike krav og for måten denne type krav kan beregnes på.

Haavind peker på følgende uttalelse fra lagmannsretten: "Beregningene fremstår som grundige og gjennomarbeidede, og de er trolig vesentlig mer gjennomarbeidet enn det som tidligere har vært krevd i rettspraksis før Høyesteretts retningslinjer i HAB-dommen. Til tross for dette er det vesentlige innvendinger til HABs metodikk og beregningsmåte."

Advokatfirmaet trekker frem følgende innvendinger lagmannsretten har til HABs metodikk og beregningsmåte:

* "Beregningene (er) ikke tilstrekkelig forankret i begivenhetsnære bevis med hensyn til hvilke arbeidsoperasjoner som angivelig har fått nedsatt effektivitet og hvordan byggherreforholdene har påvirket disse."

* Entreprenørens metodikk har "slektskap med den "ovenfra og ned"-betraktningen som Høyesterett uttrykkelig tok avstand fra".

* Beregningen synes "ikke å tilfredsstille kravet Høyesterett stiller i avsnitt 66 om at det må føres bevis for "hvilke arbeidsoperasjoner" som er påvirket når det generisk er vist til prosesskodene."

* "Lagmannsretten er enig med fylkeskommunen i at HABs kravsoppstilling ikke tilfredsstiller Høyesteretts krav om bevis for "i hvilke perioder" byggherrens forhold hindret effektiviteten i entreprenørens produksjon."

Skuffet entreprenør
Byggeindustrien har kontaktet advokatene Nils-Henrik Pettersson og Asbjørn Lyséll Dølvik, i Advokatfirmaet Glittertind, som prosederte saken for HAB.

– HAB er selvsagt skuffet over dommen og synes det er rart at man tilsynelatende kan skjerpe lovgivningen med tilbakevirkende kraft. De konstaterer at lagmannsretten åpenbart har hatt sympati for HAB, ettersom man er fritatt for sakskostnadsansvaret, kommenterer Pettersson og Dølvik.

Paradoks
Advokatfirmaet Glittertind mener det også er et paradoks at Statens vegvesen (Innlandet fylkeskommune) hadde engasjert en egen sakkyndig som skulle forklare seg om hvordan beregninger kan gjøres i samsvar med Høyesteretts krav.

– Hans beregning var på avgjørende punkter temmelig lik den beregningen som HAB hadde foretatt, men som altså lagmannsretten ikke synes var god nok, sier Glittertind-advokatene.

– Vi mener at dommen på flere punkter avviker fra de retningslinjene som Høyesterett har trukket opp, og at lagmannsretten fraviker vanlige bevisregler, som Høyesterett har presisert er utgangspunktet, tilføyer HABs advokater.

Usikker på ankespørsmål
– Vil saken bli anket?

– HAB har ikke hatt tid til å vurdere ankespørsmålet ennå. HAB har på mange måter blitt en prøveklut for statens ønske om å avklare rettsspørsmål og det er klart det er tungt å kjempe mot Vegvesenet som tilsynelatende har hele oljefondet å ta av, sier Pettersson og Dølvik.

Tror dommen står
Advokatfirmaet Haavind tror dommen fra lagmannsretten vil bli stående hvis HAB Construction velger å anke saken til Høyesterett.

– Vi har god grunn til å tro at dommen kommer til å bli stående, sier de tre Haavind-advokatene.